Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - REFERENT 1/2 etatu (20h tygodniowo)

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

 

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

c)       posiada co najmniej wykształcenie średnie,

 

d)      posiada co najmniej 2-letni staż pracy,

 

e)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

f)       nieposzlakowana opinia.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie wyższe,

b)      preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach organizacyjnych,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)      cechy osobowościowe: sumienność, rzetelność, elastyczność i autonomia w działaniu

f)       co najmniej roczny staż pracy w administracji.

3.      Zakres podstawowych czynności:

a)      prowadzenie inwentarza szkoły w tym: dokonywanie wpisów do ewidencji szkoły nowo nabytych sprzętów, dokonywanie odpisów inwentarzowych, przeprowadzenie inwentaryzacji, ubezpieczenie sprzętu,

b)     obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),  

w tym: przyjmowanie i obsługa wniosków o wypłatę świadczeń, weryfikacja kryteriów dochodowych i innych uprawnień do świadczeń, tworzenie list osób uprawnionych do wypłaty świadczeń, pożyczki mieszkaniowe, organizowanie uroczystości uczelnianych przeznaczonych dla pracowników 
oraz emerytów,

c)       przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,

d)       zaopatrzenie szkoły w niezbędne artykuły i produkty do pracy administracyjnej i dydaktycznej,

e)          bieżąca obsługa pracowników szkoły,

f)           tworzenie projektów finansowych, organizacyjnych i administracyjnych zarządzeń i decyzji dyrektora.

4.      Wymagane dokumenty niezbędne:

a)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( ze zdjęciem),

b)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5.      Wymagane dokumenty dodatkowe:

a)      życiorys ( CV),

b)      list motywacyjny,

c)      kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i   umiejętnościach.      

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomicznych lub pocztą na adres:  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie ?Nabór na stanowisko REFERENT? w terminie do dnia 10.08.2018 r. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone do drugiego etapu naboru.                                                                                                                                                                                              

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referent ogłoszonej dnia 30.07.2018r. i prowadzonej przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy. Jednocześnie oświadczam, że została/em poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne?.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1