Uchwały budżetowe

Uchwała Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 czerwca 2007 roku, zmieniająca budżet Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/62/2007
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 29 czerwca 2007 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok.
 
 
            Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055) oraz art. 165, 166, 173, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420 Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 oraz Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 2005 r. Nr 113, poz. 954 z 2006 r. Nr 129, poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 75, poz. 493, Nr 88 poz. 587) oraz art. 41 ust.1, 3a i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21 poz. 125), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale Nr III/17/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26.01.2007 roku, Nr V/38/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 23.02.2007 roku, Nr 21/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 15.03.2007 roku, Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 27/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku, Nr 33/07 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 26.04.2007 roku oraz Nr 40/2007 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 18.05.2007 roku, wprowadza się następuję zmiany:
 
1)    w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 818 172 zł, tj. do kwoty 43 276 323 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)    § 1, ust.2, pkt 1: zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 300 zł, tj. do kwoty 5 440 839 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
 
3)    w § 2, ust 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3 427 383 zł, tj. do kwoty 47 318 534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
4)    w § 2, ust. 2, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 684 801 zł, tj. do kwoty 42 033 694 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)    w § 2, ust.2, pkt 1, lit a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 83 348 zł, tj. do kwoty 25 066 154 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6)    w § 2, ust.2, pkt 1, lit b: zwiększa się dotacje o kwotę 3 883 zł, tj. do kwoty 2 292 891 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, w tym:
 
a)    dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2 824 zł, tj. do kwoty 56 480 zł,
 
b)    celowe dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1 059 zł, tj. do kwoty 318 880 zł,
 
7)    w § 2, ust. 2, pkt 2: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2 742 582 zł, tj. do kwoty 5 284 840 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
8)    w § 2, ust. 5, pkt 1: zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1 300 zł, tj. do kwoty 5 440 839 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
9)    § 3 otrzymuje brzmienie:
"Deficyt budżetu w kwocie                                                                                    4 042 211 zł
  zostanie sfinansowany:
1)    przychodami tytułu kredytów i pożyczek                                                       3 433 000 zł
2)    przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych                                        609 211 zł"
 
10)  w § 1, punkt 17 uchwały Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku otrzymuje brzmienie:
 
 "17.
w § 6 pkt 2:  zwiększa się  wydatki   Powiatowego   Funduszu  Gospodarki   Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 48 205 zł, tj. do kwoty 427 620 zł, zgodnie  załącznikiem Nr 6";
 
     
11)  w § 1 uchwały Nr VI/47/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30.03.2007 roku po punkcie 17  dodaje się punkt 18 w brzmieniu:
 
"18.
w związku ze zmianami, o których w punkcie 17 załącznik Nr 9 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały."
 
 
12)  w § 6 pkt 1: zwiększa się przychody Powiatowego   Funduszu  Gospodarki   Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 408 000 zł, zgodnie  załącznikiem Nr 9;
 
13)  w § 6 pkt 2: zwiększa się wydatki Powiatowego   Funduszu  Gospodarki   Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 495 825 zł, zgodnie  załącznikiem Nr 9;
 
14)  w § 7 pkt 2: zwiększa się wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 7 000 zł, tj. do kwoty 81 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10;
 
15)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 1 załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                   2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
16)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach od 3 do 6 załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik  Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
17)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 6 załącznik Nr 3 - Dotacje z  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na                    2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik  Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
18)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 7 załącznik Nr 4  - Wydatki majątkowe na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik  Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
19)  załącznik Nr 5 -Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2007 rok i lata następne - otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
20)  w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 2 i 8 załącznik Nr 6 - Dochody                    i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi    i innych zadań zleconych ustawami w 2007 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 
21)  załącznik Nr 7 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności raz z innych środków  - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
 
22)  załącznik Nr 8 - Przychody i rozchody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały ;
 
23)  w związku ze zmianami, o których w punktach od 10 do 13 załącznik Nr 9 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały;
 
24)  w związku ze zmianami, o których w punkcie 14 załącznik Nr 10 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2007 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.
 
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
________________________________________