Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1. Nazwa i adres jednostki:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy
ul. Powstańców Wielkopolskich 22
62 -400 Słupca

2. Określenie stanowiska pracy
Nazwa stanowiska urzędniczego: główny księgowy
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Liczba lub wymiar etatu: 1/1                                                                                            Przewidywany okres zatrudnienia: luty 2020                

II. Wymagania niezbędne kandydata
1. posiada obywatelstwo polskie

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. spełnia jeden z poniższych warunków:
a. ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,
b. ukończył szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
5. stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na określonym stanowisku,
6. ma nieposzlakowaną opinię,
7. posiada umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Kursy doskonalące.
2. Doświadczenie w pracy w oświatowych jednostkach samorządowych.
3. Znajomość zagadnień związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4. Znajomość obsługi programu Vulcan Optivum.
5. Znajomość Systemu Bankowości Elektronicznej.
6. Znajomość regulacji prawnych w zakresie:
– administracji samorządowej,
– kodeksu postępowania administracyjnego,
– ustawy o finansach publicznych,
– ustawy o rachunkowości,
– sprawozdawczości budżetowej,
– prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
– Karty Nauczyciela,
– ustawy o zamówieniach publicznych,
– Kodeksu pracy,.
7. Znajomość rozliczeń z ZUS – program PŁATNIK.
8. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów.
9. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
10. Umiejętność współpracy w zespole.
11. Odporność na stres.
12. Komunikatywność.
13. Wysoka kultura osobista.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
Do podstawowych obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Kontrola dokumentów w sposób zapewniający:
a. właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b. ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
c. sporządzanie sprawozdawczości finansowej.
3. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami
4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych   i innych będących w dyspozycji jednostki
5. Opracowanie planów finansowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych
6. Opracowanie przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości
7. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonanego planu budżetu według wymagań organu prowadzącego i sprawozdań GUS.
8. Szczegółowa analiza stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli.
9. Bieżąca ewidencja księgowa operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych.
10. Miesięczna analiza rozliczeń z tytułów zrealizowanych dochodów budżetowych
i wydatków budżetowych.
11. Szczegółowość stosowania podziałów klasyfikacji budżetowej w planowaniu, ewidencji   i sprawozdawczości,
12. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
w zakresie prawidłowego naliczania i odprowadzania zobowiązań wobec tych jednostek.
13. Archiwizacja dokumentów księgowych.
14. Biegłe posługiwanie się programami komputerowymi obsługującymi stanowisko pracy.
15. Przestrzeganie ustalonego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy czasu pracy i dyscypliny pracy.
16. Z tytułu pełnionych obowiązków i wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną, karną i cywilną.

V. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
Życiorys (CV) oraz list motywacyjny należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)” oraz numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem.                                                                                                                              3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia)
6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
9. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000)                                                                                                                                           10. podpisana klauzula dla kandydatów na pracownika Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy (w załączeniu)

VI. Informacje dodatkowe

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Zespołu Szkół Ekonomicznych     w Słupcy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Naboru na stanowisko  główny księgowy”     w terminie do dnia 13 stycznia 2020 r
2. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.
3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
8. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy.

 

Karolina Rakowicz

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

w Słupcy

 

 

 

Załączniki:

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracownika Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy