Wykaz Stowarzyszeń Zwykłych

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH

 

 

Lp.

Nazwa stowarzyszenia

          Cel stowarzyszenia

     Adres

1.

Słupecki Klub Krótkofalarski

 

Zajmuje się promowaniem miasta Słupcy
w Polsce oraz w świecie  poprzez nawiązywanie łączności radiowych oraz wysyłkę kart QSL (potwierdzenie nawiązanych łączności)
wraz z opisem miasta, jego historii
oraz walorów turystycznych regionu. 

 ul. Poznańska 18
 62 - 400 Słupca

 

2.

Stowarzyszenie

Koła Gospodyń

Wiejskich

w Augustynowie

Celem stowarzyszenia jest promowanie
i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Promowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej oświatowo kulturalnej w zakresie poprawy warunków rodzin wiejskich. Reprezentowanie interesów kobiet, rozwój przedsiębiorczości kobiet. Wychowanie młodego pokolenia
w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania różnych wartości.

Augustynów 
62-410 Zagórów

 

3.

Stowarzyszenie

„Polna Róża

Skarboszewo”

 

emilia.tejs25@gmail.com

785 624 052

Celem Działalności stowarzyszenia jest podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich. Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich.
W szczególności propagowanie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowo-kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich.

Skarboszewo

62-420 Strzałkowo

4.

Klub Seniora „ZŁOTA JESIEŃ” w Orchowie

Działalność stowarzyszenia opiera się na rzecz osób 50+. Rozwój zainteresowań wokalno-muzycznych. 
Popularyzowanie wierzy z różnych dziedzin. Promocja aktywnego życia wśród seniorów.

ul. Kościuszki 6

62-436 Orchowo

5.

Stowarzyszenie Użytkowników DomkówLetniskowych

w Powidzu 

zibin59@gmail.com

601 459 927

Celem działalności tego stowarzyszenia jest promocja i wspieranie inicjatyw rozwoju turystyki oraz wypoczynku, a także współpraca z innymi instytucjami o podobnej strukturze i działalności.

ul. Wodna 18/8 

62-430 Powidz

6.

Klub Emerytów

i Rencistów Pożarnictwa

w Słupcy

508 074 684

Celem działaniaklubu jest integracja emerytów i rencistów pożarnictwa z terenu powiatu oraz reprezentowanie interesów członków będących w trudnej sytuacji życiowej.

ul. Ratajczaka 1  

62-400 Słupca

7.

Klub Seniora „PRZYJAŹŃ” Cienin Kościelny

Aktywizacja środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu, wolnego. Prowadzi spotkania kulturalno-towarzyskie, udziela pomocy potrzebującym członkom, zapewnianie lepszego samopoczucia, wspieranie się wzajemnie
w życiowych problemach.

 

Cienin Kościelny 1
62-400 Słupca

8.

Słupecka Wszechnica Obywatelska

Celem stowarzyszenia jest promocja, wspieranie i ochrona dorobku kulturalnego Słupcy i Powiatu Słupeckiego oraz ochrona dziedzictwa  narodowego. Tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. 

ul. Kleczewska 6
62 - 400 Słupca

 

9.

Strzałkowskie Stowarzyszenie Osób Starszych i 
Niepełnosprawnych

boguniah@wp.pl

 601 14 170

Do zadań należy: rozwijanie różnorodnych form życia kulturalnego – oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych
oraz rozbudzanie zainteresowań i potrzeb w tym zakresie. Organizowanie działań, które sprzyjać będą zachowaniu zdrowia i sprawności fizycznej.

 

 

ul. Powstańców Wielkopolskich 5 62-420 Strzałkowo

 

10.

Klub Seniora
przy SMLW „MOSTOSTALOWIEC

785 539 366

Celem klubu  jest aktywizacja środowiska nieaktywnego zawodowo do wspólnego i zorganizowanego spędzenia czasu wolnego. Rozpoznawanie  potrzeb i rozwijanie zainteresowań środowiska seniorów. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, spotkań oraz grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej.

 

ul. Kopernika 9/200 62-400 Słupca

 

11.

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich
„Jaroszynianki”

Janina.zomer@gmail.com

502 438 732

Celem stowarzyszenia jest propagowanie
 i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych. Działalność na rzecz odnowy
i rozwoju wsi.  Organizacja prowadzi również działalność na rzecz dobra kobiet poprzez reprezentowanie potrzeb  i interesów kobiet wiejskich,  pomoc w rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy warunków życia kobiet.

 

Jaroszyn 59
62-406 Lądek

12.

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy RM TEAM

Nr: 2/2017

Celem stowarzyszenia jest zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości  udziału
w zajęciach sportowych z zakresu treningu piłkarskiego oraz właściwego łączenia nauki szkolnej z uprawianiem sportu. Zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych.

 

Wola Koszucka 12 62-406 Lądek

13.

 

 

 

 

Grupa Biegowa Kimkolwiek Jesteś Biegnij ze mną

Nr: 1/2019

Celem stowarzyszenia jest promowanie aktywnego ruchu wśród lokalnej społeczności. Organizowanie wyjazdów imprez sportowych sportowo-charytatywnych, rekreacyjnych
i turystycznych.

 

ul. Warszawska 33

62-400 Słupca

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Stowarzyszenie ,,Zagórów - Miejsce
z Historią’’

Nr: 2/2019

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie ,,Stowarzyszenie Przyjaciół Wylatkowa’’

Nr: 3/2019

 

 

 

 

Stowarzyszenie ,, Słupecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Miejskim Domu Kultury

Nr: 4/2019

Celem stowarzyszenia jest: Propagowanie wiedzy dotyczącej historii Zagórowa jego mieszkańców. Upowszechnianie kultury tradycji i dziedzictwa historycznego Zagórowa oraz dzisiejszych walorów przyrodniczych doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej. Poszukiwanie informacji o dawnych mieszkańcach Zagórowa, różnych kultur i wyznań w szczególności
 o członkach organizacji  społecznych
i kulturalnych, bojownikach o wolność 
i niepodległość.

 

 

Celem stowarzyszenia jest współpraca z Radą Sołecką i Radą Gminy na rzecz rozwoju wsi, współdziałanie z miejscowymi organami administracji na rzecz poprawy jakości warunków wypoczynku i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie wsi. Propagowanie zasad koleżeńskości, utrzymania porządku i czystości oraz przestrzeganie norm etycznych. Inspirowanie aktywności społecznej, reprezentowanie wspólnych interesów członków Stowarzyszenia, działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego a w szczególności w obszarze w NATURA 2000.

Celem stowarzyszenia jest: Propagowanie wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia się przez całe życie. Prowadzenie zajęć fakultatywnych w ramach sekcji tematycznych. Organizowanie wykładów, prelekcji, seminariów i lektoratów oraz organizowanie zajęć i wycieczek.

ul. Wzgórze 4

62-410 Zagórów

 

 

 

 

 

 

 


Wylatkowo 32

62-430 Powidz

 

 

 

 

 

 

 

ul. Traugutta 5

62-400 Słupca

17.

Stowarzyszenie ,,Morsy Powidz”

Nr: 1/2020

 

Celem stowarzyszenia jest: Promowanie zdrowego stylu życia mającego na celu zapobieganie chorobom. Integrowanie mieszkańców oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Działania na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego, sportowego i turystycznego Sołectwa Powidz. Działania na rzecz bezpieczeństwa i przeciwdziałanie patologiom społecznym. Rozwijanie idei wolontariatu.

ul. J. Bilskiego 6

 62-430  Powidz

18.

Stowarzyszenie

,,Klub Emerytów i                             Rencistów Policji w Słupcy”

Nr: 2/2020

 

Celem stowarzyszenia jest: Integracja emerytów i rencistów policji i ich rodzin zamieszkałych na terenie powiatu słupeckiego i poprzednio pracujących w jednostkach policji powiatu słupeckiego. Reprezentowanie na zewnątrz wspólnych interesów emerytowanych policjantów. Wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych emerytów i rencistów. Zaangażowanie w sprawy związane z korzystaniem ze świadczeń socjalnych z funduszu dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i członków ich rodzin.

ul. Poznańska 13

62-400 Słupca

19.

Stowarzyszenie

,,Po prostu My”

Nr: 3/2020

Celem stowarzyszenia jest: działalność artystyczna i kulturalna oparta na tradycjach narodowych, działalność edukacyjna i wychowawcza z kreatywnym zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Działalność oparta na rozwoju osobistym i zawodowym mieszkańców Gminy Orchowo, aktywności oraz dobroczynności obywatelskiej. Wolontariat, działalność charytatywna turystyczno- krajoznawcza oraz praca na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

ul. Dworcowa 1/1

 62-436 Orchowo

 

20.

Stowarzyszenie ,,Mytlywek”

Nr: 4/2020

Dążenie do ustalenia przez Gminę Powidz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wykorzystanie działek budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem, racjonalne wykorzystanie obszarów chronionych (NATURA 2000, Powidzki Park Krajobrazowy).

ul.29 Grudnia 70T

62-439 Powidz