Uchwały budżetowe

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30 marca 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.

Uchwała Nr 27/2007
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 30 marca 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.
 
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz Nr 214, poz.1806) oraz art. 165, art. 184 i art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III/17/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.01.2007 roku, Nr V/38/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23.02.2007 roku, Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15.03.2007 roku oraz Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, wprowadza się następuję zmiany:
 
1.    w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31 316 zł, tj. do kwoty 40 254 083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2.    w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się do dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31 316 zł, tj. do kwoty 5 250 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
3.    w § 2, ust 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 31 316 zł, tj. do kwoty 43 687 083 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
4.    w § 2, ust. 2, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 31 316 zł, tj. do kwoty           41 144 825 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5.    w § 2, ust. 5, pkt 1: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31 316 zł, tj. do kwoty 5 250 071 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
6.    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 1 załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                   2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
7.    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 3 i 4, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
8.    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 2 i 5 załącznik Nr 6 - Dochody                    i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi    i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
_________________________________________________________