Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 20 lipca 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.

 
Uchwała Nr IX/66/2007
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 20 lipca 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169,                 poz. 1420 Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2005 r. Nr 113, poz. 954 z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88 poz. 587) oraz art. 41 ust.1, 3a i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21 poz. 125), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III/17/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie             w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007              Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.01.2007 roku, Nr V/38/2007 Rady Powiatu Słupeckiego           z dnia 23.02.2007 roku, Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15.03.2007 roku,        Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 33/07 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 26.04.2007 roku, Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 18.05.2007 roku oraz Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.06.2007 roku, wprowadza się następuję zmiany:
 
 
 
1)    w § 2, ust 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 102 098 zł, tj. do kwoty 47 420 632 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)    w § 2, ust. 2, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 102 098 zł, tj. do kwoty               42 135 792 zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)    w § 2, ust.2, pkt 1, lit a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę             69 324 zł, tj. do kwoty 25 135 478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
4)    w § 2, ust.2, pkt 1, lit b: zwiększa się dotacje o kwotę 42 409 zł, tj. do kwoty 2 335 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu w kwocie                                                                                   4 144 309 zł
  zostanie sfinansowany:
1)    przychodami tytułu kredytów i pożyczek                                                       3 433 000 zł
2)    przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych                                        711 309 zł"
 
6)    w załączniku Nr 10 Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok do uchwały Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.06.2007 roku, koryguje się błąd w punkcie IV Stan funduszu na koniec roku:
 
       jest:
Plan na 2007 rok
Zmiany
Plan po zmianach
"962
4 438
5 400"
  
   winno być:
Plan na 2007 rok
Zmiany
Plan po zmianach
"962
7 438
8 400"
 
7)    w § 7 pkt 2: zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 3 000 zł, tj. do kwoty 84 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;
 
8)    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach od 1 do 4 załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
9)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 4 załącznik Nr 3 - Dotacje z  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
10)  załącznik Nr 4  - Wydatki majątkowe na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku  Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
11)  załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr  4 do niniejszej uchwały;
 
12)  załącznik Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
13)  załącznik Nr 9 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
 
14)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 6 i 7 załącznik Nr 10 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
___________________________________________________