Uchwały budżetowe

Uchwała budżetowa

UCHWAŁA Nr XXI/116/2004
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku
 
w sprawie  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
                   Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115 poz. 1229, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263) Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
1.
Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości:
33 900 083
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:
 
 
 
1)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa                                                
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:
 
3 846 781
 
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 
 
 
 
2)
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację przez powiat zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:                
 
 
17 000
 
 
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
 
 
2.
Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości:
37 366 083
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:
 
 
 
1)
wydatki bieżące:
34 857 395
 
 
w tym:
 
 
 
 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
22 044 665
 
 
    zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
 
 
b) dotacje:
1 707 688
 
 
    w tym:   na   finansowanie   lub  dofinansowanie  zadań
 
 
 
 
 
powiatu powierzonych do realizacji przez   organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 
 
 
19 000
 
 
 
 
 
    zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) obsługa długu powiatowego:
539 872
 
 
    zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) rezerwa ogólna:
 
5 000
 
2)
wydatki majątkowe:
2 508 688
 
zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
 
 
3.
Ustala się wydatki na realizację przez powiat zadań
rządowych w wysokości:
 
3 863 781
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 10, z tego:
 
 
 
1)
zadania zlecone ustawami:
3 846 781
 
 
 
 
 
 
2)
zadania realizowane na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej:
 
17 000
 
 
§ 2
 
Ustala się przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 3
 
Załącza się prognozę długu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok i lata następne, w brzmieniu załącznika Nr 6.
 
§ 4
 
Ustala się przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 5
 
Zestawienie zbiorcze przychodów i wydatków środków specjalnych na 2005 rok, w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 8.
 
§ 6
 
Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych na 2005 rok, w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 9.
 
§ 7
 
Dochody i wydatki Powiatu Słupeckiego związane z realizacją zadań rządowych na 2005 rok, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zawiera załącznik Nr 10.
 
§ 8
 
Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2005 rok, zawiera załącznik Nr 11.
 
§ 9
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu Słupeckiego do:
1)    dokonywania zmian w planach wydatków bieżących między rozdziałami w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
2)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach;
3)    zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym do wysokości 400 000 zł.
 
§ 10
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 11
 
1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2005.
 
2. Zarząd Powiatu ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
_______________________________