Opinie RIO

Opinia RIO o sprawozdaniu opisowym rocznym z wykonania budżetu za rok 2002

Uchwała Nr 50/SO-11/03/Ko Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2003 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok.