Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego położonych w obrębie Strzałkowo.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 360/2014

Zarządu  Powiatu Słupeckiego

z dnia 11 lutego 2014 r.

                                                                                                                            

 

            Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

ZARZĄD   POWIATU  SŁUPECKIEGO

 

ogłasza

 

I  przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego położonych w obrębie Strzałkowo oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 548/17 o powierzchni 0,0806 ha, cena wywoławcza 35 200,00 zł,

                                                                         wadium w wysokości 1 760,00 zł,

działka nr 548/18 o powierzchni 0,0807 ha, cena wywoławcza 33 200,00 zł,

                                                                         wadium w wysokości 1 660,00 zł,

działka nr 548/19 o powierzchni 0,0807 ha, cena wywoławcza 33 200,00 zł,

                                                                         wadium w wysokości 1 660,00 zł,

działka nr 548/20 o powierzchni 0,0807 ha, cena wywoławcza 35 200,00 zł,

                                                                         wadium w wysokości 1 760,00 zł,

działka nr 548/21 o powierzchni 0,0807 ha, cena wywoławcza 35 200,00 zł,

                                                                         wadium w wysokości 1 760,00 zł,

 

dla których Sąd Rejonowy w Koninie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KN1S/00028843/1.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Strzałkowo zatwierdzonym przez Radę Gminy Strzałkowo uchwałą Nr XXII/199/2013 z dnia 14 marca 2013 r. nieruchomości oznaczona są symbolem MN, U, który określa teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.   

 

Zbywane nieruchomości są wolne od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

 

Nieruchomości położone są w Strzałkowie przy ul. Iwaszkiewicza. Znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły ponadgimnazjalnej oraz terenów budownictwa jednorodzinnego. Posiadają dostęp do urządzonej asfaltowej drogi i mediów.

 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) cena wyżej opisanych nieruchomości zawiera podatek Vat.

 

Przetargi  odbędą się w dniu 21 marca 2014 r. od godziny 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej z podaniem numeru działki, której dotyczy.

Wadium w określonej wyżej wysokości należy przelewem najpóźniej do godz. 15-tej dnia
18 marca 2014 r.
na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do okazania Komisji Przetargowej oprócz dowodu wpłaty wadium: osoby fizyczne występujący osobiście dokument tożsamości, a osoby prawne aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę uprawnionych organów na nabycie nieruchomości, upoważnienie do reprezentowania danej osoby prawnej  i dowód tożsamości oraz w przypadku ustanowienia pełnomocników dowodów tożsamości i upoważnienia z notarialnie poświadczonymi podpisami.

 

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni okazać promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez właściwego ministra na podstawie ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 39 8542 0001 0000 4604 2000 0020 w terminie 3 dni przed zawarciem w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Wpłacone wadium wlicza się w poczet ceny nabycia.

 

Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.

O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny zgodnie z przepisami prawa.

 

Pozostałe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Słupcy Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wejście B, pokój nr 03) lub pod numerem tel. 063 275 86 19.

                         

                                                                                            Przewodniczący Zarządu

                                                                                                 /-/ Mariusz Roga