Zarząd Powiatu

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej w mieście Słupca.

Załącznik do Uchwały Nr 236/2017

Zarządu Powiatu Słupeckiego

z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego.

 

 

 

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej
w mieście Słupca.

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Zarząd Powiatu Słupeckiego podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości gruntowej

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena nieruchomości netto

(zł)

Nr ewidencyjny

KW

1.

335/4

KN1S/00025319/8

19

Działka nr 335/4, położona w mieście Słupca, wzdłuż ulicy Traugutta stanowi nieruchomość gruntową, niezabudowaną, na której znajduje się obiekt handlowy (kiosk). 

Teren zabudowy usługowej - UZ

2 000,00

x

x

x

x

x

x

x

 

 

            Cena nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jest równa wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10 lipca 2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia .................................r.

 

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz Roga