Uchwały budżetowe

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 25 stycznia 2005 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr 137/2005
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2005 roku
 
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXI/116/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.12.2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
 
1) w § 1, w ust. 1:
 
zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 600 zł, tj. do kwoty 33 899 483 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2) w § 1, w ust. 1 w pkt 1:
 
zmniejsza się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 600 zł, tj. do kwoty 3 846 181 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1i 3;
 
3) w § 1, w ust. 1:
 
zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty 33 925 483 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
4) w § 1, w ust. 1 w pkt 1:
 
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty 3 872 181 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1i 3;
 
5) w § 1, w ust. 2:
 
 
zmniejsza się wydatki budżetu  powiatu o kwotę   600  zł, tj. do kwoty    37 365 483 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę   600 zł, tj. do kwoty   34 856 795 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
7) w § 1, w ust. 2, w pkt 1, w lit. a:
 
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 600 zł, tj. do kwoty 22 044 065 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
8) w § 1, w ust. 3 :
 
zmniejsza się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 600 zł, tj. do kwoty   3 863 181zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
9) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
zmniejsza się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę                    600 zł, tj. do kwoty  3 846 181 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
10) w § 1, w ust. 2:
 
 
zwiększa się wydatki budżetu  powiatu o kwotę   26 000  zł, tj. do kwoty    37 391 483 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
11) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę  26 000 zł, tj. do kwoty 34 882 795 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
12) w § 1, w ust. 2, w pkt 1, w lit. a:
 
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty 22 070 065 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
13) w § 1, w ust. 3 :
 
zwiększa się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 26 000 zł, tj. do kwoty   3 889 181,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
14) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
zwiększa się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę                    26 000 zł, tj. do kwoty   3 872 181 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
15) w  związku ze  zmianami,  o  których  mowa  w   punktach   2, 4, 8, 9, 13 i 14  w załączniku
 
Nr 10 do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
w/z Starosty
Wicestarosta
/-/ Bogusław Ochotny