Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 września 2017 roku.

BR. 0002.12.2017
Protokół Nr XXXVII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 września 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:55.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał panią Aleksandrę Hochenzy - przedstawiciela firmy CURULIS, która realizuje proces realizacji emisji obligacji przez powiat słupecki.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Rady poinformował, że narodziła się inicjatywa wśród samorządów powiatowych by rok 2018 ustanowić rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dodał, że do tej pory wiele samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego podjęło uchwały, stanowiska lub apele w tej sprawie i w związku z tym zgłosił wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad by Rada Powiatu Słupeckiego w punkcie 13 przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady i obrady XXXVII sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 r.                         
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.
8.    Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.
9.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.
13.    Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z dnia 1 września 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Pan Mariusz Roga - poinformował o postępie prac dotyczących rozbudowy szpitala w Słupcy. Mówca powiedział, że firmy realizujące niniejszą inwestycję potwierdzają, że termin realizacji inwestycji jest niezachwiany ale aby przystąpić do podstawowych prac ziemnych i nadziemnych należy uporządkować wszystkie media. Dodał, że obecnie trwają prace nad likwidacją kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej ale w najbliższym czasie prace zostaną zakończone i rozpocznie się realizacja inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spotkanie Społecznej Rady Budowy, na którym zostanie przedstawiony stan zaawansowania prac i harmonogram realizacji inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 29 września br. w Wolsztynie oddawany jest użytku dobudowany segment szpitala powiatowego. Mówca powiedział, że jest bardzo dużo podobieństwa do rozbudowy szpitala w Słupcy. Podobieństwo dotyczy wielkości obiektu, rozbudowa szpitala  w Wolsztynie rozpoczęła się 12 września 2016 roku i po roku i 2 tygodniach oddawany jest obiekt do użytku. Kosztorys w Wolsztynie inwestycji 22 mln zł, w Słupcy 23 mln zł. a więc jeżeli udało się taką inwestycje zrealizować w Wolsztynie to jest to wykonalne i należy mieć nadzieję, że w Słupcy uda się zrealizować rozbudowę szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że poważniejszy problem wokół szpitala to niższy ryczałt dla szpitala na świadczenia szpitalnych usług medycznych ponieważ jest mniejszy niż kontrakt na jeden kwartał w poprzednich rozliczeniach finansowych.

Na obrady przybył radny Przemysław Dropiński i od tej pory w XXXVII sesji uczestniczyło 15 radnych.


Przewodniczący Rady powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu, który przybył na obrady dzisiejszej sesji.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Jacek Szczepankiewicz, który w imieniu mieszkańców Ostrowite i Radnych Gminy Ostrowite wnioskował o ujęcie w planie budżetu powiatu na rok 2018 remont dróg:


P u n k t  7
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 321 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. Dodał, że na posiedzeniu Komisji został zgłoszony problem monitoringu pól elektromagnetycznych poprzez dokonanie pomiaru na terenie Gminy Powidz. Mówca powiedział, że w ostatnim czasie zauważalny jest słaby odbiór telewizji i połączeń telefonicznych. Kolejne pytanie czy na taki stan rzeczy mogą mieć wpływ urządzenia wojskowe?

Pan Andrzej Sparażyński - Kierownik Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu powiedział, że urządzenia wojskowe nie powinny mieć wpływu na jakość odbioru telewizji i aparatów telefonicznych ponieważ wojsko korzysta z innych częstotliwości. Mówca powiedział, że w wyniku zaistniałej sytuacji należy złożyć zawiadomienie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Dodał, że wojsko ma swoje częstotliwości, a częstotliwości nie powinny się zakłócać.  
Pan Andrzej Sparażyński - powiedział, że ewentualne zmiany co do masztów  i mocy nadajników są zgłaszane do Starostwa Powiatowego.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie dotyczy to wojska.

Przewodniczący Rady - powiedział, że poprosi Starostę Powiatu by skierował odpowiedni wniosek z prośbą o przeprowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejnym punktem obrad dzisiejszej sesji jest informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat  w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 315 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.


Przystępując do kolejnego punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 315.
Informacja była przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.  

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Andrzej Kin -Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 , a Uchwała nr SO-0953/47/6Ko/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 7    do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 318 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/195/2017 w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 319, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 322.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXXVII/196/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 320, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 323.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXVII/197/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.


Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przewodniczący przypomniał, że projekt stanowiska wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 324.
Prowadzący obrady zapytał czy są pytania, uwagi do treści przedstawionego stanowiska?

Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał jakie przez powiat zostaną podjęte działania by podnieść rangę tego wydarzenia. Zdaniem mówcy należy się zastanowić by na terenie powiatu godnie uczcić pamięć tamtych wydarzeń.

Pan Mariusz Roga - poinformował, że rok temu zawiązał się honorowy komitet obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w skład , którego wchodzą wszyscy wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starosta Powiatu. Mówca powiedział, że samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu miały rok czasu na przedstawienie swoich propozycji, przedsięwzięć o skali ponad lokalnej tych obchodów. Dodał, że to działanie miało na celu opracowanie kalendarza wydarzeń o randze powiatowej.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w zdecydowanej większości kalendarz imprez jest już ukształtowany i powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się 15 października 2017 roku, dokładnie 200-tną rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wśród przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe jest kilka, które w ewidentny sposób dotykają działań na terenie naszego powiatu wchodzących w skład Powstania Wielkopolskiego. Mówca powiedział, że np. uroczystości upamiętniające patrona szkoły w Strzałkowie - Powstańców Wielkopolskich, czy przysięga członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Borku Lądkowskim nawiązują do Powstania Wielkopolskiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że po 15 października br. zbierze się ponownie honorowy komitet obchodów i upubliczni kalendarz wszystkich imprez i okoliczności które towarzyszyć będą obchodom. Mówca poinformował, że Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupcy podjął stosowną uchwałę  o włączeniu się struktur ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu do czynnego udziału we wspieraniu podejmowanych inicjatyw.

Przewodniczący Rady odczytał projekt omawianego stanowiska i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że dzisiaj zgłoszona interpelacja dotyczy planistycznych prac nad projektem budżetu na 2018 rok , a więc zostanie przekazana do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach. Mówca powiedział, że pan Dyrektor w odpowiednim czasie przedstawi zestawienie  wszystkich zgłoszonych zadań najpierw Zarządowi Powiatu, a potem Radzie Powiatu.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - odczytał treść pisma pani Barbary Zaradzkiej zam. Cienin Kolonia 17, które dotyczyło uwzględnienia w planach inwestycyjnych na 2018 rok budowy drogi powiatowej nr 3064P wraz z chodnikiem. Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady - powiedział, że pismo zostało również skierowane do Starosty Powiatu, a więc będzie rozpatrywane przy projektowaniu budżetu powiatu na przyszły rok.

Przewodniczący Rady - poinformował, że powiat słupecki został wyróżniony  za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji powiatów we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 podczas XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że bardzo dawno nie było posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc korzystając z obecności pani dyrektor szpitala prosi o przedstawienie sytuacji przystąpienia szpitala do sieci szpitali i jak wyglądały negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że sieć szpitali została ogłoszona przez Ministra Zdrowia 30 czerwca 2017 roku, w której znalazł się szpital w Słupcy spełniając postawione wymagania tj. 4 podstawowe oddziały i Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź Izbę Przyjęć i 30 lipca br. szpital w Słupcy znalazł się na liście ministerialnej sieci szpitali. Mówczyni powiedziała, że rozporządzeniem z września br. zostały określone warunki finansowania szpitali tj. na podstawie ryczałtu w ramach, którego będą realizowane świadczenia zawarte w ustawie obejmujące wszystkie oddziały funkcjonujące w placówce.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że szpital nie ma jeszcze podpisanej umowy, którą ma realizować od 1 października br., a ryczałt został obliczony w oparciu o wykonanie wszystkich świadczeń realizowanych przez szpital w 2015 roku. Mówczyni powiedziała, że w 2015 roku szpital zmodernizował oddział chorób płucnych i gruźlicy. Przeprowadzony został remont pierwszego piętra, dostosowując oddział do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia i przez dwa miesiące szpital nie realizował wszystkich świadczeń. Mówczyni powiedziała, że rok 2015 zaważył , że finansowanie szpitala w Słupcy będzie mniejsze niż zakładano.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że to nie były negocjacje ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował sztywny algorytm. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął algorytm i choć zapowiadano, że w pieniądzach dla szpitala znajdą się środki na podwyżki dla pracowników medycznych i niemedycznych, to w środkach dla słupeckiego szpitala nie ma to odzwierciedlenia. Zdaniem mówczyni to już nie jest kontraktowanie, bo ryczałt jest obliczany według wzoru.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że dla szpitala w Słupcy zostały uzgodnione środki finansowe na IV kwartał tego roku i według ich należy realizować świadczenia. Dla szpitala w Słupcy jest to niekorzystna sytuacja bo oddziały chorób płucnych i dziecięcy są oddziałami sezonowymi i na tych oddziałach w II i III kwartale wykonuje się mniej świadczeń. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia dla szpitala w Słupcy zamyka rok z dniem 30 września br. i na w/w oddziałach zanotowane będą niewykonania świadczeń.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że w szpitalu w Słupcy nie zmieniły się zasady funkcjonowania wieczorynki. Dodała, że ustawodawca złagodził warunki i te świadczenia szpital może realizować nie odrębnymi lekarzami ale istnieje możliwość łączenia tych obowiązków przez lekarzy z oddziałów. Zdaniem mówczyni w okresie większej zachorowalności lekarze z oddziałów będą musieli być wsparci lekarzami, którzy do tej pory zabezpieczali nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy to szpital czeka na ostateczną umowę na świadczenia zdrowotne na IV kwartał br. Mówczyni powiedziała, że nie posiadanie umowy na świadczenia zdrowotne szpitalowi sprawia wiele problemów dotyczy to np. recept wypisywanych przez lekarzy.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące oddziału chorób płuc i gruźlicy. Mówczyni powiedziała, że oddział płuc i gruźlicy działał, działa i będzie działać bo jak wszyscy wiedzą nie było propozycji zmian statutu szpitala, a to znaczy, że nie ma planu likwidacji tego oddziału, a więc oddział będzie realizował świadczenia, póki Rada Powiatu nie zdecyduje inaczej.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to obecnie sprawdzana jest cała dokumentacja projektowa łącznie z badaniem gruntu.

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Miasta Słupcy została poproszona przez dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjum w Słupcy do przekazania podziękowań osobom z powiatu, które wsparły ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży z tych szkół w minionym roku szkolnym za prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Podziękowania otrzymali: pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu, pan Szymon Grzywiński - Wicestarosta Powiatu, radny Waldemar Miernik, radny Tomasz Parus i radna Iwona Buśkiewicz.

P u n k t  16
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXVII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb

Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego odbytej w dniu 29 września 2017 roku.

BR. 0002.12.2017
Protokół Nr XXXVII/2017
z sesji Rady Powiatu Słupeckiego
odbytej w dniu 29 września 2017 roku.


Sesja Rady Powiatu Słupeckiego odbyła się w sali „Herbowej" Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20 i trwała od godz.14:00 do godz. 14:55.

P u n k t  1
Otwarcie obrad.


Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Słupeckiego otworzył Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogdan Jastrząb. Powitał panie i panów radnych, Starostę i Wicestarostę Powiatu,  panów Komendantów Policji i Straży, przewodniczących rad gmin, burmistrzów i wójtów gmin, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników wydziałów Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli mediów. Serdecznie powitał panią Aleksandrę Hochenzy - przedstawiciela firmy CURULIS, która realizuje proces realizacji emisji obligacji przez powiat słupecki.

P u n k t  2
Stwierdzenie quorum.


Przewodniczący Rady stwierdził, że na stan 17 radnych Rady Powiatu Słupeckiego, w sesji uczestniczyło 14 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 , a lista zaproszonych gości załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

P u n k t  3
Przedstawienie porządku obrad.


Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został przedstawiony w zaproszeniu, zapytał czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad? 

Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący Rady poinformował, że narodziła się inicjatywa wśród samorządów powiatowych by rok 2018 ustanowić rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Dodał, że do tej pory wiele samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego podjęło uchwały, stanowiska lub apele w tej sprawie i w związku z tym zgłosił wniosek o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad by Rada Powiatu Słupeckiego w punkcie 13 przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez Przewodniczącego Rady i obrady XXXVII sesji Rady Powiatu przebiegały według następującego porządku obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przedstawienie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 r.                         
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.              
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.
8.    Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.
9.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.
13.    Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.
14.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15.    Wolne głosy i wnioski.
16.    Zakończenie obrad.  

P u n k t  4
Przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.


Przewodniczący Rady - poinformował, że protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Słupeckiego był do wglądu w Biurze Rady i można było zapoznać się z jego treścią. Mówca poinformował, że protokół jest zgodny z przebiegiem obrad i zaproponował jego przyjęcie.
                   
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokółu Nr XXXVI/2017 z dnia 1 września 2017 roku.

Rada Powiatu w obecności 14 radnych jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXXVI/2017 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 1 września 2017 roku.    

P u n k t  5
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad prowadzący obrady pan Bogdan Jastrząb poprosił pana Starostę o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
Pan Mariusz Roga - poinformował o postępie prac dotyczących rozbudowy szpitala w Słupcy. Mówca powiedział, że firmy realizujące niniejszą inwestycję potwierdzają, że termin realizacji inwestycji jest niezachwiany ale aby przystąpić do podstawowych prac ziemnych i nadziemnych należy uporządkować wszystkie media. Dodał, że obecnie trwają prace nad likwidacją kolizji energetycznej i telekomunikacyjnej ale w najbliższym czasie prace zostaną zakończone i rozpocznie się realizacja inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spotkanie Społecznej Rady Budowy, na którym zostanie przedstawiony stan zaawansowania prac i harmonogram realizacji inwestycji.
Pan Mariusz Roga - poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. 29 września br. w Wolsztynie oddawany jest użytku dobudowany segment szpitala powiatowego. Mówca powiedział, że jest bardzo dużo podobieństwa do rozbudowy szpitala w Słupcy. Podobieństwo dotyczy wielkości obiektu, rozbudowa szpitala  w Wolsztynie rozpoczęła się 12 września 2016 roku i po roku i 2 tygodniach oddawany jest obiekt do użytku. Kosztorys w Wolsztynie inwestycji 22 mln zł, w Słupcy 23 mln zł. a więc jeżeli udało się taką inwestycje zrealizować w Wolsztynie to jest to wykonalne i należy mieć nadzieję, że w Słupcy uda się zrealizować rozbudowę szpitala.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że poważniejszy problem wokół szpitala to niższy ryczałt dla szpitala na świadczenia szpitalnych usług medycznych ponieważ jest mniejszy niż kontrakt na jeden kwartał w poprzednich rozliczeniach finansowych.

Na obrady przybył radny Przemysław Dropiński i od tej pory w XXXVII sesji uczestniczyło 15 radnych.


Przewodniczący Rady powitał pana Andrzeja Sparażyńskiego - Kierownika Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu, który przybył na obrady dzisiejszej sesji.

P u n k t  6
Interpelacje i zapytania radnych.


W tym punkcie porządku obrad interpelacje zgłosił radny Jacek Szczepankiewicz, który w imieniu mieszkańców Ostrowite i Radnych Gminy Ostrowite wnioskował o ujęcie w planie budżetu powiatu na rok 2018 remont dróg:


P u n k t  7
Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 - druk nr 321.


Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady przypomniał, że  informację  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016 wszyscy radni otrzymali na druku nr 321 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację. Dodał, że na posiedzeniu Komisji został zgłoszony problem monitoringu pól elektromagnetycznych poprzez dokonanie pomiaru na terenie Gminy Powidz. Mówca powiedział, że w ostatnim czasie zauważalny jest słaby odbiór telewizji i połączeń telefonicznych. Kolejne pytanie czy na taki stan rzeczy mogą mieć wpływ urządzenia wojskowe?

Pan Andrzej Sparażyński - Kierownik Delegatury w Koninie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu powiedział, że urządzenia wojskowe nie powinny mieć wpływu na jakość odbioru telewizji i aparatów telefonicznych ponieważ wojsko korzysta z innych częstotliwości. Mówca powiedział, że w wyniku zaistniałej sytuacji należy złożyć zawiadomienie do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z prośbą o przeprowadzenie kontroli. Dodał, że wojsko ma swoje częstotliwości, a częstotliwości nie powinny się zakłócać.  
Pan Andrzej Sparażyński - powiedział, że ewentualne zmiany co do masztów  i mocy nadajników są zgłaszane do Starostwa Powiatowego.

Pan Mariusz Roga - powiedział, że nie dotyczy to wojska.

Przewodniczący Rady - powiedział, że poprosi Starostę Powiatu by skierował odpowiedni wniosek z prośbą o przeprowadzenie odpowiednich badań w tym zakresie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu Słupeckiego zapoznała się z informacją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  o stanie środowiska Powiatu Słupeckiego w roku 2016. Informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokółu.

P u n k t  8
Informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku - druk nr 317.


Przewodniczący Rady - powiedział, że kolejnym punktem obrad dzisiejszej sesji jest informacja o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat  w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Przypomniał, że informację wszyscy radni otrzymali na druku nr 315 i była omawiana na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

Wobec braku chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu zapoznała się i przyjęła informację o pozyskanych funduszach unijnych i innych funduszach zewnętrznych, złożonych wnioskach i efektach realizacji wdrażanych projektów przez powiat w 2016 roku i w I półroczu 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokółu.

P u n k t  9
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku - druk nr 315.


Przystępując do kolejnego punkt porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku wszyscy radni otrzymali na druku nr 315.
Informacja była przedmiotem posiedzenia wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, a zatem poprosił Przewodniczących Komisji o opinie.  

Radny Dawid Hierowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Andrzej Kin -Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację.

Radny Jerzy Orchowski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radna Anna Czerniak - Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych powiedziała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawianą informację.

Radny Jacek Szczepankiewicz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej powiedział, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził,   że Rada Powiatu Słupeckiego przyjęła do wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku. Informacja stanowi załącznik nr 6 , a Uchwała nr SO-0953/47/6Ko/2017  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 września 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2017 roku stanowi załącznik nr 7    do niniejszego protokółu.

P u n k t  10
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 318.


Prowadzący obrady powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Dodał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 318 i był omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a więc poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXVII/195/2017 w sprawie emisji obligacji Powiatu Słupeckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokółu.

P u n k t  11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 - druk nr 319.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wszyscy radni otrzymali na druku nr 319, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 322.

Przewodniczący Rady o zabranie głosu poprosił pana Starostę.

Pan Mariusz Roga - przedstawił uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Wystąpienie Pana Starosty stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka były przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o opinię.

Radny Andrzej Kin - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja  jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła przedłożoną autopoprawkę.  Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXXXVII/196/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2017. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokółu.

P u n k t  12
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 - druk nr 320.


Następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt uchwały wszyscy radni otrzymali na druku nr 320, a w dniu dzisiejszym autopoprawkę na druku nr 323.

Prowadzący obrady powiedział, że projekt uchwały i autopoprawka był przedmiotem posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, a zatem poprosił Przewodniczącego Komisji o przedstawienie opinii.
Radny Andrzej Kin  - Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 wraz z autopoprawką.

W związku z brakiem pytań i zastrzeżeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" przyjęła niniejszą autopoprawkę. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokółu.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035 łącznie z przyjętą autopoprawką.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych, 14 głosami „za", przy 0 głosach „przeciwnych" i 1 głosie „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr XXXVII/197/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2017 - 2035. Uchwała  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokółu.

P u n k t  13
Przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - druk nr 324.


Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Przewodniczący przypomniał, że projekt stanowiska wszyscy radni otrzymali w dniu dzisiejszym na druku nr 324.
Prowadzący obrady zapytał czy są pytania, uwagi do treści przedstawionego stanowiska?

Radny Jacek Szczepankiewicz - zapytał jakie przez powiat zostaną podjęte działania by podnieść rangę tego wydarzenia. Zdaniem mówcy należy się zastanowić by na terenie powiatu godnie uczcić pamięć tamtych wydarzeń.

Pan Mariusz Roga - poinformował, że rok temu zawiązał się honorowy komitet obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w skład , którego wchodzą wszyscy wójtowie i burmistrzowie naszego powiatu, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Starosta Powiatu. Mówca powiedział, że samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie naszego powiatu miały rok czasu na przedstawienie swoich propozycji, przedsięwzięć o skali ponad lokalnej tych obchodów. Dodał, że to działanie miało na celu opracowanie kalendarza wydarzeń o randze powiatowej.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że w zdecydowanej większości kalendarz imprez jest już ukształtowany i powiatowe obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się 15 października 2017 roku, dokładnie 200-tną rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że wśród przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez samorządy gminne i organizacje pozarządowe jest kilka, które w ewidentny sposób dotykają działań na terenie naszego powiatu wchodzących w skład Powstania Wielkopolskiego. Mówca powiedział, że np. uroczystości upamiętniające patrona szkoły w Strzałkowie - Powstańców Wielkopolskich, czy przysięga członków Polskiej Organizacji Wojskowej na Borku Lądkowskim nawiązują do Powstania Wielkopolskiego.
Pan Mariusz Roga - powiedział, że po 15 października br. zbierze się ponownie honorowy komitet obchodów i upubliczni kalendarz wszystkich imprez i okoliczności które towarzyszyć będą obchodom. Mówca poinformował, że Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Słupcy podjął stosowną uchwałę  o włączeniu się struktur ochotniczych straży pożarnych z naszego powiatu do czynnego udziału we wspieraniu podejmowanych inicjatyw.

Przewodniczący Rady odczytał projekt omawianego stanowiska i poddał pod głosowanie.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokółu.

P u n k t  14
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Pan Mariusz Roga - odpowiadając powiedział, że dzisiaj zgłoszona interpelacja dotyczy planistycznych prac nad projektem budżetu na 2018 rok , a więc zostanie przekazana do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupcy z/s w Słomczycach. Mówca powiedział, że pan Dyrektor w odpowiednim czasie przedstawi zestawienie  wszystkich zgłoszonych zadań najpierw Zarządowi Powiatu, a potem Radzie Powiatu.

P u n k t  15
Wolne głosy i wnioski.


Przewodniczący Rady - odczytał treść pisma pani Barbary Zaradzkiej zam. Cienin Kolonia 17, które dotyczyło uwzględnienia w planach inwestycyjnych na 2018 rok budowy drogi powiatowej nr 3064P wraz z chodnikiem. Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący Rady - powiedział, że pismo zostało również skierowane do Starosty Powiatu, a więc będzie rozpatrywane przy projektowaniu budżetu powiatu na przyszły rok.

Przewodniczący Rady - poinformował, że powiat słupecki został wyróżniony  za zajęcie piątego miejsca w klasyfikacji powiatów we współzawodnictwie sportowym szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 podczas XVIII Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Radny Waldemar Miernik - powiedział, że bardzo dawno nie było posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, a więc korzystając z obecności pani dyrektor szpitala prosi o przedstawienie sytuacji przystąpienia szpitala do sieci szpitali i jak wyglądały negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pani Iwona Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy powiedziała, że sieć szpitali została ogłoszona przez Ministra Zdrowia 30 czerwca 2017 roku, w której znalazł się szpital w Słupcy spełniając postawione wymagania tj. 4 podstawowe oddziały i Szpitalny Oddział Ratunkowy bądź Izbę Przyjęć i 30 lipca br. szpital w Słupcy znalazł się na liście ministerialnej sieci szpitali. Mówczyni powiedziała, że rozporządzeniem z września br. zostały określone warunki finansowania szpitali tj. na podstawie ryczałtu w ramach, którego będą realizowane świadczenia zawarte w ustawie obejmujące wszystkie oddziały funkcjonujące w placówce.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że szpital nie ma jeszcze podpisanej umowy, którą ma realizować od 1 października br., a ryczałt został obliczony w oparciu o wykonanie wszystkich świadczeń realizowanych przez szpital w 2015 roku. Mówczyni powiedziała, że w 2015 roku szpital zmodernizował oddział chorób płucnych i gruźlicy. Przeprowadzony został remont pierwszego piętra, dostosowując oddział do wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia i przez dwa miesiące szpital nie realizował wszystkich świadczeń. Mówczyni powiedziała, że rok 2015 zaważył , że finansowanie szpitala w Słupcy będzie mniejsze niż zakładano.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że to nie były negocjacje ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował sztywny algorytm. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia przyjął algorytm i choć zapowiadano, że w pieniądzach dla szpitala znajdą się środki na podwyżki dla pracowników medycznych i niemedycznych, to w środkach dla słupeckiego szpitala nie ma to odzwierciedlenia. Zdaniem mówczyni to już nie jest kontraktowanie, bo ryczałt jest obliczany według wzoru.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że dla szpitala w Słupcy zostały uzgodnione środki finansowe na IV kwartał tego roku i według ich należy realizować świadczenia. Dla szpitala w Słupcy jest to niekorzystna sytuacja bo oddziały chorób płucnych i dziecięcy są oddziałami sezonowymi i na tych oddziałach w II i III kwartale wykonuje się mniej świadczeń. Mówczyni powiedziała, że Narodowy Fundusz Zdrowia dla szpitala w Słupcy zamyka rok z dniem 30 września br. i na w/w oddziałach zanotowane będą niewykonania świadczeń.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że w szpitalu w Słupcy nie zmieniły się zasady funkcjonowania wieczorynki. Dodała, że ustawodawca złagodził warunki i te świadczenia szpital może realizować nie odrębnymi lekarzami ale istnieje możliwość łączenia tych obowiązków przez lekarzy z oddziałów. Zdaniem mówczyni w okresie większej zachorowalności lekarze z oddziałów będą musieli być wsparci lekarzami, którzy do tej pory zabezpieczali nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy to szpital czeka na ostateczną umowę na świadczenia zdrowotne na IV kwartał br. Mówczyni powiedziała, że nie posiadanie umowy na świadczenia zdrowotne szpitalowi sprawia wiele problemów dotyczy to np. recept wypisywanych przez lekarzy.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że pojawiają się nieprawdziwe informacje dotyczące oddziału chorób płuc i gruźlicy. Mówczyni powiedziała, że oddział płuc i gruźlicy działał, działa i będzie działać bo jak wszyscy wiedzą nie było propozycji zmian statutu szpitala, a to znaczy, że nie ma planu likwidacji tego oddziału, a więc oddział będzie realizował świadczenia, póki Rada Powiatu nie zdecyduje inaczej.
Pani Iwona Wiśniewska - powiedziała, że jeżeli chodzi o rozbudowę szpitala to obecnie sprawdzana jest cała dokumentacja projektowa łącznie z badaniem gruntu.

Radna Anna Czerniak - powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Miasta Słupcy została poproszona przez dyrekcje szkół podstawowych i gimnazjum w Słupcy do przekazania podziękowań osobom z powiatu, które wsparły ufundowanie nagród dla dzieci i młodzieży z tych szkół w minionym roku szkolnym za prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Podziękowania otrzymali: pan Mariusz Roga - Starosta Powiatu, pan Szymon Grzywiński - Wicestarosta Powiatu, radny Waldemar Miernik, radny Tomasz Parus i radna Iwona Buśkiewicz.

P u n k t  16
Zakończenie obrad


Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął  XXXVII sesję  Rady Powiatu Słupeckiego.

 

Przewodniczący Rady

Bogdan Jastrząb