Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie spotkania z organizacjami pozarządowymi

O G Ł O S Z E N I E

 

 

              W dniu 5 października 2015 roku o godz. 1000  w Sali Herbowej  Starostwa Słupeckiego, odbędzie się spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu słupeckiego w sprawie konsultowania aktów prawa miejscowego. Celem konsultacji będzie umożliwienie organizacjom pozarządowym wyrażenia opinii, stanowiska a także wybór najbardziej optymalnych rozwiązań dotyczących realizacji zadań w 2016 roku.

 

 

 

W imieniu STOWARZYSZENIA „WSZYSTKIM- ARTYŚCI MOBILNI WAM” zamieszczamy ogłoszenie dotyczące likwidacji stowarzyszenia.

                                                                                           Słupca, dnia 16.01.2015r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

LIKWIDATORZY STOWARZYSZENIA „WSZYSTKIM- ARTYŚCI MOBILNI  WAM”

 

z siedzibą w Słupcy przy ulicy Wołodyjowskiego 5, 62-400 Słupca informują,

że w dniu 15.12.2014 roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę o postawieniu stowarzyszenia „Wszystkim – Artyści Mobilni Wam”  w stan likwidacji i jego rozwiązania.

 

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatorów:

 

Bartczak Krystian          zamieszkały      Koszuty 40, 62-400 Słupca

Ratajkowska Marzena   zamieszkała      Młodojewo Parcele 11, 62-400 Słupca

 

W terminie do dnia 23.02.2015 roku.

 

 

 

                                                                              Podpisy Likwidatorów

                                                                             

                                                                              Bartczak Krystian 

                                                                             Ratajkowska Marzena

                                                             

 

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadań publicznych.

O G Ł O S Z E N I E

 

                                                                                         

                                                                                          

             W DNIU 16 WRZEŚNIA 2014 ROKU O GODZ. 1300 W SALI HERBOWEJ STAROSTWA SŁUPECKIEGO, ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DZIAŁAJACYMI NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO W SPRAWIE KONSULTOWANIA AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO.

CELEM KONSULTACJI, BĘDZIE UMOŻLIWIENIE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM WYRAŻENIA OPINII, STANOWISKA A TAKŻE WYBÓR NAJBARDZIEJ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ W 2015 ROKU.                                                                                                                                                                        

Ogłoszenie

W ramach sprawowanego nadzoru, zgodnie z ustawą  Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r., Starosta Słupecki prosi wszystkie stowarzyszenia mające siedzibę na terenie powiatu słupeckiego o przesłanie w terminie do 31 marca 2013 r. następujących dokumentów:

·         podpisanego egzemplarza protokołu z ostatniego walnego zebrania wraz z uchwałami dotyczącymi wyboru i składu władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej), listy obecności z walnego zebrania,

·         pisemnego sprawozdania z działalności stowarzyszenia za 2012 r.,

·         aktualnych danych kontaktowych (w tym przede wszystkim telefonu do prezesa, adresu do korespondencji oraz adresu mailowego stowarzyszenia).