Kadencja V - rok 2017

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.

BR. 0002.1.2017
Protokół Nr XXVI/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał mieszkańców powiatu słupeckiego.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2016 - druk nr 228.
8.    Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin  zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- druk nr 233.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad. 

       
P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to firma pana Tomasza Drożdżyńskiego, która wygrała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji złożyła dokumentację w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy. Dodał, że obecnie trwa obróbka dokumentacji pod względem zgodności z wymogami przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz warunków technicznych dla budynków służby zdrowia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na prośbę pani dyrektor Iwony Wiśniewskiej firma architektoniczna z Poznania dokonuje weryfikacji opracowanej dokumentacji pod względem funkcjonalnym tj. zgodności z wymogami i standardami dla obiektów opieki zdrowotnej. Mówca powiedział, że proces wydania decyzji administracyjnej  w formie pozwolenia na budowę maksymalnie w ciągu dwóch tygodni powinien zostać zakończony.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2017 roku wydał opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań powiatu słupeckiego oraz drugą opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że trwają ostatnie rozmowy czy na sfinansowanie rozbudowy szpitala zostanie zaciągnięty kredyt, czy zostaną wyemitowane obligacje. Dodał, że w kwestii emisji obligacji zostało wysłane pismo do zainteresowanych banków z zapytaniem o czas wykupu obligacji to znaczy, czy byłby taki sam jak czas spłaty zaciągniętego kredytu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Anna Kusiołek i tak:

  • w imieniu mieszkańców miejscowości Młodojewa wnioskowała o naprawę drogi oraz znaków drogowych, które uległy zniszczeniu podczas kolizji oraz naprawę wyrwy w drodze na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą krajową Nr 92 w miejscowości Rozalin i w miejscowości Wilczna.


P u n k t  7
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 - druk nr 228.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 228 i było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.


Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji stałych za 2016 rok.

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Następnie radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady - poinformował również o pracy Rady Powiatu w minionym roku. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Barbara Wojtkowiak  i od tej pory w XXVI sesji Rady Powiatu uczestniczyło 12 radnych.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 229, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 234.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/144/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 230, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 235.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 231 i był  on przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 1 głosie „przeciwnym" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/146/2017 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wszyscy radni otrzymali na druku nr 232 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/147/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego - druk nr 233.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 233 i był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.


P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że zgłoszoną interpelację rozpatrzy Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach i udzieli odpowiedzi.


P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu najprawdopodobniej będzie o tydzień przyspieszona tj. w okolicach 17 lutego br. z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie sieci szkół w naszym powiecie. Jeżeli to nie będzie konieczne to XXVII sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 23 lutego br. w czwartek, a nie w ostatni piątek miesiąca.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.

BR. 0002.1.2017
Protokół Nr XXVI/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku.
 


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał mieszkańców powiatu słupeckiego.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i porządku za rok 2016 - druk nr 228.
8.    Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin  zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego- druk nr 233.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad. 

       
P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXV sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku.

Rada Powiatu w obecności 13 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


Pan Mariusz Roga - powiedział, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to firma pana Tomasza Drożdżyńskiego, która wygrała postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji złożyła dokumentację w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Słupcy. Dodał, że obecnie trwa obróbka dokumentacji pod względem zgodności z wymogami przepisów z zakresu prawa budowlanego oraz warunków technicznych dla budynków służby zdrowia.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że na prośbę pani dyrektor Iwony Wiśniewskiej firma architektoniczna z Poznania dokonuje weryfikacji opracowanej dokumentacji pod względem funkcjonalnym tj. zgodności z wymogami i standardami dla obiektów opieki zdrowotnej. Mówca powiedział, że proces wydania decyzji administracyjnej  w formie pozwolenia na budowę maksymalnie w ciągu dwóch tygodni powinien zostać zakończony.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 17 stycznia 2017 roku wydał opinię pozytywną o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań powiatu słupeckiego oraz drugą opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że trwają ostatnie rozmowy czy na sfinansowanie rozbudowy szpitala zostanie zaciągnięty kredyt, czy zostaną wyemitowane obligacje. Dodał, że w kwestii emisji obligacji zostało wysłane pismo do zainteresowanych banków z zapytaniem o czas wykupu obligacji to znaczy, czy byłby taki sam jak czas spłaty zaciągniętego kredytu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosiła radna Anna Kusiołek i tak:

  • w imieniu mieszkańców miejscowości Młodojewa wnioskowała o naprawę drogi oraz znaków drogowych, które uległy zniszczeniu podczas kolizji oraz naprawę wyrwy w drodze na skrzyżowaniu dróg powiatowych z drogą krajową Nr 92 w miejscowości Rozalin i w miejscowości Wilczna.


P u n k t  7
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016 - druk nr 228.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali na druku nr 228 i było ono przedmiotem posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu za 2016 rok.


Przewodniczący Rady poprosił  Przewodniczących Komisji o złożenie sprawozdań z pracy poszczególnych komisji stałych za 2016 rok.

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

Następnie radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

W dalszej kolejności radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji złożyła sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady - poinformował również o pracy Rady Powiatu w minionym roku. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Obrady opuściła radna Barbara Wojtkowiak  i od tej pory w XXVI sesji Rady Powiatu uczestniczyło 12 radnych.

P u n k t  9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 229.

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 229, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 234.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/144/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 230.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 230, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 235.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przy jednym głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych, 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy - druk nr 231.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 231 i był  on przedmiotem posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, a zatem poprosił Przewodniczącą Komisji o opinię.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych , 11 głosami „za", przy 1 głosie „przeciwnym" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVI/146/2017 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania - druk nr 232.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wszyscy radni otrzymali na druku nr 232 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie bez uwag zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/147/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Słupeckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego - druk nr 233.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 233 i był on przedmiotem obrad Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Rada Powiatu w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Słupeckim, a miastem Konin oraz powiatem konińskim, kolskim i tureckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokółu.


P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że zgłoszoną interpelację rozpatrzy Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach i udzieli odpowiedzi.


P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że kolejna sesja Rady Powiatu najprawdopodobniej będzie o tydzień przyspieszona tj. w okolicach 17 lutego br. z uwagi na konieczność podjęcia uchwały w sprawie sieci szkół w naszym powiecie. Jeżeli to nie będzie konieczne to XXVII sesja Rady Powiatu odbędzie się w dniu 23 lutego br. w czwartek, a nie w ostatni piątek miesiąca.

P u n k t  16
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVI sesję Rady Powiatu Słupeckiego.


Przewodniczący Rady
Bogdan Jastrząb