Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy

UCHWAŁA NR 193/ 2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców powiat

 

UCHWAŁA NR 193/ 2012

 

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

 

z dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie wyboru oferty i wysokości środków na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców powiatu słupeckiego w roku 2012.

 

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 listopada 2011 roku, po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W celu rehabilitacji i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. z terenu powiatu słupeckiego wybiera się ofertę złożoną przez uprawniony podmiot: Towarzystwo Sportowo-Kulturalne „Gramy Dalej” w Strzałkowie i przyznaje wsparcie finansowe w kwocie  5 500,00 zł.

 

 

§ 2

Wsparcie finansowe realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej nastąpi na podstawie umowy zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.