Przetargi nieograniczone

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY dot. OR.272.8.2012 "roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego"

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 28.06.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

                                                                  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR. 272.8.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

 

Na podstawie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.8.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” został wykluczony Wykonawca
„ARKON-BUD” Arkadiusz Jaśkiewicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno. Natomiast oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

 

Wykonawca powyższy został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jego oferta została odrzucona.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 

Wykonawca – „ARKON-BUD” Arkadiusz Jaśkiewicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno, który dnia 06.06.2012 r. złożył ofertę przetargową na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego” nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia zawodowego.

Zamawiający żądał, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem zawodowym tzn. dwoma robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości każdej z robót stosownie do części zamówienia, o które się ubiega. Wykonawca – „ARKON-BUD” Arkadiusz Jaśkiewicz Zakład Ogólnobudowlany, ubiegał się
o wszystkie 7 części zamówienia. W związku z tym,
 zgodnie z zapisem w SIWZ wykonawca ubiegający się o więcej niż 1 część zamówienia musiał spełnić warunki, jakie są przewidziane
dla części zamówienia o najwyższej wartości
; tzn. o wartości  nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda z robót. Do wykazu należało dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzały wykonanie przedmiotowych robót. Wątpliwości Zamawiającego dotyczyła kwestia  ilości zamówień, na podstawie których realizowane były roboty wykonywane na różnych obiektach wykazane
przez Wykonawcę w ofercie. Z racji tego, iż dokumenty przedstawione w ofercie (zwłaszcza referencje) nie potwierdzały jednoznacznie spełnienia warunku doświadczenia zawodowego
Zamawiający,  zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwał w dniu 12.06.2012 r. Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów
i złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii. Wykonawca złożył wyjaśnienia i uzupełnił dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. W związku z informacjami (otrzymanymi przez Zamawiającego od innych Wykonawców), które stawiały pod znakiem zapytania wiarygodność otrzymanych wcześniej wyjaśnień; dnia 20.06.2012 r. firma „ARKON-BUD” Arkadiusz Jaśkiewicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno została ponownie wezwana do złożenia wyjaśnień. Ponadto tego samego dnia Zamawiający skierował pismo do podmiotu wystawiającego referencje w celu uzyskania jednoznacznych wyjaśnień dotyczących ilości zamówień, na podstawie których realizowane były roboty przedstawione na potwierdzenie doświadczenia zawodowego. W związku z tym, iż Zamawiający nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi, przedstawiciele Zamawiającego udali się do Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE”
w Koninie (wystawca referencji) celem przeprowadzenia wglądu do oryginałów dokumentów. Podczas dokonywania czynności wglądu przedstawiciele Zamawiającego otrzymali kopie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z których jednoznacznie wynika, iż roboty budowlane wykonywane na 3 obiektach (których wartość Wykonawca zsumował) realizowane były w wyniku rozstrzygnięcia dwóch odrębnych postępowań przetargowych tzn. na podstawie dwóch zamówień, a nie jednego, jak wcześniej w wyjaśnieniach twierdził Wykonawca. Wartości przedmiotowych trzech robót nie można zsumować. Ponadto z innych przedstawionych dokumentów wynika, że Wykonawca nie spełnił warunku doświadczenia zawodowego tzn. nie zrealizował 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto każda z nich. Zamawiający weryfikował również informacje dotyczące nie tylko robót wykonywanych dla Spółdzielni Mieszkaniowej „ZATORZE” w Koninie, ale także prace wykonywane  dla innych podmiotów.

Reasumując, Wykonawca „ARKON-BUD” Arkadiusz Jaśkiewicz Zakład Ogólnobudowlany, ul. Zielna 5, 62-200 Gniezno nie spełnia warunku udziału w niniejszym postępowaniu i został on na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczony, a jego oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz 4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

 

                                                                                Z poważaniem    

                                                                                w/z STAROSTY

                                                                                Andrzej Kin 

                                                                                Wicestarosta