Powiatowy Zarząd Dróg

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca – Ląd (kanał technologiczny).

                                                                                                         Słomczyce, dn. 24.06.2011 r.

 

 

 

                                                                            

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

 

        

Na podstawie art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuję, że przygotowywane jest zadanie inwestycyjne pn.:

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3090P na odcinku Słupca – Ląd.

 

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału. Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art.39,

ust. 7-7f Ustawy o drogach publicznych.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach

Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

 

Jak stanowi art.4, pkt 15a powołanej Ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a)     urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

b)     linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Ponadto informuję, że w myśl art. 39, ust.6b Ustawy o drogach publicznych, podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest on obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

 

Jednocześnie informuję, że powyższe ogłoszenie zostało zamieszczone również na  stronie internetowej: www.pzd.slupca.com

 

 

 

 

Do wiadomości:

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa