Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji ora

UCHWAŁA NR 89/2019

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 05 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 294), oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata2016-2020 Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala,
 co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

§ 2

Treść ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania, o których mowa w § 1 stanowi odpowiednio załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ogłoszenie konkursu publikuje się poprzez zamieszczenie jego treści:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego,

2)   na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy,

3)   na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

 § 5

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                         

Przewodniczący Zarządu

/-/ Jacek Bartkowiak                 

 

   

Załącznik 

do Uchwały Nr 89/2019

Zarządu Powiatu  Słupeckiego

z dnia 05 listopada 2019 roku

                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                              

                                                           O G Ł O S Z E N I E                                       

 

            Działając na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r., poz. 688 ze zm.) w  związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) oraz uchwały Nr XI 65/2015 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020 w roku 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania

w zakresie:

 

UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, NIEODPŁATNEJ MEDIACJI I EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W 2020 ROKU. 

 I.   Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1.      Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu słupeckiego w 2020 roku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.  

2.      Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia.

3.      Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

4.      Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie  realizacji zadania w 2020 roku wynosi:

60 060,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt 00/100) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

3 960,00 zł ( trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 00/100 ) na prowadzenie edukacji prawnej.

5.      Termin i miejsce realizacji zadania :

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Budynek Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca.

 II.   Adresaci konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego.
  2. O powierzenie prowadzenia punktu na terenie powiatu słupeckiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

III.             Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie

2. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)      poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

2)      wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)      sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4)      nieodpłatną mediację, lub

5)      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

3. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

4. Nieodpłatnej pomocy prawnej:

1)      udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,

2)      mogą udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

3)       mogą udzielać również osoby, które:

a)      ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)      korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)      nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

e)      mogą udzielać mediatorzy w zakresie nieodpłatnej mediacji.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym

6. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

7. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:

1)      posiada wykształcenie wyższe;

2)      ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy o pomocy prawnej;

3)      korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)      nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

8. Nieodpłatna mediacja.

1)    Nieodpłatna mediacja obejmuje:

a)      poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

b)       przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

c)      przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

d)      przeprowadzenie mediacji;

e)      udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2)      Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

3)      Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

a)      sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

b)      zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc

9. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator, mając na względzie, iż:  

1)      mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której  mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego;

2)      nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczyła pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1;

3)      nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1-3 i 5, a w zakresie,
o którym mowa w ust. 9 pkt 4, z uwzględnieniem ust. 11 pkt 1 i 2, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

10. Organizacji pozarządowej, która zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie umowy zawartej z powiatem, powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o pomocy prawnej

11. Wykonanie zadań z zakresu edukacji prawnej będzie podlegać kontroli Starosty.

12. Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

 2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3) mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4)  możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

13. Organizacja pozarządowa zapewnia udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na zasadach określonych w art. 4 ust. 1-3, art. 4a, art. 5, art. 7 oraz art. 8 ust. 2-13 ustawy o pomocy prawnej oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie

14. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2015 r. poz. 90).

15. W ramach dyżurów nie określa się z góry przedziału czasu na prowadzenie nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy prawnej.

W zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, w punkcie organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy prawnej, z tym że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru. 

Szczegółowy sposób organizowania i przeprowadzania mediacji zostanie określony w umowie na realizację zadania.

16. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze tego powiatu. W takiej sytuacji zmianie ulegną godziny pracy punktu wskazane w umowie.

Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku

17. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Dojazdy do osób uprawnionych organizowane są przez wykonawców we własnym zakresie w czasie funkcjonowania dyżurów.  

IV.             Kryteria jakie muszą spełniać organizacje pozarządowe składające ofertę

1. O powierzenie prowadzenia  punktu  w 2020 roku, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa   o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b li 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

2. W przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej organizacja spełnia  następujące warunki:

a)      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych, lub świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego posiada umowę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2  ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2020 r.

b)      daje gwarancję należytego wykonania zadania w szczególności w zakresie zapewnienia :

  - poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  i jej dokumentowaniem,

 - profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów.

c) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

  3. W przypadku przeznaczenia punktu na świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego organizacja spełnia następujące warunki:

a)      posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie
w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego.

b)      posiada umowę zawartą z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2020 r.

c)      daje gwarancję należytego wykonania zadania, a w szczególności w zakresie zapewnienia:

-  poufności w związku ze świadczeniem  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowania,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
 - przestrzegania zasad etyki  przy udzielaniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  w szczególności, w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów,

    d)  opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

  4. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

  5. Posiadać własne konto bankowe.
  6. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających nie rozliczyła się z dotacji przyznanej a wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania , jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia  rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

  

  V. Zasady przyznawania dotacji

   1. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części będącej w dyspozycji Wojewody przez udzielenie dotacji celowej na realizację zadania.

   2. Zasady przyznawania dotacji w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego określają przepisy ustawy o pomocy prawnej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

   3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wyłoniona w postępowaniu konkursowym.

   4. Dotacja przyznana na realizację zadania jest przeznaczona na rzecz wyłonionej organizacji pozarządowej. Kwota ta może zostać przeznaczona na wynagrodzenie osób udzielających porad, w tym na inne uzasadnione wydatki zgodnie z celem zadania określonym w ustawie o pomocy prawnej, z zastrzeżeniem ust. 6 oraz zadania z zakresu edukacji prawnej.

  5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej. W umowie zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji, z uwzględnieniem regulacji wynikających z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy prawnej.

6. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

7.  Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

8. Dotację na realizację zadania otrzyma organizacja , której oferta  zostanie wybrana  w postępowaniu konkursowym jako najlepsza – spełniająca wszystkie kryteria.

9.   Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a) zakupy inwestycyjne;

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji;

         c) dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy  z powiatem słupeckim na realizację zadania.

 

VI. Warunki i terminy realizacji zadania:

1. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy między  Powiatem a organizacją pozarządową, której oferta została wybrana

2. W zawartej umowie zostaną określone zasady udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania.

Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi  zawartymi w podpisanej umowie sporządzone wg wzoru Ministra Rodziny Pracy i Polityki   Społecznej.

4   Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

5. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą  umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym  w umowie.

6. Zadanie musi być wykonane w całości od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w harmonogramie w zakresie np. terminów świadczenia porad, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Zarządu Powiatu,

 na podstawie pisemnego uzasadnienia konieczności wprowadzonych zmian, zgody Zarządu Powiatu i po podpisaniu aneksu do umowy.  

 

VII. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty:

1.  Do oferty należy dołączyć następujące załączniki :

1)      aktualny wypis z  Krajowego   Rejestru Sądowego.

2)      statut lub inny akt regulujący status podmiotu.

3)      sprawozdanie merytoryczne z prowadzonej działalności za 2018 rok.

4)      sprawozdanie finansowe za 2018 rok.

5)      przedstawić dokument potwierdzający wpis na listę, o której mowa w art.11d ust.1, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

6)      przedstawić dokument potwierdzający wpis na listę, o której mowa w art.11d ust.1, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji

  2. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów muszą zawierać klauzulę „ za zgodność
      z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może  potwierdzić osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu. 

     3. Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym  imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

4.W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę
     niż  wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

5. Dokumenty z pkt IV  ust. 2 ogłoszenia dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 a) dokument potwierdzający  co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych o których mowa w pkt IV ust 2 lit. a,

b) zawarte umowy z  o których mowa w pkt IV ust 2 lit b.

c) oświadczenie o gwarancji należytego wykonania zadania,

d) oświadczenie o zapewnieniu poufności w związku udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  jej  dokumentowaniem,

e)      oświadczenie o  zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania pomocy prawnej.

f)       dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości , których mowa w pkt IV ust 2 lit. d

1. Dokumenty z pkt IV ust. 3 ogłoszenia dotyczącego udzielania poradnictwa obywatelskiego:

a)      dokument potwierdzający co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku, lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa o którym mowa w pkt IV ust. 3 lit. a,

b)      zawarte umowy z pkt IV ust. 3 lit. b,

c)      oświadczenia z pkt IV ust. 3 lit. c,

d)      dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości o których mowa IV ust. 3 lit. d

Oferta powinna zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania publicznego.

  VIII. Termin i warunki składania ofert

   1. W konkursie mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na:

-  udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2.  Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 Adres pod którym należy składać oferty:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel. 63   27 58 600.

Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia   28. 11. 2019 roku do godz. 1530.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
za nieważne. O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

Koperta powinna być opisana według schematu: nazwa i adres oferenta, dane kontaktowe oferenta (nr telefonu, e-mail), z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji i edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku”.

   4. Za ofertę złożoną uważa się ofertę złożoną oraz dostarczoną w wersji papierowej w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu konkursowym z jednakową sumą kontrolną.

  5. Oferty przesłane faxem lub pocztą elektroniczną, nie będą rozpatrywane.

   6. Oferty należy składać według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy www.bip.powiat-slupca.pl.

   7. Wszystkie pola oferty muszą być czytelnie wypełnione, zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty, zamieszczonym we wzorze oferty.

   8. Do oferty na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy dołączyć następujące dokumenty:

     1) aktualny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji bądź inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

    2) pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, jeśli dotyczy;

    3) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej – w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta;

    4) złożenie oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, innym rejestrze lub ewidencji.

   9. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom uprawnionym mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

  10. Wszystkie wymienione wyżej załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi, na każdej stronie, za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta.

   11. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych w ramach jednego zadania.

   12. Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

   13. Nie przewiduje się uzupełniania braków formalnych ofert.

   14. Oferty nie podlegają zwrotowi.

  IX. Termin i tryb wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu w terminie  7 dni od daty upływu terminu składania ofert, jednak nie później niż do dnia 30.11.2019 r.

 3. Wyniki konkursu Komisja Konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.

 4. Ostateczną decyzję o wyborze ofert podejmuje Zarząd Powiatu.

  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  6. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

  7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną zamieszczone:

    1)  w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy;

    2) na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Słupcy www.powiat-slupca.pl;

    3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, w miejscu ogólnodostępnym - na tablicy ogłoszeń.

  8. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

X. Kryteria stosowane przy wyborze ofert

  1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje   0-10                 

  2)  ocena wkładu rzeczowego organizacji     0-10

3) kwalifikacje wytypowanych osób przy udziale, których zadanie będzie realizowane 0-10                                                                  

 4) dotychczasowe doświadczenia oraz dokonania organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych;          0-10                          

 5)  poprawność złożonej dokumentacji projektu;     0-10

  6)  ocena realizacji zadań w latach poprzednich w tym terminowość i sposób rozliczenia przyznanych środków;   0-10                                                                                                                                                                                                  

 Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 0 do 10 pkt.

Powierzenie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowegow Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

XI. Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych przez Starostwo Powiatowe w Słupcy w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim oraz związanych z nimi kosztach

   1. Wysokość dotacji na finansowanie zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest ustalana corocznie przez Ministra Sprawiedliwości  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), dotyczących prac nad projektem ustawy budżetowej.

   2. Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – 60 726,00 zł.

   3. Środki finansowe przeznaczone na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej przez organizacje pozarządowe na terenie powiatu słupeckiego w 2019 roku –  64 020,00 zł.

 

XII. Informacje o ogłoszeniu konkursu

   1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

     1) w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy;

     2) na stronie internetowej  Starostwa Powiatowego w Słupcy www.powiat-slupca.pl;

     3) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy, w miejscu ogólnodostępnym - na tablicy ogłoszeń.

 XIII.   Informacje końcowe.

1.Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia otwartego konkursu ofert można uzyskać w Referacie Zamówień Publicznych, pod numerem telefonu   63  275 86 24.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.).

 3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Starosta Słupecki. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 r.

                                                                                                   

                                                                                                           

  Przewodniczący Zarządu

/-/ Jacek Bartkowiak

                                                                                                             

Uchwała dostępna w tym miejscu.

Ogłoszenie dostępne w tym miejscu.

         

   

Wzory dokumentów do pobrania:

1) wzór oferty

2) wzór sprawozdania (częściowego/końcowego)