Uchwały budżetowe

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 17 maja 2005 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.

 
UCHWAŁA Nr 157/2005
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 17 maja 2005 roku
                                                                                    
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
         Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXI/116/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, zmienionej uchwałami: Nr 137/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 25.01.2005 roku, Nr XXII/127/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25.02.2005 roku, 146/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.03.2005 roku oraz Nr XXIII/141/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.04.2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
 
1) w § 1, w ust. 1:
 
 
zwiększa się dochody budżetu  powiatu o kwotę  401 980  zł, tj. do kwoty  35 414 336 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
 
2) w § 1, w ust. 1, w pkt 1:
 
 
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 2 780 zł, tj. do kwoty 3 875 474 zł
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 3;
 
 
3) w § 1, w ust. 2:
 
 
zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 401 980 zł, tj. do kwoty    38 121 727 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
4) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 401 980 zł, tj. do kwoty  35 525 807 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5) w § 1, w ust. 3 :
 
zwiększa się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 2 780 zł, tj. do kwoty   3 892 474 zł,
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
 
 
6) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
zwiększa się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę                    2 780 zł, tj. do kwoty   3 875 474 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
7) w  związku ze  zmianami,  o  których  mowa  w   punktach 2, 5 i 6  w załączniku
 
Nr 10 do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, wprowadza się zmiany                        w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
______________________________