Zarząd Powiatu

Uchwała Nr 71/2011 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 14 lipca 2011 r.

Uchwała Nr 71/2011

Zarządu Powiatu Słupeckiego

 

z dnia 14 lipca 2011 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, położonej w Kosewie,

gm. Ostrowite numerem geodezyjnym 112/9 oraz ogłoszenia wykazu.

 

 

 

            Na podstawie § 4 pkt 5 Uchwały Nr XXVIII/159/09 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Słupeckiego (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2009 r. Nr 102, poz.1610)  oraz art. 25a i 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ) Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Kosewo, gm. Ostrowite oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 112/9 o powierzchni 1,3600 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Słupcy urządzona jest księga wieczysta KW Nr 27973.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu należy ogłosić w prasie ogólnokrajowej  i na stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Słupeckiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Załącznik do uchwały Nr 71/2011.                                                                                                                             Zarządu  Powiatu Słupeckiego

                                                                                                                                 z dnia 14 lipca 2011 r.

                                                                                                                                 w sprawie ogłoszenia wykazu

                                                                                                               nieruchomości przeznaczonej do …..                                                                                                                            sprzedaży w drodze przetargu                                                                                                                                       nieograniczonego

                                                                                                                                osobom fizycznym lub prawnym

 

 

 

Wykaz

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu osobom fizycznym lub prawnym

 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Słupeckiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży osobom fizycznym lub prawnym.

 

 

 

Lp.

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

gruntowej

m2

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

 w planie zagospodarowania

przestrzennego

Cena

nieruchomości

Działka

Nr geod.

KW

1.

112/9

27973

13 600

Nieruchomość

Niezabudowana

 

- położenie:

  gm.    Ostrowite

  obręb Kosewo,

 

- część zespołu 

  dworsko -  parkowego,

- na terenie znajdują się

  2 dęby pomniki  ..przyrody objęte .ochroną  ..konserwatorską,

- sposób użytkowania nie ..podlega zmianie.

4.1 UT

 

 - teren usług  turystycznych

    i oświatowych.

 

Obszar:

 

- Powidzkiego Parku ..Krajobrazowego

 

- Powidzko - ..Bieniszewskiego ..Obszaru ..Chronionego ..Krajobrazu

630 000,00

x

x

x

x

x

x

x

 

Ustala się termin złożenia wniosków przez osoby wymienione w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami na dzień 25 sierpnia 2011 r.        

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 15 lipca 2011r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń................................... r.