Uchwały budżetowe

Projekt

Uchwała Nr 198/08
Zarządu Powiatu Słupeckiego
z dnia 14 listopada 2008 roku
 
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.            o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,            z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art.179, 180 i 181 ustawy z dnia  30 czerwca 2005 roku. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,          Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.  Nr 82,              poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984), Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1. Ustala się projekt uchwały budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
2. Do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok załącza się:
1)  objaśnienia w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
2)  prognozę kwoty długu na 2009 rok i na lata następne w brzmieniu stanowiącym załącznik   Nr 3 do niniejszej uchwały,
3)  informację o mieniu powiatowym w brzmieniu  stanowiącym  załącznik  Nr 4 do niniejszej  uchwały.
 
§ 2
 
Projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami, o których mowa w § 1 ust. 2 przedstawia  się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu i Radzie Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
___________________________________________________________