Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych