Powiatowy Zarząd Dróg

OGŁOSZENIE NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Straszego specjalisty ds. pracowniczych

 

                                                                                                              Słupca,  11.10.2019 r.

1.  Nazwa i adres jednostki:   Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w  

                                                    Słomczycach, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

 

 2. Stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista ds. pracowniczych

 3. Wymagania:

1)     niezbędne:

a)     Obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem w przepisach o służbie cywilnej,

b)     wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie z minimum dwuletnim stażem pracy,

c)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     nieposzlakowana opinia,

f)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2)     dodatkowe:

a)     doskonała znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

b)     wykształcenie wyższe na kierunkach: finanse, kadry i płace, zarzadzanie zasobami ludzkimi

c)     umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu „Płatnik”, pakietu MS Office, programu kadrowo-płacowego, portalu sprawozdawczego GUS)

d)     prawo jazdy kategorii B,

e)     praktyczna znajomość zagadnień kadrowo-płacowych,

f)      samodzielność, dokładność i terminowość w wykonywaniu zadań,

g)     wysoka kultura osobista,

h)     umiejętności analityczne i interpersonalne,

i)      umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

j)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

k)     samodzielność,

l)      mile widziane doświadczenie w jednostkach samorządu terytorialnego,

m)   wiedza z zakresu:

-Ustawa o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (dz.

U. z 2008, Nr 223, poz.1458 ze zm.);

-Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (dz. U. z 1998, Nr 21 poz. 984 ze zm.),

-ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (dz. U. Nr 80, poz. 350ze zm.)

-Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. Nr 50, poz.398).

 

  1. 4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     Ustalanie wydatków na wynagrodzenia oraz bieżąca weryfikacja wykonania wydatków w zakresie wynagrodzeń, sporządzanie wniosków do budżetu, harmonogramów wydatków,

b)     Realizacja procesu naboru pracowników Urzędu,

c)     Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem i zwalnianiem z pracy,

d)     Zgłaszanie i wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS, sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych, prowadzenie rejestru zgłoszonych i wyrejestrowanych z ubezpieczeń,

e)     Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń pracowników w zakresie ich indywidualnego zaszeregowania, awansowania i nagradzania,

f)      Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

g)     Prowadzenie obsługi spraw osobowych tj. aktualizacja dokumentacji kadrowej, wydawania zaświadczeń, książeczek zdrowia i udzielanie informacji pracownikom,

h)     Rozwiązywanie bieżącej problematyki związanej z kadrami i płacami, zapewnienie zgodności procedur i wszystkich wykonanych zadań z wymogami prawnymi,

i)      Tworzenie umów zleceń z osobami fizycznymi wykonującymi usługi dla jednostki, kontrola realizacji budżetu w tym zakresie,

j)      Opiniowanie umów- zleceń i o dzieło dla osób fizycznych, kalkulacja wynagrodzeń i pochodnych do tych umów w celu zabezpieczenia środków w budżecie,

k)     Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu pracy dla bezrobotnych, opieka merytoryczna oraz koordynacja pracy stażystów w Urzędzie,

l)      Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS z zakresu kadr i płac,

m)   Sporządzanie rocznych deklaracji z tytułu podatku dochodowego od dokonanych wypłat dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i o dzieło oraz osób z tytułu pełnienia czynności obywatelskich,

n)     Przygotowywanie druków i formularzy w zakresie dokumentacji kadrowo- płacowej,

 

  1. 5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

b)     praca biurowa z monitorem ekranowym w wymiarze pełnego etatu,

c)     praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.

 

  1. 6.     Wymagane dokumenty:

1) niezbędne

a)     aktualnie obowiązujący kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)     kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia,

d)     podpisane oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)     podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g)     podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h)     podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru oraz zgodę                         na przetwarzanie tych danych po zakończeniu procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 )             oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).”

2)     dodatkowe:

a)     życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b)     list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c)     klauzula dotycząca naboru,

d)     zgoda na przetwarzanie danych do procesu rekrutacji,

e)     kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

f)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  1. 7.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie      Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, pok. Nr 1 w godz.       700 – 1500  lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy zs. w Słomczycach ,  Słomczyce 22, 62-420  Strzałkowo z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko Starszy specjalista ds. pracowniczych” w terminie do dnia 25 października 2019r.

Wszelkich informacji udziela dyrektor Michał Klotschke.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą          

w  Słomczycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.                      

  1. 8.     Inne informacje:

1)     w miesiącu wrześniu 2019 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                                 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

2)     przewidywany termin podjęcia pracy  - listopad 2019 r.

3)     osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)     niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy.

                                                                            

 

                                                                                              Dyrektor

 

                                                                                       /-/    Michał Klotschke

                            

Załączniki:
Kwestionariusz osobowy.doc
Klauzula dotycząca naboru.doc
zgoda na przetwarzanie danych do procesu rekrutacji.doc