Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXX/194/2005
RADY POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2005 roku
                                                                                    
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok.
 
         Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 109, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r.  Nr 19, poz. 177,  Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64,  poz. 565), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
W uchwale Nr XXI/116/2004 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, zmienionej uchwałami: Nr 137/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 25.01.2005 roku, Nr XXII/127/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25.02.2005 roku, Nr 146/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.03.2005 roku, Nr XXIII/141/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.04.2005 roku, Nr 157/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 17.05.2005 roku, Nr XXIV/150/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 24.06.2005 roku, Nr 169/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 21.07.2005 roku, Nr XXVII/161/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.09.2005 roku, Nr XXVIII/169/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.10.2005 roku,  Nr 187/2005 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14.11.2005 roku oraz Nr XXIX/187/2005 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 02.12.2005 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
 
 
1) w § 1, w ust. 1:
 
 
zmniejsza się dochody budżetu  powiatu o kwotę  891 943 zł, tj. do kwoty 37 626 005 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
 
2) w § 1, w ust. 1:
 
 
zwiększa się dochody budżetu  powiatu o kwotę  707 487 zł, tj. do kwoty 38 333 492 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
 
3) w § 1, w ust. 2:
 
 
zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 478 685 zł, tj. do kwoty 38 894 833 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
4) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 368 685 zł, tj. do kwoty 36 295 969 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5) w § 1, w ust. 2, w pkt 1w lit. a:
 
 
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 32 742 zł, tj. do kwoty    20 652 860 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
6) w § 1, ust. 2, pkt 2:
 
 
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 110 000 zł, tj. do kwoty 2 598 864 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
 
7) w § 1, ust. 3:
 
 
zmniejsza  się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 31 196 zł, tj. do kwoty 4 081 245 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
8) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
 
zmniejsza się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę 30 196 zł, tj. do kwoty 3 948 481 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
9) w § 1, w ust. 3, w pkt 2:
 
 
zmniejsza się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 132 764 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
10) w § 1, w ust. 2:
 
 
zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 165 635 zł, tj. do kwoty 39 060 468 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
11) w § 1, w ust. 2, w pkt 1:
 
 
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 165 635 zł, tj. do kwoty 36 461 604 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
12) w § 1, w ust. 2, w pkt 1w lit. a:
 
 
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2 000 zł, tj. do kwoty     20 654 860 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
 
13) w § 1, ust. 3:
 
 
zwiększa  się wydatki na realizację przez powiat zadań rządowych o kwotę 31 196 zł, tj. do kwoty 4 112 441 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
14) w § 1, w ust. 3, w pkt 1:
 
 
zwiększa się wydatki na realizację zadań rządowych zleconych ustawami o kwotę 30 196 zł, tj. do kwoty 3 978 677 zł,
 
 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
15) w § 1, w ust. 3, w pkt 2:
 
 
zwiększa się wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1 000 zł, tj. do kwoty 133 764 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 6;
 
 
16) w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 w załączniku Nr 4 do uchwały
 
budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok - wydatki majątkowe na 2005 rok - wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
17) w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok - przychody i 
 
rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok - wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
18) załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok - prognoza kwoty
 
długu Powiatu Słupeckiego na 2005 rok i lata następne - otrzymuje brzmienie, jak                         w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
19) w  związku ze  zmianami,  o  których  mowa  w   punktach 7, 8, 9, 13, 14 i 15 w załączniku
 
Nr 10 do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2005 rok, wprowadza się zmiany              w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.