zapytanie ofertowe GKK.6641.1.2018 "Zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia zgodnego z treścią wg załącznika nr 3 oraz zgodnego z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 2. .

 

Słupca, dnia 22 marca 2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

 

Zwraca się z zapytaniem ofertowym na:

 

Zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia zgodnego z treścią wg załącznika nr 3 oraz zgodnego z wytycznymi wskazanymi w załączniku nr 2. Ogłoszenie prasowe dotyczy projektu pt: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, działanie  2.1.2.


SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Oznaczenie sprawy: GKK.6641.1.2018
 2. Zamówienie obejmuje: Zamieszczenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim ogłoszenia zgodnego z załączonym wzorem (załącznik nr 3) oraz zgodnego z wytycznymi (załącznik nr 2).
 3. Oferty należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Słupcy lub przesłać pocztą na adres ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca lub przesłać faksem na nr (063) 2758 669 lub pocztą elektroniczną na adres: adrian.staszewski@powiat-slupca.pl do dnia 29.03.2018 r. do godz. 15.00.
 4.  Zawartość oferty:  
   4.1 wypełniony formularz ofertowy.
 5. Termin realizacji: nie później niż 10 kwietnia 2018 r.
 6. Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o następujące kryteria:
  Cena 100%
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całego zamówienia, otrzymując największą liczbę punktów.
 7. Zasady obliczenia i przyznawania punktacji:
  Każda oferta poddana ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
  P(x) = (C(min):C(x))x 100
  P(x) - Liczba punktów otrzymanych przez ofertę "x" za kryterium "Cena"
  C(min) - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert
  C(x)) - cena oferty "x"
 8. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumienie się z Wykonawcami za pomocą telefonu/faksu i/lub poczty elektronicznej. Do kontaktów z Wykonawcami upoważniony jest Adrian Staszewski, tel. (063) 275 86 45, e-mail adrian.staszewski@powiat-slupca.pl
 9. Lista załączników:
  9.1.  Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,
  9.2.  Wytyczne dotyczące ogłoszenia - Załącznik nr 2
  9.3.  Wzór ogłoszenia prasowego - Załącznik nr 3.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /-/ Mariusz Roga

...........................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                (imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

 

Zapytanie ofertowe w formacie pdf dostępne jest w tym miejscu.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3