2011

Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

Stypendium dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

 

            Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu rozpoczął realizację programu stypendialnego dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które:   

- na stałe zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego,

- uczą się lub studiują w trybie dziennym,

- średnia za poprzedni rok nauki dla uczniów wynosi min. 4,0, dla studentów 3,81,

- średni miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza 504 zł brutto (w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci dochód na jedną osobę w rodzinie nie może  przekroczyć 600 zł brutto).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Słupcy                                  w nieprzekraczalnym terminie:

 

- uczniowie do 05.09.2011r.

- studenci do 07.10.2011r.

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium można otrzymać w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Słupcy, bądź też pobrać na stronie internetowej starostwa www.powiat-slupca.pl.  Biuletyn Informacji Publicznej / Ogłoszenia i komunikaty / Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki / Stypendia 2011.

 

Wymagane dokumenty:

1.    zaświadczenia   stwierdzające   wysokość   dochodu    rodziny    za   2010  rok  z urzędu skarbowego,  o  dochodowości  gospodarstwa  rolnego  lub działów specjalnych produkcji rolnej z  urzędu  gminy, miasta  lub  miasta i gminy;   

2  kandydat do stypendium przedkłada zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status ucznia/studenta/słuchacza oraz średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym/akademickim 2010/2011,

3.   pozostali członkowie rodziny, którzy pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna winni dołączyć    zaświadczenie    o    statusie    ucznia / słuchacza    lub   studenta, natomiast osoby pełnoletnie nie uczące się, a będące na utrzymaniu rodzica lub opiekuna zobowiązane są do  dostarczenia  zaświadczenia o braku dochodów za  poprzedni rok kalendarzowy,

4. zaświadczenie o zameldowaniu lub kserokopia dowodu osobistego,
5.    zobowiązanie   do   natychmiastowego   powiadomienia  o  utracie  prawa do stypendium,                6.    w   przypadku   osób   niepełnosprawnych   uwierzytelnioną  kopię  orzeczenia    Komisji Orzekającej o Niepełnosprawności,

7. pisemne oświadczenie potwierdzające status opiekuna prawnego/rodzica samotnie wychowującego dziecko

 

Załączniki: