Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacj zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności oraz ochrony i promocji zdrowia

                                                                                        Załącznik  do Uchwały Nr 60 / 2011

z dnia 17. 06. 2011 roku                                                                                                                                                                                            

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia  17. 06. 2011 roku

 

Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XL VI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011roku

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupeckiego

w zakresie

RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

 

 Rodzaj zadania:  przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń w ramach budowy systemu  koordynacji  działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących
w skład systemu ratowniczo-gaśniczego, straży biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu słupeckiego.

                      

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   12 000,00 zł.

 

Zadanie finansowane z działu 754 rozdz. 75412

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1, (Dz. U. Nr 6 z 2011 r,
poz. 25). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I.                   Podmioty uprawnione do składania ofert:

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

( Dz. U. Nr 127 z 2010 r., poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 1. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

Oferta wspólna wskazuje :

a)      Jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      Sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu administracji publicznej.

 

Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami (o podobnym profilu działalności) wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy, określającą zakres ich świadczeńskładających się na realizację  wspólną zadania publicznego, załącza się do umowy zawartej o wsparcie realizacji zadania.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

 1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie Powiatu Słupeckiego.
 2.  Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.  Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.
 3.  Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
 4. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym.
 5. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

a)      zakupy inwestycyjne,

b)      pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji, poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

 1. Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej,  następuje po zawarciu umowy wg. wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz. 25).
 2. Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

·         dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

·         sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg wzoru określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra    Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – załącznik Nr 3, (Dz. U. Nr 6 z  2011 r., poz.25). Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi zawartymi w podpisanej umowie.
 2. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w rozdz. V, pkt  4 oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy, który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu – za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono realizację zadania.
 3. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym w umowie.
 4. Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31.12.2011r.

          

 

V. Termin i miejsce składania ofert

Adres pod którym należy składać oferty:

Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel.. 63 27 58 600,

Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy zadania i w formie

pisemnej, w terminie do dnia 12.07. 2011 roku godz. 1530.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane za

nieważne.

O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

 1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

- dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru    Starostwa.

 1. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.
 2. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności.
 3. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową).

5.      W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.      Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

W ofercie należy zamieścić również:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 1. Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej powołana Komisja Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.
 2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie realizowanego zadania.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział osób – w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

     

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                  10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji   10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                        10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                     10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                   10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                          10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                  10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                             10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                            10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

W roku poprzednim w zakresu ratownictwa i ochrony ludności nie były realizowane zadania.

              

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, nr telefonu

63 27 58 616.

      

 

                                                                                               Przewodniczący Zarządu   

                                                                                          

                                                                                                  /-/ Mariusz ROGA  

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Załącznik  do Uchwały Nr 60 /2011       

                                                                                   z dnia 17.06. 2011 roku

                                                                                                                                                                        

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie Powiatowe z dnia  17. 06. 2011 roku

 

            Działając na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr XL VI/247/10 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 października 2010 roku w sprawie Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2011roku

 

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Słupeckiego

w zakresie

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

 

 Rodzaj zadania:  wykonanie badań profilaktycznych z zakresu wczesnego

                              wykrycia chorób nowotworowych RTG  klatki piersiowej

                              hormon  tarczycy (TSH, sT3, sT4) oraz  PSA skierowanych
                              do mieszkańców powiatu słupeckiego

 

Środki publiczne przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynoszą   16 000,00 zł.

 

Zadanie finansowane z działu 851 rozdz. 85195

 

Wnioski z opisem projektu, który ma być dofinansowany i preliminarzem wydatków należy składać na formularzu ofert, określonym we wzorze zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty ramowego wzoru umowy, dotyczących  realizacji zadania publicznego – załącznik nr 1, (Dz. U. Nr 6 z 2011 r,
poz. 25). Druki ofert  dostępne są na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie Informacji Publicznej- Komunikaty i ogłoszenia.

 

I. Podmioty uprawnione do składania ofert:

   1.Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności

       pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

   2.Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku  
       Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
       do  innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
       i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

   3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

   4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące

       spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
       ( Dz. U. Nr 127 z 2010 r., poz. 857 i Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia

       zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie

       przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
       i pracowników.

   5. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 w/w

       ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

       działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

       Oferta wspólna wskazuje :

a)      Jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne

organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy.

b)      Sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie wobec organu

     administracji publicznej.

      Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami (o podobnym profilu

      działalności) wymienionymi w art. 3 ust.3 w/w ustawy, określającą zakres ich świadczeń

      składających się na realizację  wspólną zadania publicznego, załącza się do umowy zawartej
      o wsparcie realizacji zadania.

      Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy składające

      ofertę wspólną, ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania, o których mowa
      w art. 16 ust.1 w/w ustawy.

  

II. Kryteria jakie muszą spełniać podmioty składające ofertę:

1. Prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na terenie

     Powiatu Słupeckiego.

     2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu

         terytorialnego oraz innych podmiotów o charakterze publicznym.

         Druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego w Biuletynie

        Informacji Publicznej-Komunikaty i ogłoszenia.

     3. Posiadać własne konto bankowe.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

     1. Dotacja zostanie przyznana uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego.

     2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

     3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub   

         przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być                                      

         niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku podmiot zobowiązany jest
         do  przedstawienia korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.

     4.Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty wybrane zostaną
         w postępowaniu konkursowym.

    5.  Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

         a)  zakupy inwestycyjne,

         b) pokrycie kosztów utrzymania biura oraz wynagrodzenia pracowników organizacji,
              poza zakresem realizacji zadania publicznego.

 

IV. Warunki i terminy realizacji zadania

1.  Realizacja zleconego zadania organizacji pozarządowej,  następuje po zawarciu umowy wg           . wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
    15  grudnia 2010 roku (Dz. U. Nr 6 z 2011 r., poz. 25).

2.  Warunkiem zawarcia umowy na dotację jest:

         - dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania 
              dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.

         -    sporządzenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania.

     3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania wg 
           wzoru   określonego  w   Rozporządzeniu   Ministra    Pracy  i  Polityki  Społecznej,  z  dnia

           15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru sprawozdania z wykonania tego    
           zadania – załącznik Nr 3, (Dz. U. Nr 6 z  2011 r., poz.25).

           Sprawozdanie musi być zgodne z warunkami organizacyjnymi i finansowymi 
          zawartymi w podpisanej umowie.

4.      Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy,

           chyba, że umowa zezwala na wykonanie części zadania innym podmiotom w formie
           podzlecenia. W przypadku planowanego podzlecenia części zadania w rozdz. V, pkt  4
          oferty, należy określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą

           uczestniczyć w realizacji zadania. Podwykonawcą jest podmiot nie będący stroną umowy,

           który współrealizuje część zadania poprzez sprzedaż usług, których zakupu -

           za pośrednictwem środków pochodzących z dotacji – dokonuje organizacja, której zlecono

           realizację zadania.

     5. Zadania powinny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi 
           umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami oraz z zakresem opisanym
           w umowie.

     6.   Termin realizacji zadania należy określić w ofercie, jednak nie dłuższy niż do 31  grudnia

           2011 roku.

 

V. Termin i miejsce składania ofert

     Adres pod którym należy składać oferty:

     Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20,  wejście F - sekretariat. tel.. 63 27 58 600,

     Oferty należy  składać w zamkniętych   kopertach, z oznaczeniem nazwy

      zadania i w formie pisemnej, w terminie do dnia  12.07. 2011 roku godz. 1530.

     Oferty złożone po upływie wskazanego terminu lub w innym miejscu zostaną uznane
     za nieważne.

     O przyjęciu oferty decydować będzie data wpływu do Starostwa Powiatowego w Słupcy.

     Nie będą przyjmowane oferty składane drogą elektroniczną oraz faksem.

 

VI. Informacje ofertowe i załączniki do składanej oferty

 

            Do oferty należy dołączyć:

 

1. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 - dla fundacji i stowarzyszeń: wypis z  Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru

    Starostwa.

2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. W przypadku Oddziału terenowego organizacji

    składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego

    dla przedstawicieli w/w oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem w KRS) do składania
    w  imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań

     finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania  (w tym

     rozliczenia dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

    działalności.

4. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok, lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej

   działalności (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową).

5. W przypadku złożenia kserokopii załączników : statutu, odpisu, sprawozdania merytorycznego,  

sprawozdania finansowego osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6.  Osoby uprawnione nie dysponujące pieczątkami imiennymi winny podpisywać się pełnym

imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

W ofercie należy zamieścić również:

 

- szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce realizacji zadania publicznego, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informację

o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie, informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania

z innych źródeł oraz deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

 

VII.  Treść, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

     1.  Oceny złożonych ofert dokonuje według kryteriów podanych niżej powołana Komisja

        Konkursowa i przedkłada je Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia.

     2. Zarząd Powiatu dokonuje wyboru oferty i decyduje o wysokości środków na wsparcie

         realizowanego zadania.

     3. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert.

     4. Komisja przy rozpatrywaniu ofert oceniać będzie: możliwość realizacji zadania

        publicznego przez organizację pozarządową, przedstawioną  kalkulację kosztów realizacji

        zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania, wkład rzeczowy, udział

        osób - w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków oraz rzetelność

        i terminowość   rozliczenia otrzymanych na ten cel środków w latach poprzednich.

      

   VIII.  Kryteria szczegółowe wyboru oferty: 

1)      zgodność celów projektu z zadaniami ustalonymi przez Radę Powiatu                  10

2)      wielkość zaangażowanych w realizację projektu zasobów własnych organizacji   10

3)      zasięg terytorialny działań objętych projektem                                                        10

4)      liczba uczestników objętych zadaniem                                                                     10

5)      liczba osób zaangażowanych w realizację zadania                                                   10

6)      inne zewnętrzne źródła finansowania zadania                                                          10

7)      dokonania organizacji i doświadczenia w realizacji projektów                                10              

8)      perspektywa kontynuacji projektu oferty                                                                  10

9)      współpraca z innymi instytucjami                                                                             10

10)  poprawność złożonej dokumentacji projektu                                                            10

Każde kryterium szczegółowe jest ocenione w skali od 1 do 10 pkt.

Wsparcie realizacji zadania otrzymają oferenci, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt.

Minimalna wymagana ilość pkt warunkująca uzyskanie dofinansowania wynosi 70 pkt.

 

Informacja o rozstrzygniętym konkursie zamieszczona zostanie  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Słupcy.

Przyznana kwota na wykonanie zadania, zostanie przekazana na odrębny rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

 

W roku poprzednim w zakresie ochrony i promocji zdrowia wykonano niżej wymienione zadania realizowane przez Stowarzyszenie ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka w Słupcy

pod nazwą: „chcesz ratować życie – przebadaj się” wsparte kwotą w wysokości 8 000,00 zł

                    „wczesne wykrycie choroby-szansą na życie” wsparte kwotą w wysokości 5 000,00 zł

                 

Ogółem na realizację zadań przeznaczono kwotę w wysokości  13 000,00 zł.

 

Wyjaśnień w sprawie ogłoszonego konkursu udzielać będzie:

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, nr telefonu

63 27 58 616.

      

 

                                                                                              Przewodniczący Zarządu     

                                                                                                

                                                                                                  /-/ Mariusz ROGA