Zakład Aktywności Zawodowej wSłupcy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak sprawy ZAZ 31/05/12 „Zakup sprzętu pralniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy”

Znak sprawy ZAZ 31/05/12                              Słupca, dn. 31.05.2012

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

„Zakup sprzętu pralniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy”

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej, Batorego 1, 62-400 Słupca, woj. brak, tel. 63 213 12 10, faks 63 213 12 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu pralniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu pralniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy. Zakup dotyczy maszyn przemysłowych : magla pasowego ( 1 szt.), suszarek bębnowych (2 szt.) oraz pralnico-wirówek ( 2 szt.) o parametrach określonych w załącznikach do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień częściowych ani uzupełniających. 3. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 4.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy. 6.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.71.60.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

·                  Informacja na temat wadium: 1.Zasady wnoszenia wadium: 1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4 000,00 zł. 2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert, 3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 11 1090 1216 0000 0001 0290 7994 z adnotacją: Wadium - nr sprawy: ZAZ 31/05/12. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 5) wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu formach, dopuszczonych przez niniejszą SIWZ należy złożyć w formie oryginału w Kasie Zakładu Aktywności Zawodowej, 6) dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, należy załączyć do oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Zasady zwrotu wadium : 1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, 2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie: a) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy, b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano, c) wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek, 3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 3. Utrata wadium: 1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym tzn. co najmniej dwoma usługami polegającymi na dostawie maszyn pralniczych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane usługi dotyczyły dostawy maszyn pralniczych a wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 70.000,00 zł brutto. Do wykazu (załącznik do SIWZ) należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych prac.

·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1.oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                          1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy - załącznik do SIWZ; 2)pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy); 3) upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań imieniu wykonawcy; UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy; 4) parafowany wzór umowy; 5) Specyfikacja techniczna - Magiel pasowy przemysłowy 6) Specyfikacja techniczna pralnico-wirówki przemysłowej o załadunku nie mniejszym niż 40 kg 7) Specyfikacja techniczna pralnico-wirówki przemysłowej o załadunku nie mniejszym niż 23 kg 8) Specyfikacja techniczna suszarki bębnowej o załadunku nie mniejszym niż 34 kg 9) Specyfikacja techniczna suszarki bębnowej o załadunku nie mniejszym niż 17 kg

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach, oraz na następujących warunkach: 1) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku : działania siły wyższej (m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy), 2) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto, obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty, 3) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-2) wykonawca i zamawiający zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego poinformowania o niniejszym fakcie drugą stronę umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-slupca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej 62-400 Słupca ul. Batorego 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej 62-400 Słupca ul. Batorego 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: -Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: Renata Nowinowska tel. (63) 213 12 10, kom. 607 992 241, biuro@zazslupca.com.pl; - Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane; - nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne chyba , że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wobec wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne w sprawie innych wierzytelności: - Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; - Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania; - Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę; - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; - Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 1. Cena oferty jest ceną ryczałtową. 2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. 3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w Ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich; - Opis sposobu przygotowania oferty: 1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy. 3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę y upoważnioną e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1)do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy, 2)w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 3)przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa, 4)oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, 5)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 10. Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana wg poniższego wzoru: Zakład Aktywności Zawodowej, ul. S. Batorego 1 , 62-400 Słupca OFERTA Przetarg nieograniczony nr ZAZ 31 05 12 na: zakup sprzętu pralniczego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy, Nie otwierać przed 11.06.2012 r. godz. 10.30 11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy; - Zmiany i wycofanie oferty: 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 3. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE; - Kryteria powodujące odrzucenie oferty: Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; - Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Zakład Aktywności Zawodowej w Słupcy, ul. Batorego 1, pokój nr 2. 2. W otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności. 5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek; - Kryteria oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria: A Cena - 100 % Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru: (A1 dzielone przez A2 razy 100pkt razy 100%) Gdzie: A1= najniższa zaoferowana cena, A2= cena oferty badanej; - Zawarcie umowy: 1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza. 2. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia; - Środki ochrony prawnej: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy. 2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3)wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia, 4)odrzucenia oferty odwołującego. 3.Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób. 4.Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; - Informację dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia SIWZ. 1. specyfikację sporządził: Maciej Maćkowiak 2. specyfikację zatwierdził: Renata Nowinowska - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Słupcy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

   Niniejsze ogłoszenie zamieszczono w BZP i w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.