Powiatowy Zarząd Dróg

Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego specjalisty do spraw drogownictwa

                                                                                                              Słupca  15.01.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

DYREKTOR

Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Głównego specjalisty do spraw drogownictwa

 

 

 1.  Nazwa i adres jednostki:   Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w  

                                                    Słomczycach, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

 

 2. Stanowisko urzędnicze: Główny specjalista do spraw drogownictwa

 3. Wymagania:

1)      niezbędne:

a)      Obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem w przepisach o służbie cywilnej,

b)      wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

c)      co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej w zakresie drogownictwa,

d)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia,

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2)      dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego,

b)      preferowany co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c)      umiejętność obsługi komputera,

d)     prawo jazdy kategorii B,

e)      znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym,

f)       umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

g)      mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych,

h)      mile widziana znajomość programów komputerowych kosztorysujących i kreślarskich,

i)        umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

j)        komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

k)      samodzielność.

 

 

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-          prowadzenie ewidencji dróg i ustalenie ich przebiegu,

-          prowadzenie książek dróg, gromadzenie danych, ich aktualizacja,

-          załatwianie spraw związanych ze zmiana kategorii dróg,

-          prowadzenie spraw dotyczących opracowań  dokumentacyjno - technicznych              i projektów oraz uzgodnień tych projektów dla inwestycji,

-          prowadzenie spraw dotyczących przygotowania, prowadzenia i realizacji inwestycji i remontów, wynikających dla inwestora z przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i innych przepisów,

-          prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne zarządu,

-          załatwianie spraw związanych ze zmianą kategorii dróg,

-          organizowanie i prowadzenie pomiarów ruchu drogowego,

-          prowadzenie zagadnień dotyczących dokumentowania odwodnienia dróg,

-          prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na przejazd pojazdów nienormatywnych.

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)      stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

b)      praca biurowa z monitorem ekranowym w wymiarze pełnego etatu,

c)      praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1) niezbędne

a)      aktualnie obowiązujący kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się                  o zatrudnienie,

b)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia,

d)     podpisane oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)      podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g)      podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h)      podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru oraz zgodę na przetwarzanie tych danych po zakończeniu procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)."

2)      dodatkowe:

a)      życiorys (CV) - podpisany własnoręcznie,

b)      list motywacyjny - podpisany własnoręcznie,

c)      kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie      Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, pok. Nr 1 w godz. 700 - 1500  lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach ,  Słomczyce 22, 62-420  Strzałkowo z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko Głównego specjalisty do spraw drogownictwa" w terminie do dnia 25 stycznia 2016 r.

Wszelkich informacji udziela Starszy specjalista ds. księgowości i finansów Pani Renata   

Zarzycka.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą          

w  Słomczycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                      

8.      Inne informacje:

1)      w miesiącu grudniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy z siedziba w Słomczycach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

2)      przewidywany termin podjęcia pracy  - luty 2016 r.

3)      osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)      niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.

                                                                            

 

                                                                                            Dyrektor

                                                                                /-/    Krzysztof Gajewski