Uchwały kredytowe

Uchwała Nr XIX/120/08 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 czerwca 2008 roku wraz z uzasadnieniem

Uchwała Nr XIX/120/08
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę długoterminowych zobowiązań w 2008 roku.
 
            Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 214, poz.1806 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,  poz. 984), Rada Powiatu Słupeckiego uchwala:
 
§ 1
 
Zaciąga się w 2008 roku długoterminowy kredyt do wysokości 6 500 000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Słupeckiego i na spłatę długoterminowych zobowiązań.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupeckiego.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
 do uchwała Nr XIX/120/08
Rady Powiatu Słupeckiego
z dnia 27 czerwca 2008 roku
 
 
w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie deficytu budżetu i spłatę w 2008 roku długoterminowych zobowiązań.
 
         Zrealizowanie zadań określonych w uchwale budżetowej na 2008 rok wymaga zaciągnięcia kredytu w kwocie 6 500 000 zł na sfinansowanie:
 
 - planowanego deficytu budżetu                                                                  4 703 200 zł
 - na spłatę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji i
   zaciągniętych kredytów                                                                             1 796 800 zł          
      
            Na koniec 2008 roku  w odniesieniu do prognozowanych dochodów -  całkowite zadłużenie wyniesie   33,2 %, spłata zadłużenia  roku bieżącego 5,6 %.
           
           
            Zgodnie z art. 12 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.           z 2001 roku Nr 124, poz. 1592 ze zm.) zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.
 
            W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.