Zarząd Powiatu

ZARZĄD POWIATU SŁUPECKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie

Załącznik do Uchwały Nr 133 /2016

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

ZARZĄD      POWIATU      SŁUPECKIEGO

OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie

 

1.      Nazwa i adres jednostki:    Dom dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie

    ul. Słupecka 2, 62-402 Ostrowite

2.      Stanowisko kierownicze urzędnicze:       Dyrektor

3.      Wymagania:

1)      niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

b)       wykształcenie wyższe posiadająca tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:

      - na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie    lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

      - na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

c)      co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną,

d)     kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona,

e)      wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,                     

f)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

g)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      nieposzlakowana opinia,

i)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

 

2)      dodatkowe:

a)      preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, samorządowych jednostkach organizacyjnych lub w administracji rządowej,

b)      znajomość ustaw: o samorządzie powiatowym, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych,

c)      umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,

d)     komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e)      ogólna znajomość planowania budżetowego,

f)       umiejętność organizacji pracy,

g)      wysoka kultura osobista.

 

4.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Do zakresu zadań Dyrektora należą czynności związane z kierowaniem placówką, a w szczególności:

1)      opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych,

2)      opracowanie zakresów obowiązków pracowników placówki,

3)      kierowanie całokształtem działania placówki, a w szczególności:

a)      przyjmowanie dzieci do placówki,

b)      sprawowanie opieki nad dziećmi znajdującymi się w placówce; stwarzanie warunków ich wielostronnego rozwoju,

c)      zapewnienie bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki,

d)     dbałość o powierzone mienie,

e)      dysponowanie funduszami placówki określonymi w planie finansowym,

f)       organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,

g)      wykonywanie innych zadań, wynikających z pełnionej funkcji.

 

5.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa z monitorem ekranowym w wymiarze pełnego etatu.

 

6.      Wymagane dokumenty:

1)      niezbędne:

a)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg załączonego wzoru),

b)     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

c)     kopie dokumentów potwierdzających wymagany niezbędny staż pracy,

d)    podpisane oświadczenie o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

e)     podpisanie oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

f)      podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)     podpisane oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)     podpisane oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

i)       podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku,

j)       podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru oraz zgodę na przetwarzanie tych danych także po zakończeniu procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.)."

 

2)      dodatkowe:

a)     życiorys (CV) - podpisany własnoręcznie,

b)     list motywacyjny - podpisany własnoręcznie,

c)     kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

7.      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Starosty Słupeckiego lub pocztą na adres; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Dyrektora Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie" w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Powiatu Pan Paweł Gotowała. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 8.      Inne informacje:

1)      w miesiącu kwietniu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu dla Dzieci i Młodzieży - Szansa w Kosewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%,

2)      przewidywany termin podjęcia pracy - czerwiec 2016 r.

3)      osoby, które spełnią niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną telefonicznie poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru,

4)      niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

 

Przewodniczący

Zarządu

 /-/ Mariusz Roga