Zarząd Powiatu

O G Ł O S Z E N I E ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025" wraz z "Prognozą oddziaływania na śro

 

O G Ł O S Z E N I E

ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO

 

 

Zarząd Powiatu Słupeckiego stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017, poz. 519 ze zm.) oraz art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405) informuje o sporządzeniu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2025" oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektów.

 

Projekty ww. dokumentów dostępne są w BIP na stronie internetowej Powiatu Słupeckiego,  w zakładce Powiat/Informacje o środowisku.

 

Zainteresowane jednostki administracji rządowej i samorządowej, instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne mogą składać w terminie od 15 listopada 2017 roku do 5 grudnia 2017 roku uwagi i wnioski dotyczące ww. projektów w formie elektronicznej na adres powiat@powiat-slupca.pl  lub pisemnie na adres:

Starostwo Powiatowe w Słupcy
ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

Uwagi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w godzinach pracy urzędu.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Zarządu

/-/ Mariusz Roga