Przetargi nieograniczone

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” OR. 272.8.2012

 

                           

               

 OR. 272.8.2012

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego

 

§1

Informacje wstępne

 

1.Zamawiającym jest: Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (063) 275 86 00, Faks: (063) 275 86 69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

NIP: 667-17-40-164, Regon: 311019013

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR. 272.8.2012.   Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym
w postępowaniu.

5. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

7.Przedmiotowe zamówienie dotyczy projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności                  publicznej Powiatu Słupeckiego”,  współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

 

§ 2

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

Henryk Kuźniak tel. (63) 275 86 26, e-mail: henryk.kuzniak@powiat-slupca.pl, Piotr  Mańkowski
tel. (63) 275 86 24
piotr.mankowski@powiat-slupca.pl , faks (63) 275 86 69.   

 

§ 3

Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego. 

   Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 45453000-7 Roboty remontowe
i renowacyjne, 45321000-3 izolacja cieplna.
   

2.Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające w szczególności na: ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stopów poddaszy, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu stropodachów, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z przedmiarem robót, szczegółowymi specyfikacjami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową.

 3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają:

  1) dokumentacje projektowe, 

  2)  przedmiary robót,

  3)szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Zamawiający przewiduje zamówienia częściowe.    

5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

6.Zamawiający  nie przewiduje  wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione
we wzorze umowy.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach:

   1)rozszerzenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie
art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiącego, iż w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

   a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub

   b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,

   2) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku : działania siły wyższej 
(m.in. powódź, śnieżyca, zalegający śnieg, długotrwałe podtopienia, bardzo niskie temperatury powietrza i intensywne ulewy uniemożliwiające terminową realizacje przedmiotu umowy); wstrzymania czasowego robót przez Zamawiającego lub wstrzymania robót wskutek decyzji administracyjnej;  wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia robót dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych
do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia zmian technicznych /technologicznych;

  3) w przypadku wystąpienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej
w szczególności w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu w związku z ujawnieniem odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, technicznych, stanu obiektów będących przedmiotem termomodernizacji; a także w przypadku zmiany standardów materiałów (na korzyść Zamawiającego)  planowanych do wykonania przedmiotu zamówienia,  strony sporządzają protokół dotyczący zastosowanych zmian,      

4) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania
obowiązku podatkowego; zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty,

 5) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-3)  wykonawca
i zamawiający zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego poinformowania o niniejszym fakcie drugą stronę umowy.

9.Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

10.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie 19 faktur częściowych, które wystawiane będą po odbiorze każdego z 19 obiektów budowlanych.

11.Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

12. Prace należy wykonać zgodnie z ekspertyzą ornitologiczną i chiropterologiczną oraz z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, które stanowią załączniki do SIWZ.  

13.Wykonawca jest zobowiązany realizować przedmiot zamówienia w sposób, jak najmniej utrudniający funkcjonowanie instytucji znajdujących się w termomodernizowanych obiektach.

14.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w przypadku wystąpienia okoliczności, o  których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozliczenie robót uzupełniających nastąpi przy stałych cenach jednostkowych zgodnych z ofertą i zmiennych jednostkach obmiarowych faktycznie wykonanych.

15. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 7 części:

 

Część 1

Prace termomodernizacyjne Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 16

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki otworowej: drzwi wejściowe do budynku okna,  

- Modernizacja instalacji c.o, wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych

termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2012 r.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,  stanowiącą załącznik do SIWZ.

Wszystkie roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku
z powyższym, roboty można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednakże wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno – drzwiowej należy dokonać w taki sposób, by nie zakłócić normalnej i prawidłowej pracy starostwa i w momencie kiedy będą pozwalały na to warunki atmosferyczne.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 16 ABC

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki otworowej: drzwi wejściowe i bramy do budynku, okna

- Modernizacja instalacji c.o, wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji c.o.

wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych
termin realizacji:
od dnia zawarcia umowy do 31.10.2012 r.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,  stanowiącą załącznik do SIWZ.

Wszystkie roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku
z powyższym, roboty można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednakże wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno – drzwiowej należy dokonać w taki sposób, by nie zakłócić normalnej i prawidłowej pracy starostwa i w momencie kiedy będą pozwalały na to warunki atmosferyczne.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy ul. Poznańska 18

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki otworowej: drzwi wejściowe do budynku, okna,

- Modernizacja instalacji c.o, wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych

termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2012 r.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Wszystkie roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie użyteczności publicznej. W związku
z powyższym, roboty można rozpocząć od dnia podpisania umowy, jednakże wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz stolarki okienno – drzwiowej należy dokonać w taki sposób, by nie zakłócić normalnej i prawidłowej pracy starostwa i w momencie kiedy będą pozwalały na to warunki atmosferyczne.

 

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Gospodarczego SP ZOZ w Słupcy ul. Traugutta 7

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropodachu,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki otworowej: drzwi wejściowe do budynku, okna,

- Modernizacja instalacji c.o, wykonanie nowej wysokosprawnej instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników i montażem zaworów termostatycznych

termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31.10.2012 r.

 

 

Część 2

Prace termomodernizacyjne Budynku Głównego Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie stropodachu,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów  termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji: 01.07.2012 r. -27.08.2012 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie dachu budynku głównego, 

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych, 

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie stropodachu hali pracowni,

- Modernizacja instalacji c.o.:wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji: 01.07.2012 r. -27.08.2012 r.  

 

 

Część 3

Prace termomodernizacyjne Budynku Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Wymiana stolarki otworowej,

- Ocieplenie stropodachu budynku głównego,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych przyziemia,

-Regulacja instalacji z uzupełnieniem izolacji cieplnej przewodów,

Termin realizacji: 01.04.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

Część 4

Prace termomodernizacyjne Budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupcy

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz  ścian zewnętrznych logii,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji: 01.07.2013 r. - 31.08.2013 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy przy Placu Szkolnym

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie stropu poddasza,

- Ocieplenie dachu płaskiego,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie dachu skośnego międzykrokwiowo,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody),

Montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji: 01.03.2013 r. - 31.10.2013 r.

Budynek  podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, stanowiącą załącznik do SIWZ.

 

Część 5

Prace termomodernizacyjne Budynku A Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie stropodachu nad pawilonem,

- Montaż armatury wodooszczędnej (napowietrzającej), wykonanie instalacji solarnej - kolektory słoneczne płaskie z absorberem meandrycznym,

- Regulacja instalacji c.o.:uzupełnienie izolacji cieplnej przewodów,

Termin realizacji:  01.04.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

 

Prace termomodernizacyjne Budynku C Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Montaż armatury wodooszczędnej (napowietrzającej), wykonanie instalacji solarnej - kolektory słoneczne próżniowe rurkowe,

- Regulacja instalacji c.o.: uzupełnienie izolacji cieplnej przewodów

Termin realizacji:  01.04.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku D Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Regulacja instalacji c.o.:,Uzupełnienie izolacji cieplnej przewodów

Termin realizacji:  01.04.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku B Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych ,

- Ocieplenie stropodachu,

- Montaż armatury wodooszczędnej (napowietrzającej), wykonanie instalacji solarnej- kolektory słoneczne płaskie,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji:  01.04.2013 r. - 30.09.2013 r.

 

 

Część 6

Prace termomodernizacyjne Budynku Administracyjno socjalnego Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

- Ocieplenie dachu,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów  termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji:  01.05.2014-31.08.2014 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych ,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji:  01.05.2014-31.08.2014 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Regulacja instalacji c.o.: uzupełnienie izolacji cieplnej przewodów.

Termin realizacji: 01.05.2014-31.08.2014 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku po szkole Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropodachu,

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów termostatycznych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji:  01.05.2014-31.08.2014 r.

 

 

Część 7

Prace termomodernizacyjne Budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Strzałkowie

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Ocieplenie stropodachu kotłowni, 

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje modernizacji instalacji c.o. 

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 31.08.2014 r.

 

Prace termomodernizacyjne Budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy przy ul. Wojska Polskiego

Roboty budowlane obejmujące w szczególności następujące prace:

- Wymiana stolarki otworowej wraz z montażem układu nawiewnego i nawiewników automatycznych,

- Ocieplenie stropodachu,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

- Ocieplenie ścian zewnętrznych:,

- Modernizacja instalacji c.o.: wymiana instalacji (grzejniki, przewody), montaż zaworów, termostatycznych i podpionowych, hermetyzacja instalacji

Termin realizacji: 01.07.2014 r. - 31.08.2014 r.

 

         

§ 4

Terminy

1.  Oferty należy składać do dnia 06.06.2012 r.  do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.06.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie     Zamawiającego – Pokój nr 25.

3. Termin realizacji zamówienia: określony w harmonogramie prac termomodernizacyjnych, stanowiącym załącznik do SIWZ.

4.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

§ 5

Wadium

1. Zasady wnoszenia wadium

1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

a) część 1: 19.000,00 zł;

b) część 2: 25.000,00 zł;

c) część 3: 2.500,00 zł;

d) część 4: 12.000,00 zł;

e) część 5: 23.000,00 zł;

f) część 6: 17.000,00 zł;

g) część 7: 16.000,00 zł.

2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert,

3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego:

BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047
z adnotacją: "Wadium – nr sprawy: OR.272.8.2012.
Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

5) wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu formach, dopuszczonych przez niniejszą SIWZ

należy złożyć w formie oryginału w Kasie Starostwa Słupeckiego. 

2. Zasady zwrotu wadium: 

1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie:

a) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy,

b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano,         

c) wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek,

3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

3. Utrata wadium:

      1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci

wadium  wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy:

a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych     w ofercie,

 b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,  jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

    1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.),

     2) należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

     3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

         Zamawiającego: BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000      21001047 z adnotacją: "Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy” – nr sprawy: OR.272.8.2012".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2 zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

 

§ 7

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3)posiadać niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

4)dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tzn. posiadać na koncie kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł  lub posiadać zdolność kredytową w takiej wysokości,

6)         dysponować:

 a) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

 b) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego,

c) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
 lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego
;   

7)  nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych,

8)          wnieść wadium,

9)   nie zalegać z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne chyba , że wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wobec wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne
w sprawie innych wierzytelności

10) wykazać się doświadczeniem zawodowym tzn.  co najmniej 2  robotami budowlanymi wykonanymi w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy– w tym okresie.

 

W zakresie  części 1 przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 2 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 3 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 4 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 5 przedmiotu zamówienia :

.Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 6 przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 7 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną
co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

  Zgodnie z art. 26 ust.2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

11) wykonawca ubiegający się o więcej niż 1 część zamówienia musi spełnić warunki, jakie są przewidziane dla części zamówienia o najwyższej wartości. 

2.    Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w 
§ 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

 

§ 8

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii  

 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)     wypełniony formularzofertowy – załącznik do SIWZ,

2)     kosztorys ofertowy,

3)     pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawcy 

       ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy)

4)     oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki
do SIWZ;

5)     aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6)     oświadczenie o posiadaniu uprawnień określonych w § 7 ust.1 pkt 6) SIWZ  oraz o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;

7)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich     kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami   - załącznik do SIWZ

8)  wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe zawierający co najmniej dwie roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenie  działalności jest krótszy– w tym okresie. 

W zakresie  części 1 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 2 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 3 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 4 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 5 przedmiotu zamówienia :

.Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800.000,00 zł brutto każda z robót.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 6 przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

W zakresie  części 7 przedmiotu zamówienia :

Zamawiający uzna spełnienie warunku doświadczenia zawodowego, jeśli wykazane zostaną co mniej  2 roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000,00 zł brutto każda z nich.  

  Do wykazu należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót.

 

wykonawca ubiegający się o więcej niż 1 część zamówienia musi spełnić warunki, jakie są przewidziane dla części zamówienia o najwyższej wartości

       

9)   upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań  imieniu wykonawcy;

      UWAGA:Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy;

10)parafowany wzór umowy;

11)aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy;

12)aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

13)Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, jest  zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt  4) i 11) składają  dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)     nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)     nie zalega z uiszczaniem podatków ,opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego  organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

 

 

§ 9

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) wykonawca zamieszcza w Ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

§ 10

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

§ 11

Opis sposobu przygotowania oferty  

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na dowolną ilość części). Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

5. Dopuszcza się składania ofert częściowych. Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę
na dowolną ilość części.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy,

2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców     wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy,

2)przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa,

3)oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

4)wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

10.Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana
wg poniższego wzoru:

                                                               Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr OR. 272.8.2012 na:

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”

Nie otwierać przed 06.06.2012 r. godz. 10.30

11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

§ 12

Zmiany i wycofanie oferty  

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,  pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3.Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

§ 13

Zawartość oferty

 

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w § 8.

  

§ 14

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

 

Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2)      jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 15

Otwarcie ofert

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu   06.06.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój nr 25.

2.otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na  sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.   

§ 16

Kryteria oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A/ Cena - 100 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

(A1/A2*100pkt*100%)

Gdzie:

A1= najniższa zaoferowana cena,

A2= cena oferty badanej.

§ 17

Zawarcie umowy

 

1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6.

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

§ 18

Środki ochrony prawnej

 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:

 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 3) wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia,

4) odrzucenia oferty odwołującego.

3.     Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób.

4.     Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

§ 19

  Lista załączników

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

 1) wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1,

 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2,

 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
– załącznik nr 3,

 4) wzór umowy – załącznik nr 4,

 5) wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe – załącznik nr 5,

 6) przedmiar robót - załącznik nr 6,

7) harmonogram prac termomodernizacyjnych -załącznik nr 7,

8)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia -załącznik nr 8.

9) dokumentacja projektowa- załącznik nr 9,

10) opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu – załącznik nr 10,

11) ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna – załącznik nr 11.

 

§ 20

Informację dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia niniejszej SIWZ.

 

1. Niniejszą specyfikację sporządził: Piotr Mańkowski.

2. Niniejszą specyfikację zatwierdził: Zarząd Powiatu Słupeckiego.

 

 Starosta

Mariusz Roga