Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23 lutego 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.

Uchwała Nr V/38/2007
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 23 lutego 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III/17/2006 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.01.2007 roku, wprowadza się następuję zmiany:
 
1.    w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu o kwotę 119 017 zł, tj. do kwoty 40 173 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2.    w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 119 017 zł, tj. do kwoty 5 200 755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 
3.    w § 2, ust 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 119 017 zł, tj. do kwoty 43 606 610 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
4.    w § 2, ust. 2, pkt  1, lit. b: zwiększa się dotacje o kwotę 6 000 zł, tj. do kwoty 2 288 408 zł, w tym: celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 6 000 zł, tj. do kwoty 52 500 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
5.    w § 2 ust. 5 pkt 1: większa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 119 017 zł, tj. do kwoty 5 200 755 zł, z godnie z załącznikiem Nr 5;
 
6.    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 1 załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                   2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
 
7.    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 3 i 4 załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                   2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
8.    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 4 załącznik Nr 3 - Dotacje z budżetu Powiatu Słupeckiego  na 2007 rok  - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
9.    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 2 i 5 załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku - do uchwały budżetowej Powiatu   Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
10.  załącznik Nr  5 - Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2007 rok - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
11.  załącznik Nr 7 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.
 
_____________________