Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

UCHWAŁA NR 82/ 2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu warsztató

                       

 

UCHWAŁA NR  82/ 2011

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

 

z dnia 1 sierpnia 2011r.

 

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania polegającego na organizacji i prowadzeniu warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” dla 32 osób niepełnosprawnych

 

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), oraz § 7 ust 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku.                      Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

 

§ 1

W celu organizacji i prowadzenia warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro”  dla 32 osób niepełnosprawnych wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot:

 

1)      Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi ul. Wczasowa 8, 62-040 Puszczykowo

 

                                                                       § 2

W celu organizacji i prowadzenia warsztatów i treningów w zakresie umiejętności społecznych oraz kursów zawodowych i motywacyjnych w ramach realizacji projektu systemowego „Lepsze jutro” dla 7 osób wychowanków rodzin zastępczych wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot:

1)      Fundacja im. Królowej św. Jadwigi, ul. Wczasowa 8, 62-040 Puszczykowo

 

§ 3

Finansowanie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umów zawartych między uprawnionym podmiotem, a Powiatem Słupeckim w  ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy projektu systemowego EFS „Lepsze jutro”

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu

 

 

                                                                                                  -  Mariusz Roga   -