Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Piotrowice, gm. S

                                                                                             Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/2014    

                                                                                             Zarządu  Powiatu Słupeckiego

                                                                                                                   z dnia 27 lutego 2014 r.                              

                                                                                                                            

 

            Na podstawie art. art. 38, 39 i 40 oraz 67 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

 

ZARZĄD   POWIATU  SŁUPECKIEGO

 

ogłasza

 

II  przetarg pisemny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego położonej w obrębie Piotrowice, gm. Słupca oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki  nr 100/2 o pow. 4,4792 ha i 599 o  pow. 3,5500 ha, - o łącznej powierzchni 8,0292 ha, dla których Sąd Rejonowy w Koninie X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Słupcy prowadzi księgę wieczystą KN1S/00029814/6.

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca zatwierdzonym przez Radę Gminy Słupca uchwałą Nr IX/72/2009 z dnia 08 grudnia 2009 r. nieruchomość oznaczona jest symbolem TAG, UT, US, który określa teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą nieuciążliwą, usługami turystycznymi i sportu.   

 

Zbywana nieruchomość jest wolna od wszelkich praw i obciążeń na rzecz osób trzecich w tym hipotek przymusowych.

 

Nieruchomość położona jest na terenie Piotrowic, gm. Słupca. Pod względem komunikacyjnym położenie nieruchomości jest korzystne ( 4 km od Słupcy- autostrada, stacja kolejowa). 

 

 

 

 

 

 

 

CENA WYWOŁAWCZA  - 809 600,00

 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2014 r. o godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 20, sala posiedzeń Zarządu Powiatu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium w formie pieniężnej.

 

Wadium w wysokości 40 480,00 zł należy wpłacić przelewem w terminie do godz. 15-tej dnia 25 kwietnia 2014 r. na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 05 8542 0001 0000 4604 2000 0050.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

 

Pisemna oferta złożona w zamkniętej kopercie powinna zawierać.: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibą, datę sporządzenia oferty, oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, oferowaną cenę i sposób jej zapłaty, potwierdzenie wniesienia wadium. Dodatkowo osoby prawne winny załączyć aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodę uprawnionych organów na nabycie nieruchomości i upoważnienie do reprezentowania danej osoby prawnej .

Cudzoziemcy przystępujący do przetargu winni okazać promesę lub zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez właściwego ministra na podstawie ustawy z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

 

Cena nieruchomości uzyskana w przetargu płatna jest jednorazowo przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Słupcy Nr 39 8542 0001 0000 4604 2000 0020 w terminie 3 dni przed zawarciem  w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży.

Wpłacone wadium wlicza się na poczet ceny nabycia.

 

Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają nabywcę.

O terminie i miejscu podpisania aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 

W przypadku uchylania się przez nabywcę wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy sprzedaży - wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny zgodnie z przepisami prawa.

 

Pozostałe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Słupcy Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wejście B, pokój nr 03) lub pod numerem tel. 063 275 86 19.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Zarządu

                                                 /-/ Mariusz Roga