Oferty Pracy

Starosta Słupecki OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Geodeta Wydziału Geodezji w Starostwie Powiatowym w Słupcy

            Słupca, 22 września 2020 r.

KP.2110.13.2020

 

  1. 1.      Nazwa i adres jednostki:           Starostwo Powiatowe

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

 

  1. 2.      Stanowisko urzędnicze:           Geodeta

 

  1. 3.      Wymagania:

 

1)      niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej             oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo              do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)      wykształcenie wyższe o profilu geodezyjnym lub wykształcenie średnie o profilu geodezyjnym oraz co najmniej 3- letni staż pracy,

c)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)       nieposzlakowana opinia,

f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2)      dodatkowe:

 

a)      preferowane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej w zakresie dotyczącym geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami,

b)      znajomość przepisów w zakresie geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami,

c)      umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

d)      uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e)       biegła znajomość obsługi komputera, programów Word, Excel, programów                    do wykonywania obliczeń geodezyjnych oraz tworzenia map numerycznych
oraz umiejętność posługiwania się technikami internetowymi,

f)       umiejętność obsługi urządzeń biurowych typu skaner, drukarka, ksero, fax,

g)      umiejętność pracy w zespole,

h)      otwartość na zmiany,

i)       komunikatywność,

j)       wysoka kultura osobista.

  1. 4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)      weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych przekazanych przez wykonawców do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b)       techniczne prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
w związku z dokumentacją geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

c)      tworzenie kopii zapasowych geodezyjnych baz danych w celu przekazywania ich do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego
i Kartograficznego,

d)      prowadzenie i udostępnianie zbiorów baz danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej,

e)      przetwarzanie mapy analogowej (raster) do postaci cyfrowej,

f)       wykonywanie innych obowiązków wynikających z potrzeby chwili z zakresu działania Wydziału.

Szczegółowy zakres zadań Wydziału Geodezji w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Słupcy w  Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl).

 

  1. 5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      miejsce pracy w budynku bez windy,

b)      stanowisko pracy na piętrze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

c)      praca biurowa z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin.

  1. 6.      Wymagane dokumenty:

 

1)      niezbędne:

a)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru nr 1),

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

c)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

d)      podpisane oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

e)      podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych                            oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

f)       podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g)      podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

h)      podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie                            na określonym stanowisku,

i)       podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2                       do ogłoszenia o naborze. 

2)      dodatkowe:

a)     list motywacyjny - podpisany własnoręcznie,

b)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

  1. 7.      Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Starosty Słupeckiego lub pocztą na adres; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Geodeta Wydziału Geodezji”                 w terminie do dnia  5 października 2020 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Powiatu Pani Mariola Landowska. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. 8.      Inne informacje:

1)      w miesiącu poprzedzającym miesiąc upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Słupcy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%,

2)      przewidywany termin podjęcia pracy – listopad 2020 r.,

3)      osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)      w związku sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, w trosce                               o bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz pracowników urzędu oraz w celu zachowania ostrożności urząd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w formie on-line za pomocą aplikacji RICOH UCS Advanced.

Do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w formie on-line wymagany będzie komputer lub laptop, który spełnia następujące wymogi:

-mikrofon,

-kamera internetowa,

-system operacyjny Windows 7, 8, 8.1 lub 10,

-przeglądarka internetowa Google Chrome lub Mozilla Firefox.

Kandydaci, których oferty zostaną pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym i zostaną zaproszeni do rozmowy kwalifikacyjnej w formie on-line otrzymają pełną instrukcję obsługi systemu konferencyjnego, wraz z wsparciem administratora systemów informatycznych na wskazany przez siebie
w kwestionariuszu adres e-mail.

5)      niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl)                   oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

  

 

            Starosta  

 

                                                                                                                  /-/ Jacek Bartkowiak

 

Załączniki

Kwestionariusz osobowy.doc

Oświadczenie kandydata RODO.doc