Powiatowy Zarząd Dróg

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy specjalista do spraw drogownictw

Słupca, dnia 18.05.2020 r.  

1. Nazwa i adres jednostki:   Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w  

                                                    Słomczycach, Słomczyce 22, 62-420 Strzałkowo

 

 2. Stanowisko urzędnicze: Starszy specjalista do spraw drogownictwa

 3. Wymagania:

1)     niezbędne:

a)     Obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem w przepisach o służbie cywilnej,

b)     wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

c)     co najmniej 5 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności w zakresie drogownictwa,

d)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

e)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      nieposzlakowana opinia,

g)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2)     dodatkowe:

a)     preferowane wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa komunikacyjnego lub o zbliżonej specjalności,

b)     preferowany co najmniej 3 letni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w administracji rządowej,

c)     umiejętność obsługi komputera, znajomość programów kosztorysujących i kreślarskich,

d)     mile widziane uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg typowych mostów i przepustów,  

e)     prawo jazdy kategorii B,

f)      znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o ruchu drogowym,

g)     umiejętność czytania dokumentacji technicznej,

h)     mile widziane doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych,

i)      mile widziana znajomość programów komputerowych kosztorysujących i kreślarskich,

j)      umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

k)     komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

l)      samodzielność.

 

  1. 4.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg :

-        przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i przepustów o średnicy do 60 cm,

-        uwzględnienie wpływu przepustów na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

-        prowadzenie dziennika objazdu dróg, systematyczne kontrolowanie w trakcie objazdu stanu dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych, warunków przejezdności, stanu oznakowania, zadrzewienia i odwodnienia pasa drogowego,  

-        informowanie środków masowego przekazu o utrudnieniach na drogach,

-        przyjmowanie i załatwianie interwencji dotyczących sieci drogowej, oraz informacji            o warunkach przejezdności, stanu technicznego dróg powiatowych, bezpieczeństwa ruchu, zdarzeń na drogach i podejmowanie doraźnych działań zabezpieczających, zapewniających bezpieczeństwo ruchu, minimalizowanie skutków zdarzeń,

-        udział w pracach komisji powiatowej ds. oceny i szacowania strat klęsk żywiołowych,    

-        prowadzenie analiz cen i kosztów robót inwestycyjnych na potrzeby własne zarządu,

-        planowanie, przygotowanie, koordynacja, odbiór i odpowiedzialność za wykonywanie robót przez grupę patrolowo-remontową,

-        podział obowiązków, nadzorowanie robót oraz ich oznakowania, kontrola robót pod względem jakościowym, ilościowym i bhp, odbiór i ewidencjonowanie robót, prowadzenie szkoleń stanowiskowych,

-        kontrola prac wykonywanych na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w ramach bieżącego utrzymania dróg, oraz monitorowanie oznakowania robót prowadzonych przez te firmy,

-        prowadzenie zagadnień dotyczących przeglądów budynków rocznych i pięcioletnich zarządzanych przez Zarząd Dróg, prowadzenie książek obiektów, opracowywanie wniosków w zakresie remontów bieżących i remontów kapitalnych w/w budynków,

-        planowanie, koordynacja i nadzór nad całokształtem prac przy zimowym utrzymaniu

      dróg,

-        współdziałanie w zakresie prowadzenia procedur związanych z ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia powstałe w związku z prowadzeniem działalności PZD,

-        współdziałanie w zakresie zadrzewienia pasów drogowych – prowadzenie komisji ds. drzewostanu powołanej przez dyrektora PZD.

 

  1. 5.     Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a)     stanowisko pracy na parterze w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich,

b)     praca biurowa z monitorem ekranowym w wymiarze pełnego etatu,

c)     praca wymagająca przemieszczania się w terenie i wewnątrz budynku.

 

  1. 6.     Wymagane dokumenty:

1) niezbędne

a)     aktualnie obowiązujący kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się  o zatrudnienie,

b)     kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia,

d)     podpisane oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)     podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)      podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

g)     podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h)     podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru oraz zgodę na przetwarzanie tych danych po zakończeniu procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).”

2)     dodatkowe:

a)     życiorys (CV) – podpisany własnoręcznie,

b)     list motywacyjny – podpisany własnoręcznie,

c)     klauzula dotycząca naboru,

d)     zgoda na przetwarzanie danych do procesu rekrutacji,

e)     kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

f)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

  1. 7.     Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do skrzynki Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach

lub pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z siedzibą w Słomczycach,  Słomczyce 22, 62-420  Strzałkowo z dopiskiem na kopercie  „Nabór na stanowisko Starszego specjalisty ds. drogownictwa”w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Wszelkich informacji udziela Główny Księgowy Pani Magdalena Meller pod                     

nr tel. 63 2771149 wew. 29 w godzinach od 7 – 14.

Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z siedzibą          

w  Słomczycach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

                     

  1. 8.     Inne informacje:

1)     w miesiącu grudniu 2019 wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Słupcy z siedziba w Słomczycach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

2)     przewidywany termin podjęcia pracy: czerwiec 2020 r.,

3)     osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)     niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy

Dyrektor

     /-/   Michał Klotschke

Załączniki:

Kwestionariusz Osobowy.doc
Klauzula dot. naboru.doc
Oświadczenie kandydata.doc