Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

UCHWAŁA NR 180/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2012r.

                                          UCHWAŁA  NR   180/2012                                               

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

z dnia 20 marca 2012r.

                                                                      

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na 2012r.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art.13 ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:

 

    rehabilitacja i integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

    

§ 2

1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Słupeckiego;

2)      na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Słupcy;

3)      na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

 

2.  Termin składania ofert ustala się do dnia  10 kwietnia 2012r.

 

§ 3

Jednostką organizacyjną wykonującą prace związane z przebiegiem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy.

§ 4

 

Zarząd Powiatu w drodze uchwały dokona wyboru oferty w ciągu 15 dni od upływu terminu składania ofert, kierując się spełnieniem przez oferenta wymogów formalnych i kryteriów określonych w ogłoszeniu.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Zarządu

 

 

                                                                                                          / - / Mariusz Roga