Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w obszarach: 1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 2. Upowszechniania kultury fizycznej i

OGŁOSZENIE
 
Działając na podstawie art. 11 i 13, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz., 873 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII /204/09 Rady powiatu Słupeckiego, z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie Programu współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2010 roku
 
ZARZĄD  POWIATU  SŁUPECKIEGO
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań
w obszarach:
 
1.    Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Rodzaj zadania: „Upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego”
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania  wynoszą  4 000,00 zł.
(W roku 2009 w tym obszarze wykonano zadanie na kwotę 4000,00 zł)
 
2.    Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Rodzaju zadania; „Wspieranie finansowe inicjatyw społecznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 9000,00 zł.
(W roku 2009 w tym obszarze wykonano zadanie na kwotę 9000,00 zł)
 
3.    Wypoczynku dzieci i młodzieży.
 
Rodzaj zadania: „Organizowanie kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej”.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 6000,00 zł
(W roku 2009 w tym obszarze wykonano zadanie na kwotę 6000,00 zł)
 
4.    Krajoznawstwa.
Rodzaj zadania: „Rozwój turystyki”.
Środki publiczne przeznaczone na realizację tego zadania wynoszą 1000,00 zł.
(W roku 2009 w tym obszarze wykonano zadanie na kwotę 1000,00 zł)
 
Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany wraz z preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1, (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 264, poz. 2207). Wzory druków ofert, umów i sprawozdań, są dostępne na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego  w Słupcy Þ Komunikaty i ogłoszenia Þ Zarząd Powiatu.
 
Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.
2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
4. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:
a)  zakupy inwestycyjne
b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji, poza zakresem realizacji zadania publicznego.
 
Warunki i terminy realizacji zadania
1. Realizacja zleconego organizacji pozarządowej zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
- sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – załącznik Nr 3, (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005r., Nr 264, poz.2207).
Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie.
4.    Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba , że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w pkt V, ust. 4 oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania.
5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.
6.  Zadania powinny być zrealizowane do końca 2010 roku.
 
Termin i miejsce składania ofert
Oferty na realizację  wyżej  wymienione  zadanie  należy  składać od dnia ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 kwietnia 2010 roku, godz. 1530 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20. Oferty  należy składać w  zamkniętych kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania, w formie pisemnej. Oferty złożone  po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za nieważne. W jednej kopercie może być umieszczona tylko 1 oferta. Oferta może dotyczyć tylko jednego zadania, wymienionego w niniejszym ogłoszeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Słupeckiego, nr tel. 63  2742215.
 
Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty
Do oferty należy dołączyć : aktualny odpis z rejestru sądowego, obowiązujący statut organizacji, podpisany przez osoby reprezentujące organizację, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok, szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających  wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego  wykonaniu zadania.
 
Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert
Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej właściwy Wydział  
Starostwa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.
1)    zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu
2)    wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji
3)    zasięg terytorialny działań objętych projektem
4)    liczba uczestników objętych zadaniem
5)    liczba osób zaangażowanych w realizację zadania
6)    inne zewnętrzne źródła finansowania zadania
7)    dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów
8)    perspektywa kontynuacji projektu oferty
9)    współpraca z innymi instytucjami
10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu
 
Zarząd Powiatu dokona wyboru oferty i zdecyduje o wysokości środków na wsparcie określonego, realizowanego zadania. Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje się w ciągu dziesięciu dni od dnia złożenia ofert. Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Słupeckiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz w prasie lokalnej.
Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy wykonawcy zadania publicznego w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.
 
 
Przewodniczący Zarządu
 
/-/ Mariusz ROGA
 
____________________________________________________