Kadencja V - rok 2017

Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.

BR. 0002.3.2017
Protokół Nr XXVIII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku - druk nr 246.
9.    Informacja  o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego  na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r. - druk nr 248.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.    Wolne głosy i wnioski.
24.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Zagórów wnioskuje o przegląd oraz udrożnienie i naprawę przepustów pod drogą powiatową Podbiel - Myszaków, przede wszystkim w miejscowości Augustynów i Bukowe, a także uzupełnienie ubytków na tej drodze szczególnie na odcinku Trąbczyn - Łukom.
Następnie wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Augustynów pomiędzy przystankami autobusowymi, a skrzyżowaniem.
Kolejna prośba dotyczyła zamontowania barier energochłonnych na zakręcie między Lądem, a Zagórowem przed miejscowością Wymysłów oraz wnioskował o poszerzenie pobocza pomiędzy przystankami autobusowymi w miejscowości Huta Łukomska.

Radny Waldemar Miernik - prosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej odłowu ryb na Jeziorze Słupeckim. Mówca powiedział, że wędkarze proszą by nie wydawać zgody na odłów ryb w okresie tarła.

Radna Anna Kusiołek - wnioskowała o utwardzenie pobocza przy Gimnazjum w Kowalewie.

Radna Barbara Wojtkowiak - wnioskowała o sfrezowanie w miejscowości Wólka przy drodze krajowej 261 kolein na długości 2 km., głównie przy wjazdach  do posesji.  

P u n k t  7
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 245.
Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Rady - powiedział, że napawa chyba wszystkich optymizmem spadek pożarów o ponad 24% i spadek miejscowych zagrożeń o 27% ale zastanawia wzrost o 13 % alarmów fałszywych co być może  jest wynikiem poczucia bezkarności tych co to czynią.
Przewodniczący Rady - życzył Komendantowi oraz całej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na cały 2017 rok.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  - druk nr 246.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  wszyscy radni otrzymali na druku nr 246. Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwag przyjęła niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Dodał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 247 i była omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu, które nie zgłosiły uwag i pytań do przedłożonej informacji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 249 i był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.                     

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W dalszej kolejności radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/154/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku  nr 250 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/155/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na druku  nr 251 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/156/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom  i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 252 wraz z zaproszeniem na sesję.
Był on przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/157/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 253, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 260.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 254, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 261.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz  z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych , 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVIII/159/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 255 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/160/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.


Przewodniczący Rady - powiedział , że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 256 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/161/2017 w sprawie udzielenia  w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku - druk nr 248.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 248.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/162/2017 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.     

P u n k t  19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.


Prowadzący obrady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 257 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/163/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia  2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

P u n k t  20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 258 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/164/2017 w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 259.
Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji.

Radny Dawid Hierowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 29 marca  2017 roku rozpatrzyła skargę pana Józefa Biernackiego na działalność Starosty Słupeckiego. Przewodniczący Komisji powiedział, że po wyjaśnieniach pana Jana Nawrocika z Wydziału Geodezji. Kartografii i Katastru, Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Komisja Rewizyjna - rekomenduje Radzie Powiatu podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga o podobnej treści dwukrotnie wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu. W obu przypadkach skarga została uznana za bezzasadną.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXVIII/165/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

P u n k t  22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że na interpelacje dotyczące dróg odpowiedzi na piśmie udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.
Natomiast jeżeli chodzi o interpelację radnego Waldemara Miernika to nie należy uogólniać, że wniosek dotyczył odłowu tylko jednego gatunku ryb tj. węgorza gdzie teraz dla tej ryby jest ustalony okres odłowu. Mówca powiedział, że w tym temacie nie ma żadnej uznaniowości chyba ,że będą jakieś powody formalne. Dodał, że wymagane jest tylko dochowanie procedury, czyli uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiednich poziomów wód i sterowania poziomu zbiornika.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odłów węgorza będzie się odbywał tylko w jednym miejscu i przez dzierżawcę tego jeziora. Mówca powiedział, że należy wziąć pod uwagę, że dzierżawca płacąc czynsz dzierżawny i prowadząc tego rodzaju przedsięwzięcie zakłada, że jego źródłem dochodu będzie odłów i sprzedaż ryb.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest dużo prostsza droga załatwienia tego typu sprawy bo każdy kto posiada kartę wędkarska jest zrzeszony w jakimś kole wędkarskim. Mówca powiedział, że każde koło ma możliwość delegować swoich przedstawicieli do okręgowych związków wędkarskich i na tym szczeblu można uzgodnić pewne zasady i wielkości odłowów ryb. Zdaniem mówcy jest to najwłaściwsza droga uregulowania niniejszych spraw na zasadzie porozumienia.

P u n k t  23
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady Powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  24
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXVIII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.

BR. 0002.3.2017
Protokół Nr XXVIII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 31 marca 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:45.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXVIII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu, panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 17 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Nikt nie zgłosił zmian i obrady przebiegały według następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.
8.    Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku - druk nr 246.
9.    Informacja  o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego  na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 r. - druk nr 248.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.
22.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.    Wolne głosy i wnioski.
24.    Zakończenie obrad.   

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.

Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXVII/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 17 lutego 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosili:

Radny Andrzej Kin - powiedział, że w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Zagórów wnioskuje o przegląd oraz udrożnienie i naprawę przepustów pod drogą powiatową Podbiel - Myszaków, przede wszystkim w miejscowości Augustynów i Bukowe, a także uzupełnienie ubytków na tej drodze szczególnie na odcinku Trąbczyn - Łukom.
Następnie wnioskował o budowę chodnika w miejscowości Augustynów pomiędzy przystankami autobusowymi, a skrzyżowaniem.
Kolejna prośba dotyczyła zamontowania barier energochłonnych na zakręcie między Lądem, a Zagórowem przed miejscowością Wymysłów oraz wnioskował o poszerzenie pobocza pomiędzy przystankami autobusowymi w miejscowości Huta Łukomska.

Radny Waldemar Miernik - prosił o wyjaśnienie sprawy dotyczącej odłowu ryb na Jeziorze Słupeckim. Mówca powiedział, że wędkarze proszą by nie wydawać zgody na odłów ryb w okresie tarła.

Radna Anna Kusiołek - wnioskowała o utwardzenie pobocza przy Gimnazjum w Kowalewie.

Radna Barbara Wojtkowiak - wnioskowała o sfrezowanie w miejscowości Wólka przy drodze krajowej 261 kolein na długości 2 km., głównie przy wjazdach  do posesji.  

P u n k t  7
Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku - druk nr 245.


Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 245.
Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił  Przewodniczącego Komisji  o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Przewodniczący Rady - powiedział, że napawa chyba wszystkich optymizmem spadek pożarów o ponad 24% i spadek miejscowych zagrożeń o 27% ale zastanawia wzrost o 13 % alarmów fałszywych co być może  jest wynikiem poczucia bezkarności tych co to czynią.
Przewodniczący Rady - życzył Komendantowi oraz całej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć na cały 2017 rok.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2016 roku. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  - druk nr 246.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku  wszyscy radni otrzymali na druku nr 246. Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiane sprawozdanie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja bez uwag przyjęła niniejsze sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Słupeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2016 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej - druk nr 247.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Dodał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 247 i była omawiana na posiedzeniach wszystkich komisji Rady Powiatu, które nie zgłosiły uwag i pytań do przedłożonej informacji.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację o działalności Starostwa Powiatowego w Słupcy za 2016 rok z uszczegółowieniem tematyki skarg i wniosków oraz działalności kontrolnej. Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. - druk nr 249.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 249 i był przedmiotem posiedzeń wszystkich komisji Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie:

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.                     

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W dalszej kolejności radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

Następnie radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/154/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Słupeckiego na okres od dnia  1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego - druk nr 250.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku  nr 250 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/155/2017 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych - druk nr 251.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Prowadzący obrady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali wraz z zaproszeniem na druku  nr 251 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji,  a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/156/2017 w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy dzieciom  i młodzieży w ramach powiatowego programu wyrównywania szans edukacyjnych. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017 - druk nr 252.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 252 wraz z zaproszeniem na sesję.
Był on przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/157/2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 253.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 253, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 260.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 - druk nr 254.


Kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.
Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 254, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 261.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła przedłożoną autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039 wraz  z przyjętą autopoprawką.
Rada Powiatu w obecności 17 radnych , 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXVIII/159/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2039. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.

P u n k t  16
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług - druk nr 255.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 255 i był on omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/160/2017 w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Powiatu Słupeckiego na rzecz samorządowych zakładów budżetowych środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokółu.

P u n k t  17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego - druk nr 256.


Przewodniczący Rady - powiedział , że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 256 i był przedmiotem posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała niniejszy projekt uchwały.
 
W związku z brakiem pytań i uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt omawianej uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/161/2017 w sprawie udzielenia  w roku 2017 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokółu.

P u n k t  18
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku - druk nr 248.


Przewodniczący Rady - powiedział, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 248.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/162/2017 w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2017 roku. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.     

P u n k t  19
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 - druk nr 257.


Prowadzący obrady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 257 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja również pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/163/2017 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia  2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokółu.

P u n k t  20
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 - druk nr 258.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 258 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.

Radna Anna Czerniak - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

W związku z brakiem uwag i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVIII/164/2017 w sprawie zatwierdzenia  do realizacji w okresie od 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokółu.

P u n k t  21
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego - druk nr 259.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 259.
Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, a zatem poprosił o stanowisko komisji.

Radny Dawid Hierowski -Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 29 marca  2017 roku rozpatrzyła skargę pana Józefa Biernackiego na działalność Starosty Słupeckiego. Przewodniczący Komisji powiedział, że po wyjaśnieniach pana Jana Nawrocika z Wydziału Geodezji. Kartografii i Katastru, Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną. Komisja Rewizyjna - rekomenduje Radzie Powiatu podjęcie uchwały uznającej skargę za bezzasadną.

Przewodniczący Rady - poinformował, że skarga o podobnej treści dwukrotnie wpłynęła do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu. W obu przypadkach skarga została uznana za bezzasadną.

W związku z brakiem pytań, Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 17 radnych, 16 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym"  podjęła uchwałę Nr XXVIII/165/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Powiatu Słupeckiego. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokółu.

P u n k t  22
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że na interpelacje dotyczące dróg odpowiedzi na piśmie udzieli Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach.
Natomiast jeżeli chodzi o interpelację radnego Waldemara Miernika to nie należy uogólniać, że wniosek dotyczył odłowu tylko jednego gatunku ryb tj. węgorza gdzie teraz dla tej ryby jest ustalony okres odłowu. Mówca powiedział, że w tym temacie nie ma żadnej uznaniowości chyba ,że będą jakieś powody formalne. Dodał, że wymagane jest tylko dochowanie procedury, czyli uzgodnienia z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych odpowiednich poziomów wód i sterowania poziomu zbiornika.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że odłów węgorza będzie się odbywał tylko w jednym miejscu i przez dzierżawcę tego jeziora. Mówca powiedział, że należy wziąć pod uwagę, że dzierżawca płacąc czynsz dzierżawny i prowadząc tego rodzaju przedsięwzięcie zakłada, że jego źródłem dochodu będzie odłów i sprzedaż ryb.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że jest dużo prostsza droga załatwienia tego typu sprawy bo każdy kto posiada kartę wędkarska jest zrzeszony w jakimś kole wędkarskim. Mówca powiedział, że każde koło ma możliwość delegować swoich przedstawicieli do okręgowych związków wędkarskich i na tym szczeblu można uzgodnić pewne zasady i wielkości odłowów ryb. Zdaniem mówcy jest to najwłaściwsza droga uregulowania niniejszych spraw na zasadzie porozumienia.

P u n k t  23
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - poinformował, że w dniu dzisiejszym Państwo radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych, które należy złożyć w Biurze Rady Powiatu w terminie do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dwoma kopiami zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok kalendarzowy.
Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

P u n k t  24
Zakończenie obrad.


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXVIII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb