Uchwały budżetowe

Uchwała Nr XXVI/152/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVI/152/09
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 30 stycznia 2009 roku
 
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok.
 
 
   Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,             Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806,              z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz                  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188  ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy      z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381,        Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,              poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
 
W uchwale Nr XXV/142/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)   prostuje się błędy:
a)    w § 1, ust. 1, pkt 1, w ten sposób, że: kwotę "47 664 000", zastępuje się kwotą "48 292 500";
b)    w § 1, ust. 2, pkt 2, w ten sposób, że:  kwotę "6 687 500", zastępuje się kwotą "6 059 000";
c)    w załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, w ten sposób, że w pozycji podsumowania w wierszu:
- dochody bieżące kwotę "47 664 000", zastępuje się kwotą "48 229 500";
- dochody majątkowe kwotę " 6 687 500", zastępuje się kwotą "6 059 000";
 
2)   w § 1, ust. 1: zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 278 500 zł, tj. do kwoty 54 073 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
3)   w § 1, ust. 1, pkt 1: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 278 500 zł, tj. do kwoty 48 014 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 
4)   w § 2, ust. 2: zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 278 500 zł, tj. do kwoty 56 079 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
5)   w § 2, ust. 2, pkt 1: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27 879 zł, tj. do kwoty                  48 469 621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
6)   w § 2, ust. 2, pkt 1, lit. a: zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 10 589 zł, tj. do kwoty 31 411 349 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 
7)   § 2, ust. 2, pkt 2: zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 250 621 zł, tj. do kwoty                   7 609 379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3;
 
8)   w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 1, 2 i 3, załącznik Nr 1 - Dochody Powiatu Słupeckiego na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
 
9)   w związku ze zmianami, o których mowa w punktach 4, 5, 6 i 7, załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Powiatu Słupeckiego na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 
10)  w związku ze zmianami, o których mowa w punkcie 7 załącznik Nr 4 - Wydatki majątkowe na 2009 rok - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
 
11)  załącznik Nr 5 -Wydatki na realizację wieloletniego programu inwestycji na 2009 rok i lata następne - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
 
12)    załącznik Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku - do uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2009 rok, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 ___________________________________