Absolutorium

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupeckiego.

Uchwała Nr XVII/83/04
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 
 
         Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177), po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2003 r. i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej o jego wykonaniu oraz uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w tej sprawie, Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Słupeckiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2003 rok.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 Przewodniczący Rady
 /-/Zygmunt Zieliński