Wykaz Stowarzyszeń Prawnych według Profilu Działalności

WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB Z PROBLEMAMI SPOŁECZNYMI I RODZINNYMI

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres siedziby

1.

Stowarzyszenie

 im. św. Brata Alberta 

 

 

t. 063  275 44 10

Prowadzi działalność charytatywną oraz tanią stołówkę na rzecz osób najbiedniejszych, niezaradnych życiowo, bezdomnych, uzależnionych i niepełnosprawnych. Ponadto, rozwija działalność kulturalną
i oświatową dla dzieci, młodzieży  i dorosłych.                  Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

ul. Sienkiewicza 11,

62-400 Słupca

 

2.

Klub Seniora Odrodzenie w Słupcy

 

 

t. 697 490 325

Ma duże znaczenie społeczne

w zakresie organizacji spraw osób starszych. Prowadzi różnego rodzaju kursy, pokazy
i koła niezbędne do rozwoju zainteresowań i aktywności ludzi, którzy zakończyli pracę zawodową. Służy doradztwem

w rozwiązywaniu problemów osobistych ludziom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji społeczno – materialnej. Stowarzyszenie organizuje również wycieczki dla członków i różnorodne występy oraz wieczorki towarzyskie.

ul. Kilińskiego 6H,

62-400 Słupca

3.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych

 

Podstawowym celemdziałania stowarzyszenia jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.Inicjatywy
 i przedsięwzięcia stowarzyszenia widoczne są na terenie  powiatu i pozwalają dzieciom niepełnosprawnym odnaleźć swe miejsce w społeczeństwie.

 

ul. Kopernika 1/ B,

62-400 Słupca

 

 

4.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym  Koło w Zagórowie

 

zk.zagorow@psuu.org.pl

 

Działa na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym. Działanie
na rzecz ochrony ich zdrowia, oraz wspieranie ich rodzin

Michalików Oleśnicki,

62-410 Zagórów

 

5.

 

 

 

 

Stowarzyszenie

Pomocy
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych     „HEROS”

 

Stowarzyszenie powołane jest do propagowania idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy tym osobom w realizacji powrotu do samodzielnego i aktywnego życia w społeczeństwie

ul. Piastów 2,

62-400 Słupca.

 

6.

Stowarzyszenie „Oratorium im. Poznańskiej Piątki”
w Lądzie 

 

oratorium@vp.pl

 

t. 63 276 33 23

 

Stowarzyszenie niesie pomoc dzieciom i młodzieży
z terenu powiatu znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej – szczególnie ze środowisk zagrożonych alkoholizmem

i narkomanią oraz ich rodzinom
o znamionach ubóstwa

 

Ląd nad Wartą 101,

62-405 Ląd

7.

Słupeckie Stowarzyszenie „CENTRUM”

 

t. 63 277 13 99

Założeniem stowarzyszenia jest promowanie stylu życia bez uzależnień, niesienie wszechstronnej pomocy
w kształtowaniu własnej osobowości i właściwych postaw w relacjach z otoczeniem.

 

ul. Traugutta 10A,

62-400 Słupca

8.

Stowarzyszenie

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RECH MED”

Wszechstronna działalność na rzecz propagowania idei rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promocja
i prowadzenie różnych form kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej, leczniczej oraz pomoc w realizacji samodzielnego, niezależnego 

ul. Piastów 2,

62-400 Słupca

9.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Gminy Strzałkowo

Irka63@wp.pl

t. 695 653 479

Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych, których inwalidztwo powstało przed szesnastym rokiem życia.

 

 

 

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5,

62 – 420 Strzałkowo

 

10.

Stowarzyszenie

 „NASZE DZIECI”

 

Przedszkole1.slupca@op.pl

 

t.63  2751405

 

t. 693 711 035

Prowadzenie różnych form psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Niesienie wszelkiej pomocy, zapewnianie opieki pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci. Promowanie zdrowia, edukacja prozdrowotna kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Nauka i edukacja, działalność oświatowa, wychowanie dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Działalność
na rzecz przestrzegania prawa dzieci w tym dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzenie różnych form psychoedukacji, terapii i pomocy psychologicznej dla dzieci i ich rodzin. Przeciwdziałanie dyskryminacji społecznej dzieci niepełnosprawnych. Niesienie wszelkiej pomocy, zapewnianie opieki pomoc społeczna rodzinom wychowującym dzieci. Promowanie zdrowia, edukacja prozdrowotna kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. Nauka i edukacja,

ul. Okopowa 4A,

62-400 Słupca

11.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Gnieźnieński

Koło Słupca

 

Gniezno@ptsr.org.pl

 

t. 502 157 513

Inicjowanie i uczestniczenie

w pracach  badawczych oraz legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty

i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania zwłaszcza w zakresie ujawniania barier społecznych organizacyjnych architektonicznych,   komunikacyjnych i innych ograniczających kontakt osób

ze stwardnieniem rozsianym

ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie 

do kompetentnych władz

 z wnioskiem o ich usunięcie.

                

        

ul. Batorego 1,

62-400 Słupca

 

12.

Stowarzyszenie
„Wspólnie Więcej”

 

dps-skubarczewo@selkom.pl

 

t. 63  268 49 30

Celem stowarzyszenia jest włączanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego, integracja

ze środowiskiem osób pełnosprawnych

-wyzwalanie poczucia własnej wartości

-podwyższanie aktywności

i sprawności fizycznej oraz psychicznej. Rozwój zainteresowań

Skubarczewo 4

62-436 Orchowo

13.

Stowarzyszenie

Na Rzecz Niepełnosprawnych

„NA TAK

 

Natak.stowarzyszenie@gmoil.com

 

Działanie na rzecz zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych
i ich rodzin w życiu publicznym , pomoc w zdobywaniu wiedzy
 i kwalifikacji umożliwiających osobom niepełnosprawnym pełnienia funkcji społecznych 
i zawodowych. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych. Ułatwianie osobom niepełnosprawnym kontaktów

ul. Pułaskiego 21

 62-400 Słupca    

14.

Stowarzyszenie

 „Wspólnie Można Więcej”

 

Stowarzyszenia działa na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. Pomoc w zdobywaniu wiedzy
i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych,  zawodowych. Kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu Wielkopolski. Ułatwienie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami. Ochrona praw młodego człowieka. Promocja ekologii i ochrony środowiska. Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.

Kotunia 46

62-400 Słupca

15.

Stowarzyszenie

„Michałki”

Przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy

 

hieronimszczepaniak@gmail.com

 

t. 602 684 366

Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Ochrona
 i promocja zdrowia, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom
 i patologiom społecznym. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem

ul. Mikołaja Kopernika 10

62-400 Słupca

16.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy
w Słupcy            

 

t. 504 815 328

Celem jego jest prowadzenie działań profilaktyki w zakresie  niepełnosprawności inwalidztwa dzieci i młodzieży. Likwidacja barier i ograniczeń utrudniającym inwalidom udział w normalnym życiu. Ponadto,  udzielanie
w różnych formach  pomocy materialnej i organizacyjnej inwalidom i ich rodzinom.

ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

 

ROZWÓJ LOKALNY I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozwój Lokalny i Ochrona Środowiska.pdf 

OGÓLNOSPOŁECZNE I WYZNANIOWE

OGÓLNOSPOŁECZNE I WYZNANIOWE

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres

1.

Stowarzyszenie 

„MŁODE OSTROWITE”

 

 

 

 

gimostrowite@wp.pl

 

t. 063  274 30 41

Pomoc w zdobywaniu wiedzy
i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych, promocja ekologii i ochrony środowiska, ułatwianie młodym ludziom kontaktów
z instytucjami i organizacjami, działania zmierzające
do wyrównywania szans dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich oraz zagospodarowanie czasu wolnego czasu młodzieży z terenów wiejskich.

 

ul. Szkolna 4,

62-402 Ostrowite

2.

Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji  

Gnieźnieńskiej w Parafii św. Leonarda w Słupcy

 

Wspomaga rodziny katolickie 
w kształtowaniu ichżyciamałżeńskiegoi rodzinnego ich podstawy apostolskiej zgodnie 
z zasadami ewangelii wyrażonymi
w   nauczaniu kościoła katolickiego.

 

ul. Sienkiewicza

62 – 400 Słupca

3.

Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Terenowy Archidiecezji

Gnieźnieńskiej w Parafii p.w. Wszystkich świętych w Orchowie

 

Celem stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu ich życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie ich postaw apostolskich zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauczaniu kościoła katolickiego.

Osówiec 1/8,

62 -436 Orchowo

 

4.

Stowarzyszenie

„Warto Pomagać” w Lądku 

 

 

 

wartopomagac@vp.pl

 

t. 063  276 35 08

www.stowarzyszeniewartopomagac.pl

Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Promowanie działalności charytatywnej oraz pomoc 
i organizacja wolontariatu. Wyrównywanie szans nauki, edukacji oświaty i wychowania na terenie wiejskim. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki
i rekreacji. Podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej kulturowej pielęgnowanie
i rozwijanie kultury, sztuki, tradycji narodowej.

 

 

Ul. Rynek 26

62-406 Lądek

5.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Powiatowy w Słupcy

 

 

 

mkaczmarska01@gmail.
com  

t. 607 48 57 15

Celem działalności stowarzyszenia jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielokrotny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność. Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom-ofiarom wypadków losowych.

 

ul. Traugutta 10a,

62-400 Słupca

6.

Stowarzyszenie

„AKTYWNI I RADOŚNI”

 

 

 

t. 504 33 08 99

Działalność na rzecz zwiększenia udziałuludzi młodych w życiu publicznym. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych
i zawodowych. Ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami
i organizacjami Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród ludzi młodych. Działania na rzecz rozwoju wsi, rolników i członków ich rodzin. Ochrona praw młodego człowieka, szczególnie w szkole. Działania zmierzające do wyrównywania szans dzieci
 i młodzieży niepełnosprawnej.

 

ul. Wojska

Polskiego 13,

62-400 Słupca

7.

Stowarzyszenie

Koła Gospodyń Wiejskich

W Trąbczynie

 

 

 

t. 792 297 721

 

renata.kałuzna67@gmail.com

 

Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym gospodarczym i kulturalnym. Działanie na rzeczpodnoszenia kwalifikacji kobiet w celu alternatywnych źródeł dochodu. Podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk. Reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk. Podejmowanie wspieranie działań  promujących profilaktykę zdrowotną. Organizacja spotkań z ludźmi prezentujących różne dziedziny życia.

 

Trąbczyn 53,

62-410 Zagórów

    

 

8.

Stowarzyszenie

„NASZ WSPÓLNY ŚWIAT”

 

 

 

nws.slupca@interia.pl

t. 510 358 527

 

menager.doto@gmail.com

 

t.506 856 652

Działalność na rzecz udziału  ludzi młodych w życiu społecznym przede wszystkim pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych
i zawodowych. Ułatwianie ludziom młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami. Promocja ekologii i ochrony środowiska oraz kultury fizycznej   sportu i turystyki wśród ludzi młodych. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży.

ul. Wspólna 8/10

62-400 Słupca

 

 

9.

Koło Gospodyń Wiejskich „Kanwa”

 

halinahadrich@gmail.com

 

t. 696 013 018

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Działanie na rzecz  podnoszenia kwalifikacji kobiet oraz praca na  rzecz integracji kobiet. Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statutu kobiet
 i mężczyzn. Podejmowanie
i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.

ul. Powstańców Wlkp. 3

62-436 Orchowo

 

10.

Stowarzyszenie

 „Kobiet Razem”

 

 

 

Działalność na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji. Upowszechnianie postaw proeuropejskich wśród ludzi młodych, kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu wielkopolskiego. Ułatwianie młodym kontaktów z instytucjami i organizacjami . Promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki wśród ludzi młodych. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci  i młodzieży  w tym również niepełnosprawnych.

 

 

 

Kornaty  29 a

62-420 Strzałkowo

11.

Stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju Środowiska Lokalnego i Osób Niepełnosprawnych

Wilczna

 

 

 

Stowarzyszenie.rozwoju.lokalnego@interia.pl

 

t. 609 193 535

Stowarzyszenie działa na rzecz społeczności lokalnej. Promowanie polskich tradycji narodowych, państwowych i demokratycznych. Promocja polskich dokonań w dziedzinie ochrony zabytków archeologicznych. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz aktywności zawodowej w środowisku miejskim
i obszarach wiejskich również osób niepełnosprawnych. Działa zmierzająco do wyrównania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Budowa więzi regionalnych, wspieranie twórczości inicjatyw lokalnych w dziedzinie  popularyzacji znajomości Polskiego dziedzictwa narodowego.

Wilczna 49

 62-400 Słupca

12.

Stowarzyszenie

Rozwoju Sołectwa Dziedzice

 

 

 

t. 607 131 672

Stowarzyszenie działa na rzecz dobra dzieci ich bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu  patologiom społecznym. Upowszechnianie
i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Działalność na rzecz promocji, zatrudnienia, rozwoju zawodowego oraz przeciwdziałania  bezrobociu. Inicjowanie i realizacja działań
na rzecz osób starszych niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym.

Dziedzice 23

62-406 Lądek

13.

Stowarzyszenie Społeczności Szemborowa

w Szemborowie

 

 

kinma83@02.pl

 

t. 784 357 501

t. 888 3111 367

Celem stowarzyszenia  jest działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi młodych w życiu publicznym. Pomoc w zdobywaniu wiedzy
 i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnianie funkcji społecznych i zawodowych. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym. Pielęgnacja tradycji regionalnych. Działania
na rzecz rozwoju wsi, rolników
 i członków ich rodzin.

 

 

 

 

Szemborowo 58 B

62–420 Strzałkowo

14.

Stowarzyszenie

Sołectwa Kosewo

„Dwa Dęby”

 

 

t. 608 166 747

Odnowa i rozwój wsi. Działania na rzecz dobra dzieci, bezpieczeństwa,  przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocji zatrudnienia, rozwoju zawodowego
i przeciwdziałania bezrobociu wśród osób mieszkających na terenie. Działalność edukacyjna, wydawnicza i oświatowa . Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, promowanie lokalnych produktów żywnościowych, wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Przeciwdziałanie uzależnieniom
 i patologiom wśród społeczeństwa. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

ul. Słupecka 4,

62-402 Ostrowite

15.

Stowarzyszenie

„Koło Gospodyń Wiejskich
w Szetlewku”

 

 

 

 

t. 663 155 348

Odnowa i rozwój wsi. Aktywizacja
 i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym
i kulturalnym. Działalność  na rzecz dobra dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna wydawnicza
i oświatowa. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Promowanie lokalnych produktów żywnościowych, kultywowanie folkloru, rękodzieła i sztuki ludowej. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równouprawnienia kobiet
i mężczyzn. Podejmowanie działań w zakresie zwiększenia udziału społeczności lokalnej w lecznictwie uzdrowiskowym.

Szetlewek 17,

62-410 Zagórów

16.

Stowarzyszenie

„Razem” w Strzałkowie

 

 

 

Stowarzyszenie.razem1wp.pl

 

63  275 60 08

t. 5011007579

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc
 w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno - sportowo- zdrowotnych młodzieży i mieszkańców gminy Strzałkowo i Powiatu Słupeckiego 
w szczególności społecznie zagrożonych będących w trudnych sytuacjach materialnych
i rodzinnych.

 

 

 

ul. Górna 12

62-420 Strzałkowo

17.

Jarockie Stowarzyszenie  „ Integracja Między Jeziorami „ w Jarotkach

 

t. 63  276 50 80

t.   785 193 181

 

ulawalinska@interia.pl

 

 

Odnowa i rozwój wsi . Działania na rzecz dobra dzieci, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna, wydawnicza i oświatowa na rzecz ekologii
 i ochrony środowiska, promowanie lokalnych produktów żywnościowych, wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Działania na rzecz promocji i zatrudnienia, rozwoju zawodowego
 i przeciwdziałania bezrobociu. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność
 oraz działalność na rzecz równouprawnienia kobiet
 i mężczyzn

Jarotki 42,

62-402 Ostrowite

18.

Stowarzyszenie

„Pomagam” Młodojewo

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz odnowy
 i rozwoju wsi w tym na rzecz dobra dzieci, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. Promocja zatrudnienia rozwoju zawodowego, przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób mieszkających na terenie wsi. Działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego, sportowego
i turystycznego, ochrona praw kobiet i mężczyzn. Stowarzyszenie również prowadzi działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, promowanie lokalnych produktów żywnościowych , wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego.

 

Młodojewo 1

62-400 Słupca

19.

Stowarzyszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Bielsku

 

 

teresa.burzynska@vp.pl

 

t. 697 478 263

Celem działalności stowarzyszenia jest aktywizacja i promocja kobiet
w życiu społecznym, gospodarczym
 i kulturalnym, podnoszenie kwalifikacji kobiet , organizacja
i koordynacja imprez okolicznościowych. Propagowanie wszechstronnego rozwoju młodzieży, promocja zatrudnienia
 i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, ochrona
 i promocja zdrowia, szerzenie kultury i sztuki oraz porządku
 i bezpieczeństwa publicznego.

Bielsko 99

62-436 Orchowo

20.

Stowarzyszenie

Pomocy Dzieciom „Szansa dla Dzieci”

 

 

 

szansadladzieci@op.pl

 

t.508 201 693

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności rodzinnych
 i instytucjonalnych form pieczy zastępczej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, ochrona i promocja zdrowia ( udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych oraz pokrzywdzonych dzieci), działalność na rzecz osób niepełnosprawnych , promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, działalność w zakresie promowania kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacji
i turystyki,  przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Kosewo

ul. Słupecka nr 2

62-402 Ostrowite

21.

Stowarzyszenie

„Słupecki Klub Mam”

 

 

 

klubmamslupca@gmail.com

 

t. 606 474 314

 

 

Celem Stowarzyszenia jest integracja kobiet będących mamami, wielokierunkowy rozwój dzieci, promocja regionu a także wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego rodziców i opiekunów dzieci. Inne cele statutowe stowarzyszenia to również promocja świadomego rodzicielstwa zdrowego stylu życia
i aktywności rodzinnej w otoczeniu przyrody.

ul. Juliana Tuwima 12

62-400 Słupca

22.

Stowarzyszenie

Koło Gospodyń Wiejskich

W Koszutach

Aktywizacja i promowanie  kobiet
 w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym w tym;

Podnoszenie kwalifikacji kobiet, obrona praw kobiet, działalność opiekuńcza, oświatowa, edukacyjna, kulturalna, wspieranie inicjatyw społecznych, ochrona i promocja zdrowia wśród społeczności wiejskiej i lokalnej. Inicjowanie
i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy życia
i pracy kobiet wiejskich, jak również udzielany pomocy kobietom
w trudnych sytuacjach    życiowych.

 

Koszuty Małe 5

62-400 Słupca

 

EDUKACJA, KULTURA, WYCHOWANIE, TURYSTYKA, SPORT I MUZYKA

EDUKACJA, KULTURA, WYCHOWANIE, TURYSTYKA, SPORT I MUZYKA

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

Cel stowarzyszenia

Adres

1.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Słupcy

 

psyn@wp.pl

 

t.509 58 13 32

Celem j działalności jest rozwój kultury i kultury fizycznej
 i turystyki oraz rekreacji. Organizowanie czynnego wypoczynku poprzez organizowanie rajdów, spływów kajakowych,  propagowanie krajoznawstwa.

 

 

 

 

 

 

ul. Kopernika 13,

62-400 Słupca

 

 

2.

Towarzystwo Orchowskie „KLUCZ”

Zadaniem organizacji  jest działalność na polu edukacyjno – oświatowym, kulturalnym, ekologicznym i zdrowotnym, tak aby następne pokolenia mogły korzystać z tych zdobyczy oraz dalej wspierać rozwój Orchowa i jego regionu.

 

ul. Kościuszki 4,

62-436 Orchowo

 

 

3.

Słupeckie Towarzystwo Muzyczne

 

Stm-slupca@wp.pl

Juras.60@autograf.pl

 

t. 663 560 786

 

 

Celem działalności Towarzystwa jest upowszechnianie muzyki, edukacja muzyczna integracja środowiska muzycznego wspomaganie działalności zespołu szkół muzycznych w Słupcy, opieka nad młodzieżą uzdolnioną muzycznie.

 

ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3

62-400 Słupca

4.

Stowarzyszenie

Kulturalne Powiatu Słupeckiego

 

 

t. 63  249 30 73

Promocja, wspieranie i ochrona  dorobku  kulturalnego powiatu słupeckiego.
 Wzajemne poznawania kultur i historii narodów Europy, wspieranie różnorodności kulturowej oraz rozwój nowych form ekspresji kulturowej. Organizowanie akcji promocyjnych, szkoleń oraz sympozjów naukowo badawczych, wspieranie działań mających na celu zwiększenia zaangażowania jednostek i grup społecznych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia ekonomicznego, społecznego i politycznego.

ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

5.

Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Bractw Optymalnych

 

Celem działania stowarzyszenia jest upowszechnianie nowoczesnego optymalnego modelu odżywiania się ludzi.
W tym zakresie prowadzona jest przez stowarzyszenie integracja środowisk zainteresowanych
tą problematyką, wymiana doświadczeń oraz prowadzenie akcji uświadamiających wśród społeczeństwa. Organizowanie przez wykwalifikowanych specjalistów doradztwa w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia.

ul. Traugutta 10c,

62-400 Słupca

       

Rozwiązanie uchwałą PZG Nr 01/PZG/16 z dnia 08.02.2016r.

6.

Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych, „DLACZEGO NIE”

 

 

t.  63  275 11 10

Prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej.  Promowanie kultury fizycznej. Działalność na rzecz swobód dostępu do informacji publicznej, wspomaganie na rzecz rozwoju gospodarczego. Praca na rzecz osób bezpośrednio zagrożonych wykluczeniem społecznym
ze względu na pochodzenie. Propagowanie świadomości ekologicznej.  

ul. Elizy Orzeszkowej 3/36,

62-400 Słupca

7.

Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

 

koszraf@poczta.onet.pl

 

t. 0 602 57 37 81

t.63 2765705

Celem stowarzyszenia jest rozwój cywilizacyjny, kulturowy
 i materialny wsi polskiej. Wspieranie rozwoju małych
 i średnich przedsiębiorstw na wsi,  rozwój agroturystyki. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych. Upowszechnianie nowoczesnych metod w produkcji rolnej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Promocja aktywnego stylu życia, sportu
 i turystyki, upowszechnianie kultury. Działalność oświatowa
i edukacyjna. Wspieranie systemu kształcenia zawodowego oraz ustawicznego dla młodzieży i osób dorosłych. Propagowanie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 Skrzynka nr 28,

62-402 Ostrowite

 

 

 

8.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Gminy Słupca

Działanie  na rzecz poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców gminy. Rozwijanie przedsiębiorczości. Wykorzystywanie walorów przyrodniczych krajobrazowych historyczno- kulturowych.  Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych, wystaw pokazów, dyskusji, sympozjów, kursów. Upowszechnianie wiedzy na temat gminy Słupca. Organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna, szkoleniowa, informacyjna mająca na celu podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mieszkańców gminy.

ul. Poznańska 15a

62-400 Słupca

 

 

 

9.

Stowarzyszenie

 „RAZEM Z MISIEM”

w Słupcy

 

      t. 63  275 19 15

Działalność na rzecz dobra dzieci. Prowadzenie działalności wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej, kreowanie nowych rozwiązań w zakresie edukacji przedszkolnej. Szerzenie oświaty zdrowotnej. Kształcenie w zakresie indywidualnego rozwoju dziecka, organizowanie zajęć dodatkowych. Poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych służących rozwojowi osobowości dzieci. Udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów.

ul. Armii Krajowej 4,

62-400 Słupca

   

 

 

 

 

10.

Stowarzyszenie

Inicjatyw Muzycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Propagowanie, inicjowanie
 iwspieranie wszelkich zjawisk 
i przedsięwzięć kulturowych związanych z muzyką bluesową 
i gatunkami pokrewnymi. Wspieranie i promowanie osób utalentowanych muzycznie. Organizowanie festiwali związanych z muzyką bluesową 
i gatunkami pokrewnymi oraz prowadzenie szkoleń, kursów
i warsztatów w zakresie  muzyki        bluesowej dla zainteresowanych.

Ul. Poznańska 18,

62-400 Słupca

 

11.

Stowarzyszenie

”RAZEM MOŻEMY BYĆ LEPSI”

 

Działania na rzecz poprawy jakości życia obywateli. Upowszechnianie kultury, a także działanie na rzecz poszanowania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, narodowego. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Profilaktyka zdrowotna , promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Rozwijanie działalności oświatowej
 i kulturalnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Promocja dzieci wybitnie zdolnych oraz wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży z rodzin ubogich zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Cienin Kościelny 82,

62-400 Słupca

 

 

 

12.

Stowarzyszenie

„RAZEM  DLA KULTURY”

 

 srdk@wp.pl

 

t. 785 539 378

Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie polskości podtrzymywanie tradycji narodowej  obywatelskiej, kulturowej. Propagowanie kultury, historii regionalnej. Ochrona dóbr kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Organizowanie sympozjów wykładów,  warsztatów, szkoleń
i kursów propagujących historię sztukę i kulturę. Działania
 na rzecz osób niepełnosprawnych, represjonowanych.

ul. Pyzderska 5,

62 – 406 Lądek

    

 

 

13.

Stowarzyszenie

 „MARINA OSTROWO”

 

 

jedrzej@pietrowicz.pl

 

t. 668 169 369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzenie działalności pożytku publicznego , podejmowanie
 i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, oświatowo wychowawczych. Działanie na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego przy współpracy ze służbą zdrowia szkolnictwem, organami władzy państwowej i samorządowej.  Wspieranie działań  na rzecz rozwoju fizycznego dzieci młodzieży
 i dorosłych. Przeciwdziałanie patologiom społecznym. Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych
 i sportowych. Wspieranie działań
na rzecz przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego. 

 

 

ul. Berlinga 26,

62-400 Słupca

 

14.

Słupecka Organizacja Turystyczna

 

Slupca_slot@poczta.onet.pl

 

t. 63  275 86 32

 

Promowanie i organizowanie turystyki w rejonie słupeckim. Prowadzenie internetowego centrum turystyki

ul. Poznańska 18

62-400 Słupca

 

15.

Stowarzyszenie z „Wiatrem i Pod Wiatr”

Celem stowarzyszenia jest stworzenie możliwości  wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej
ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dzieci, młodzieży i dorosłych.
W  szczególności upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona
i promocja zdrowia, edukacja , oświata i wychowanie, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

Słomczyce  8C

62-420 Strzałkowo

 

16.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej

 

grze.cie@wp.pl

 

t. 606 833 105

 

Celem Towarzystwa jest propagowanie, inicjowanie
i wspieranie wszystkich zjawisk
i przedsięwzięć kulturowych
 i społecznych związanych
 ze środowiskiem lokalnym.

ul. Wojska Polskiego13

62-410 Zagórów

 

17.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

z „Edukacją w Przyszłość”

 

skobielsko@wp.pl

 

t. 63  268 42 07

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży i dorosłych.
W zakresie kultury fizycznej i sportu w tym wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju wsi.  Integracja  mieszkańców wsi przeciwdziałanie  bezradności
i wykluczeniu społecznemu.

Bielsko 98

62-436 Orchowo

 

18.

Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”

Troska o równe szanse edukacji
ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową mieszkańców małych wsi

- wspieranie wszechstronnego
i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego

-wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Różanna 9

62-436 Orchowo

 

19.

Stowarzyszenie

Uśmiech Dziecka przy Szkole Podstawowej w Strzałkowie

 

uśmiechdziecka@op.pl

 

t. 505 928 040

 

 

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc 
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowych dzieci
i młodzieży w szczególności społecznie zagrożonych , będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

ul. Wyszyńskiego 10

62-420 Strzałkowo

 

20.

Stowarzyszenie

Razem Warto przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy

 

razemwarto@op.pl

 

t. 63  275 11 30

 

Działalnością Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowo-zdrowotnych młodzieży i mieszkańców powiatu słupeckiego, a w szczególności społecznie zagrożonych, będących w trudnych sytuacjach  materialnych i rodzinnych.

ul. Powstańców

Wielkopolskich 22

62-400 Słupca

 

21.

 

Stowarzyszenie

„Trójka na Plus”

 

 

 

sekretariat@sp3slupca.pl

 

t. 63  275 15 31

 

Działania zmierzające  do wyrównywania szans dzieci
i młodzieży pochodzących z różnych środowisk w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Działania  na rzecz doposażenia
i unowocześnienia bazy dydaktycznej szkoły. Pomoc
w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających ludziom młodym spełnienie funkcji społecznych
 i zawodowych. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie szkoły na rzecz ochrony
i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym Promocja kultury fizycznej, sportu turystyki wśród ludzi młodych oraz kultury i sztuki
w szczególności tworzonej przez młodych ludzi.

ul. Kopernika 13

62-400 Słupca

 

22.

Stowarzyszenie

„Bądźmy Razem”

 

t. 63 243 66 33

 

 

t. +48 660 662 386

t. + 48 502 204 173

 

jadrych@02.pl

danka64@onet.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem stowarzyszenia jest  działanie na rzecz poprawy życia obywateli. Upowszechnianie kultury a także działanie na rzecz poszanowania
 i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego , narodowego. Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, promowanie dzieci wybitnie zdolnych. Działalność edukacyjna, szkoleniowa  mająca na celu podniesienie wiedzy umiejętności i kwalifikacji mieszkańców. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, promocja sportu, rekreacji oraz aktywnego spędzenia wolnego czasu. Profilaktyka zdrowotna , promocja zdrowia
oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Drążna  38

62-400 Słupca

 

 

 

23.

Stowarzyszenie

Przyjaciół Publicznego Gimnazjum

w Kowalewie Opactwie

„Razem dla Rozwoju”

 

 

 

kowalewogimnazjum@poczta.onet.pl

 

t. 63  277 25 56

Działanie zmierzające do wyrównania szans dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk w tym dzieci i młodzieży     niepełnosprawnej. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej. Promocja kultury fizycznej i sportu. Promocja zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym. Wspomaganie szkoły
w prowadzeniu zajęć przedszkolnych. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego
dla dzieci i młodzieży. Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników dydaktycznych oaz pozostałych pracowników szkoły.

Kowalewo Opactwo 25

62-400 Słupca

 

24.

Stowarzyszenie

Aktywnie w Przyszłość

Wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej. Działanie w zakresie nauki edukacji oświaty i wychowania, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz wypoczynku dzieci  i młodzieży. Wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. Kultywowanie kultury, tradycji i historii regionu wielkopolski.  Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz ochrony praw dziecka, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społecznościami.

 

 

ul. Pyzderska 31

62-406 Lądek

 

25.

Stowarzyszenie

„Rozwinąć Skrzydła”

 

 

 

rozwinacskrzydla@op.pl

 

t.  510 240 304

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działalności mającej na celu wspieranie i pomoc w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno-sportowo-zdrowotnych młodzieży i mieszkańców Gminy Strzałkowo i powiatu słupeckiego, będących w trudnych sytuacjach materialnych i rodzinnych.

 

 

 

Ul. Ostrowska 8 B

62-420 Strzałkowo

 

26.

Stowarzyszenie

„Edukacja i Rozwój”

 

t. 63  275 10 93

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej na celu  wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjnych kulturalnych i sportowych oraz podejmowanie czynności mających na celu rozwój liceum ogólnokształcącego im. Marszałka
J. Piłsudskiego w Słupcy.

Plac Szkolny 1 B

62-400 Słupca

 

27.

Stowarzyszenie

Nasze Dzieci-Nasza Szkoła

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej
na celu wspieranie i pomoc
w przedsięwzięciach edukacyjnych , kulturalnych i sportowych oraz podejmowanie czynności mających na celu rozwój szkoły podstawowej w Kotuni  w zakresie nauki, edukacji oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej i sportu. Działalność 
na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego.

Kotunia 47

62-400 Słupca

 

28.

Stowarzyszenie

„Łączy nas Izdebno”

Działanie na rzecz zwiększania udziału mieszkańców wsi w życiu publicznym. Stworzenie centrum edukacyjno-kulturalnego wsi. Promocja kultury fizycznej, sportu
i turystyki wśród mieszkańców wsi. Działania zmierzające do wyrównywania szans dzieci
i młodzieży na obszarach wiejskich, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej. Organizowanie zajęć sportowych oraz utworzenie warunków
z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe. Profilaktyczne działania informacyjne, edukacyjne opiekuńcze i wychowawcze
w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

Izdebno 12B

62-402 Ostrowite

 

29.

Stowarzyszenie

„Pasjonaci Słupca”

 

pasjonacislupca@wp.pl

 

Naczelnym celem stowarzyszenia jest upowszechnianie i rozwijanie idei krzewienia kultury fizycznej w społeczeństwie. Planowanie
i organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Angażowanie wszystkich uczestników zajęć
do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanego do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Promowanie aktywnego stylu życia i edukacja prozdrowotna. Organizowanie wycieczek, obozów
 i innych imprez turystycznych.

ul. Źródlana 1

62-400 Słupca

 

30.

Stowarzyszenie

„Muzyczna Słupca”

 

muzycznaslupca@wp.pl

 

Celem działania stowarzyszenia jest organizowanie zajęć muzycznych, tanecznych i pokrewnych z muzyką dla dzieci i młodzieży i dorosłych. Upowszechnianie muzyki w jej wielorakiej formie i funkcji społecznej oraz jako środka terapeutycznego. Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w kraju
i zagranicą.   Organizowanie imprez kulturalnych takich jak: koncerty, festiwale, przeglądy audycje, konkursy, wystawy, wernisaże, gale, pokazy muzyczne  taneczne obozy muzyczne, warsztaty muzyczne lokalne i wyjazdowe.

Oś Niepodległości 10/67

62-400 Słupca

 

 

31.

Stowarzyszenie

Im. Apolinarego Szeluty

 

aleksandrakaminska@wp.pl

promocja-k@miasto.slupca.pl

 

t.63  277 27 27

Celami stowarzyszenia jest rozpowszechnianie twórczości kompozytorskiej Apolinarego Szeluty w Polsce, Europie i na świecie. Współtworzenie życia kulturalnego miasta Słupcy
 i Powiatu słupeckiego. Wprowadzanie twórczości                                   artystów polskich i europejski
i światowy obieg kulturowy. Edukacja dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

ul. Pułaskiego 21,

62-400 Słupca

 

32.

Stowarzyszenie

 „Lędzianie”

Ląd    62-406 Lądek

 

 

malgorzata.olaszek@interia.pl

 

t. 513 379 161

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. Przeciwdziała uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzi działalność w zakresie wychowania
 i edukacji dzieci i młodzieży
w poczuciu pokoju, wolności
i tolerancji i sprawiedliwości, wspiera system kształcenia zawodowego
 i ustawicznego dla dzieci
i młodzieży i osób dorosłych. Rozwijanie życia sportowego, kulturalnego, organizowanie obozów, wycieczek kolonii, rajdów turystycznych i krajoznawczych . Organizacja wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych od szeroko pojętego rybactwa.

Ląd 3

62-406 Lądek

 

33.

Stowarzyszenie

Społeczno –Kulturalno - Sportowe

„Sokół”

Aktywizowanie i integracja środowiska lokalnego, odnowa
 i rozwój  wsi. Promowanie walorów turystycznych sołectwa. Wspieranie rozwoju kultur alnego i oświatowego poprzez organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów, ochrona dziedzictwa przyrodniczego. Inicjowanie
i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Działalność na rzecz upowszechniania aktywnego wypoczynku mieszkańców. Pomoc dzieciom
 z rodzin ubogich.

Koszuty Małe  nr 5

62-400 Słupca

 

34.

Stowarzyszenie

„Szansa” w Zagórowie

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania
 i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
w szczególności na rzecz dzieci
 i młodzieży a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin
w trudnej sytuacji  życiowej.

 

 

 

 

 

 

Plac Szkolny 1

62-410 Zagórów

 

35.

Stowarzyszenie

na rzecz Rozwoju Sołectwa Osówiec

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, prowadzenie
 i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, prozdrowotnych, rekreacyjnych
 i ekonomicznych mających na celu dobro i rozwój mieszkańców gminy Orchowo. Pielęgnowanie zabytków
i ochrona środowiska  gminy Orchowo, podejmowanie działań
w zwalczaniu bezrobocia oraz podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych , osób pokrzywdzonych , w tym rehabilitacja zawodowa  i społeczna niepełnosprawnych. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych
z polepszeniem infrastruktury komunikacyjnej , turystycznej
 i agroturystycznej , kulturowo-sportowej.

Osówiec nr 10 A

62-436 Orchowo

 

36.

Stowarzyszenie

„Artis” Sztuka, Nauka, Wiedza

 

artisowo1@gmail.com

 

www.sp1slupca.szkolnastrona.pl

 

 

t.      504 775 956

Stowarzyszenie opera swoją działalność  na pracy społecznej celem działania jest wspomaganie, ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, sprawowanie opieki  nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb również nad dziećmi niepełnosprawnymi, współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, wyrównywanie szans edukacyjnych, prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturowej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania pomocy
w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalno- sportowych
w szczególności  na rzecz dzieci
i młodzieży a także wspieranie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, organizacja czasu wolnego  i wypoczynku dzieciom, młodzieży
i rodzinom, propagowanie kultury fizycznej, wszechstronnej rekreacji, gimnastyki korekcyjnej oraz alternatywnego stylu życia, wolnego od używek.

 

Pl. Szkolny 1A

62-400  Słupca

 

37.

Stowarzyszenie

„Gumowe Szekle”

 

 

an.palasz@gmail.com

 

t. 797 019 210

Celami Stowarzyszenia są: działania na rzecz zwiększania udziału ludzi
w życiu publicznym, upowszechnianie kultury żeglarskiej
 i marynistycznej wśród ludzi, rozwój miasta i regionu, propagowanie kultury muzycznej w kraju oraz poza jej granicami, promocja kultury fizycznej i sportu, turystyki, muzyki.

Kotunia  48 A

62-400 Słupca

 

38.

Słupeckie Towarzystwo Społeczno- Kulturalne

 

t. 50 534 272

 

stsk@onet.pl

Ma duże osiągnięcia w działalności na rzecz poprawy wyglądu naszego miasta. Zajmuje się także kultywowaniem tradycji miejskich oraz odtwarzaniem dawnego wizerunku miasta – współpracuje z muzeum. Prowadzi opiekę nad grobami osób zasłużonych i miejscami pamięci narodowej.  Organizuje wycieczki i wyjazdy do teatrów, oper i filharmonii, a także spotkania z twórcami kultury
 i sztuki.

ul. Warszawska 53,

62-400 Słupca

 

39.

Stowarzyszenie Kreatywnych

 „BO WARTO”

w Słupcy

 

 

bowarto@gmail.com

 

t. 505 575 576

Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Promowanie działalności kulturowej oraz nowoczesnych metod kształcenia. Wspieranie społecznej aktywności obywateli
w tym między innymi takich grup społecznych jak dzieci, młodzież osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym. Inicjowanie i wspieranie działań służących promocji miasta i gminy Słupca,  powiatu słupeckiego, województwa  wielkopolskiego ). Przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji.

Al. 1000-Lecia 5A/18,

62-400 Słupca

 

40.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju szkoły „Razem dla Koszut”

 

t. 509210074

 

ewa.dominska75@gmail.com

 

Celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

 

 Koszuty 17

 

62-400 Słupca

 

 

 

działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej społecznej osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym.

41.

Stowarzyszenie

„FULII VISUS MUNDI”

 

Filii.visus@wp.pl

filiivisusmundi@wp.pl

 

 

 

Celem działalności stowarzyszenia jest upowszechnianie idei podmiotowości dzieci i młodzieży
w życiu społecznym poprzez rozwijanie i upowszechnianie najnowszych form edukacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

 

Plac Szkolny 2

62-400 Słupca

 

               

OCHRONA ZDROWIA, ŻYCIA, KOMBATANCI I EMERYCI

OCHRONA ZDROWIA, ŻYCIA, KOMBATANCI I EMERYCI

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

       Cel stowarzyszenia

    Adres

1.

Stowarzyszenie

ds. Walki z Nowotworami oraz Chorobami Układu  

Oddechowego im. Dr Romana Grzeszczaka

 

 

stowarzyszeniegr@gmail.

com

t. 63  275 86 00

Organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Głównym celem działania stowarzyszenia jest walka
z chorobami układu oddechowego 
w tym głównie nowotworami. Pomoc społeczna, w tym rodzinom
 i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin osób w tym głównie osób
z gruźlicą płuc i chorobami układu oddechowego, prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych, nauki edukacji, wychowania i akcji oświatowej na temat schorzeń płuc i raka piersi u kobiet, również organizuje nieodpłatne badania profilaktyczne.
 

ul. Poznańska 18,

 62-400 Słupca

 

 

2.

JAWORZNIACY” Związek Młodocianych Więźniów Politycznych

 

Szczególnie zajmuje się niesieniem pomocy najbardziej potrzebującym kombatantom – byłym więźniom politycznym oraz ich rodzinom. Związkowcy biorą udział w opiece nad miejscami pamięci narodowej
i miejscami straceń, uczestniczą 
w pochowkach kombatanckich
i obchodach świąt  oraz rocznic narodowych. Uczestniczą 
w sympozjach i zjazdach patriotycznych.

ul. Powstańców Wielkopolskich 6,

62-400 Słupca

 

3.

Stowarzyszenie

na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Komunikacyjnych

 i Zdarzeń Losowych” RATUJMY ŻYCIE”

 

Stowarzyszenie, którego celem jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w  wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach losowych, poprawa ładu
i bezpieczeństwa na drogach, ratownictwo i ochrona ludności oraz pozyskiwanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa

ul. Poznańska18,

62-400 Słupca

 

4.

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Słupcy

emerytpol@op.pl

t. 698 018 310

 

Zrzeszanie emerytów i rencistów policyjnych , byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów po nich, dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych oraz organizowania i uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju.

ul. Poznańska 13

62-400 Słupca

5.

Ogólnopolska Izba Dyplomowanych Higienistek Medycyny Szkolnej

 

t.dzwoniarska@wp.pl

 

t. 608 891 412

Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu, samodzielności
 i nowoczesnych standardów postępowania Dyplomowanych Higienistek Szkolnych w pracy-
w środowisku nauczania 
i wychowania. Dbanie
 o przestrzeganie zasad etyki zawodowej. Podnoszenie Statusu Zawodowego Dyplomowanych Higienistek Szkolnych poprzez zabieganie o ochronę i  obronę przepisów prawnych dotyczących zawodu Higienistki Szkolnej.

ul. Kilińskiego 6B/43

62-400 Słupca

6.

Polskie Towarzystwo Symulacji Medycznej

Działalnością stowarzyszenia jest rozwijanie, propagowanie
 i tworzenie inicjatyw, programów postaw i działań wspomagających funkcjonowanie symulacji medycznej. Wszechstronne propagowanie profesjonalizmu , samodzielności nowoczesnych standardów nauczania przy pomocy symulacji medycznej. Tworzenie działań zmierzających w kierunku realizacji programów promujących ratowanie życia, ochronę zdrowia, edukacje medyczną, Integracja środowiska medycznego oraz instytucji związanych z nauczaniem. 

ul. Poznańska 18

62-400 Słupca

 

 

7.

Stowarzyszenie Emerytów
 i Rencistów „Wrzos”

andwoj70@02.pl

 

t. 661 961 987

 

 

 

Działaniem stowarzyszenia jest organizowanie życia kulturalnego, rekreacyjnego, turystycznego emerytów rencistów , inwalidów. Poprawa życia obywateli. Upowszechnianie kultury a także działanie na rzecz poszanowania
 i ochrony dziedzictwa  przyrodniczego, kulturowego, narodowego. Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i ruchowej.

Cienin Zaborny

Parcele 37A,

62-400 Słupca

 

8.

Stowarzyszenie

„Pokochaj Burka”

www.facebok.com/pokochajburka

t. 797 818 792

Celem działania stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy podrzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym
i wolnobytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek in stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.

 

ul. Zagórowska 11

62-400 Słupca

GOSPODARCZE I PRODYKCYJNE ROLNICTWA

GOSPODARCZE I PRODYKCYJNE ROLNICTWA

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

       Cel stowarzyszenia

    Adres

1.

Stowarzyszenie

Pszczelarzy

w Strzałkowie

 

t. 63   275 04 97

Prowadzi szkolenia oraz pomoc swym członkom w prowadzeniu
i utrzymaniu hodowli pszczół. Osiągają dobre wyniki gospodarcze w pszczelarstwie
 i produkcji miodu.

 

ul. 1 Maja 21,

62-420 Strzałkowo

2.

Stowarzyszenie

Rolników Orchowo

Jest organizacją niosącą pomoc dla członków w dziedzinie doradztwa rolniczego
i prowadzeniu produkcji rolnej. Udziela pomocy w zbycie produktów rolnych poprzez organizowaniu udziału członków stowarzyszenia w giełdach rolno –towarowych, targach i wystawach. Współpracuje z innymi organizacjami
 i placówkami naukowo-badawczymi

ul. Słoneczna 4,

62-436 Orchowo

 

3.

Stowarzyszenie Producentów Rolnych „SMAK POL”

 

Nadrzędnym celem działania  stowarzyszenia jest zabezpieczanie interesów ekonomicznych swych członków oraz poziomu opłacalności produkcji rolnej. Ponadto, zadaniem stowarzyszenia jest pozyskiwanie opłacalnych rynków zbytu na produkty rolne oraz poprawa i rozwój lokalnego rolnictwa.

 

ul. Dworcowa 1,

62-420 Strzałkowo

 

 

4.

Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych Wschodniej  Wielkopolski

 

t.063  276 26 64

 

 

 

 

Celem działania jest propagowanie wypoczynku w formach właściwych dla agroturystyki  oraz pomoc
w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku w tych formach.

Stawisko  9

62-410 Zagórów

5.

Towarzystwo Przyjaciół

Rzeki Warty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalnością stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do ochrony i odnowy środowiska naturalnego rzeki warty i jej doliny
ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu ochronę, rozwój i utrzymanie rodzinnych gatunków ryb. Zachowanie i restytucja ginących gatunków flory i fauny. Ochrona różnorodności biologicznej , krajobrazowej oraz kulturalnej doliny rzeki.

 

Ląd 39

62-406 Lądek

6.

Gminny Związek Działkowców Strzałkowo

 

dzialk1strza@02.pl

 

t. 663 843 394

 

 

 

Uprawa gruntów gminnych

ul. Powstańców Wielkopolskich 5

62-420 Strzałkowo

7.

Stowarzyszenie

„Wędkarski Powidz”

 

mariusz.szwedziak@wp.pl

 

 

t.+48532525200

Celem Stowarzyszenia jest wpływanie na wszelkie możliwe podmioty w celu wypracowania racjonalnego i rozsądnego modelu gospodarowania zasobami ziemi jeziora powidzkiego. Pomoc i współpraca z podmiotami w celu wypracowania optymalnych sposobów eksploatacji wędkarsko-rybackiej zlewni jeziora powidzkiego. Poprawa bezpieczeństwa na akwenach.

Ostrowo 15A

62-430 Powidz

8.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Produktu Lokalnego w Strzałkowie

 

t. 606 833 105

Celem stowarzyszenia jest: Propagowanie i realizowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości produktu lokalnego w tym także podejmowanie działań w formie inkubatora przetwórstwa lokalnego. Inne cele to działalność wspomagającą rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości,   ochrona
 i promocja zdrowia, wypoczynek dzieci i młodzieży oraz ochrona praw konsumentów.

ul. Górna 12

62-420 Strzałkowo