Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XX/129/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.

Uchwała Nr XX/129/08
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 29 sierpnia 2008 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok.
 
 
   Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.            Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166a,  173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XIV/88/2007 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, zmienionej uchwałą Nr XVI/98/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28.03.2008 roku, Nr 131/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 08.04.2008 roku,                      Nr 147/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 24.04.2008 roku, Nr 153/08 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 19.05.2008 roku oraz Nr XIX/119/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27.06.2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)   w § 1, ust. 1: zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 897 393 zł, tj. do kwoty             45 947 009 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
2)   w § 1, ust. 1, pkt. 1: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 759 593 zł, tj. do kwoty                44 308 809 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 1, ust. 1, pkt. 2: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 137 800 zł, tj. do kwoty                1 638 200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
4)   w § 1, ust. 2, pkt 1: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 37 173 zł, tj. do kwoty 6 497 346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
5)   w § 1, ust. 2, pkt 2: zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 114 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
6)   w § 2, ust. 1: zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 897 393 zł, tj. do kwoty 52 402 580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
7)   w § 2, ust. 1, pkt 1: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 787 593 zł, tj. do kwoty              46577 775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
8)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę             148 218 zł, tj. do kwoty 29 223 706 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
9)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. b: zwiększa się dotacje o kwotę  11 927 zł, tj. do kwoty 3 309 387 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 
10)    w § 2, ust. 2, pkt 2: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 109 800 zł, tj. do kwoty                 5 824 805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 
11)    w § 2, ust. 4, pkt. 1: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 37 173 zł, tj. do kwoty 6 497 346 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
12)    w § 2, ust. 4, pkt. 2: zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 14 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
 
13)    koryguje się oczywiste błędy:
 
a)    w Załączniku Nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok do uchwał:             Nr XVI/98/08  z dnia  29.02.2008 roku, Nr XVII/108/08 z dnia 28.03.2008 roku,         Nr 131/08 z dnia 08.04.2008 roku, Nr 147/08 z dnia 24.04.2008 roku, Nr 153/08 z dnia 19.05.2008 roku oraz Nr XIX/119/08 z dnia 27.06.2008 roku w dziale 926, rozdział 92695, w rubrykach 4 i 6 w ten sposób, że w wierszu :
-    w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  dotychczasową kwotę "9 000", zastępuje się kwot: "2 500"
-    dotacje dotychczasową kwotę "2 500", zastępuje się kwotą "9 000"
 
b)   W uchwałach: Nr XIV/88/2007 z dnia 28.12.2007 roku, Nr XVI/98/08 z dnia 29.02.2008 roku oraz Nr XIX/119/08 z dnia 27.06.2008 roku, w załączniku Nr 7 Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, w punkcie 1 oraz  w podpunkcie 1.1, koryguje się błędne zapisy w ten sposób, że:
-     w kolumnie 4 klasyfikację "851, 85141", zastępuje się klasyfikacją "851, 85195"
-    w kolumnie 8 kwotę "2 743 080", zastępuje się kwotą  "2 262 000"
-    w kolumnach 9  i 10 kwotę  "123 057", zastępuje się kwotą "339 300"
-    w  kolumnach 13 i 15 kwotę  "2 620 023", zastępuje się kwotą  "1 922 700"
 
14)    w związku ze zmianami , o których mowa w punktach od 1 do 5, załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
15)    w związku ze zmianami , o których mowa w punktach od 6 do 12 i 13 lit. a, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
16)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 9, załącznik Nr 3 - Dotacje z  budżetu Powiatu Słupeckiego na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
17)    w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 10, załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na 2008 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
18)    załącznik Nr 5 - Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2008 rok i lata następne - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały;
 
19)    w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 4,5, 11 i 12 załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2008 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;
 
20)    załącznik Nr 7 - Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych środków - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2008 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
_____________________________________