2009

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego
 
Uczniowie do 7 września a studenci do 5 października mogą składać wnioski o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2009/2010.
 
Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w szkole, Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20 (pokój 8-10). Dokumenty można także pobrać na stronie internetowej starostwa (www.powiat-slupca.pl).
O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby, które na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz uczą się lub studiują w trybie dziennym. Stypendia będą przyznawane osobom, które osiągnęły najlepsze wyniki w nauce. Średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów to min. 4,0, dla studentów 3,81. Komisja weźmie pod uwagę także sytuacje materialną uczniów i studentów: średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie może przekroczyć 504 zł brutto.
Wymagane dokumenty:
1.   Zaświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny za 2008 rok, 2.   Uczniowie i studenci I roku uwierzytelnioną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego i zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/studenta, 3.   Pozostali uczniowie i studenci zaświadczenie ze szkoły/uczelni o wysokości średniej w nauce za poprzedni rok, 4.   Pozostali członkowie rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna winni dołączyć zaświadczenie o statusie ucznia/słuchacza lub studenta (dotyczy osób niepełnoletnich), pozostałe osoby będące na utrzymaniu rodzica lub opiekuna zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów, 5.   Zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dowodu osobistego, 6.   Zobowiązanie do natychmiastowego powiadomienia o utracie prawa do stypendium, 7.        Uwierzytelniona kopia orzeczenia Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności, 8.       Pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko.