Zarząd Powiatu

UCHWAŁA NR 380 /2014 ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                          

                                                                                                

UCHWAŁA  NR 380 /2014

ZARZĄDU POWIATU  SŁUPECKIEGO

z dnia 14 marca 2014 roku

                                 

 

 

w sprawie wyboru ofert i wysokości środków na realizację zadania powiatowego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2014.

 

 

          Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645),  art. 5 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz § 7 ust. 4 Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2014 roku, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 247/13 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 29 listopada 2013 roku. Po zapoznaniu się z propozycjami Komisji Konkursowej w sprawie wyboru ofert, Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala co następuje:

                                                                                                                     § 1

 

W celu realizacji zadania publicznego z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez:

 

Słupecką Organizację Turystyczną na zadanie pod tytułem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku” na realizację, którego udziela się dofinansowania w kwocie   2 000,00 zł.          

                                          

                                                                                                                    § 2

 

Wsparcie finansowe realizacji zadania wymienionego w § 1 nastąpi na podstawie umowy, zawartej między uprawnionym podmiotem a Powiatem Słupeckim.

 

                                                                                                                    § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Słupeckiemu         

 

                                                                                                                     § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                               

                                                                                              

                                                                                                Przewodniczący Zarządu

                                                                                               

                                                                                                 /-/ Mariusz ROGA