Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie, obywatelstwo pozostałych państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)       posiada co najmniej wykształcenie średnie,

d)      posiada co najmniej 2-letni staż pracy,

e)      osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f)       nieposzlakowana opinia.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie wyższe magisterskie: administracja, rachunkowość

b)      preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub samorządowych jednostkach organizacyjnych,

c)       umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność

d)      znajomość programu Płatnik

e)      znajomość podstawowych zagadnień z prawa pracy i rachunkowości

f)       co najmniej roczny staż pracy w księgowości

g)      znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów EFS

3.      Zakres podstawowych czynności:

a)      sporządzanie list płac ( w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego)

b)      znajomość przepisów ZUS- umiejętność wypełniania deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS oraz prowadzenie innej dokumentacji wymaganej przez  ZUS,

c)       znajomość przepisów podatkowych- sporządzanie rozliczeń podatkowych pracowników,

d)      sporządzanie sprawozdań statystycznych,

e)      prowadzenie rozliczeń z pracownikami

f)       prowadzenie kartotek księgowych

4.      Wymagane dokumenty niezbędne:

a)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( ze zdjęciem),

b)      kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego niezbędnego stażu pracy,

c)       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

d)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e)      oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  1. 5.      Wymagane dokumenty dodatkowe:

a)      życiorys ( CV),

b)      list motywacyjny,

c)       kserokopie wszystkich świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy,

d)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.                                                                                                                                                             

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych lub pocztą na adres:  Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego ul. Kopernika 11 A, 62-400 Słupca z dopiskiem na kopercie ?Nabór na stanowisko REFERENT? w terminie do dnia 10.08.2018r. Osoby spełniające wymagania formalne zostaną zaproszone do drugiego etapu naboru.                                                                                                                                                                                              

 

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referent ogłoszonej dnia 23.07.2018r. i prowadzonej przez Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego. Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne?.

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1

 

 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.powiat-slupca.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy