Przetargi nieograniczone

informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty dot. OR.272.10.2012

 

 

POWIAT SŁUPECKI                                                               Słupca, dnia 05.07.2012 r.

ul. Poznańska 20

62-400 Słupca

                                                                  

 

Dot.: postępowania nr OR. 272.10.2012

 

 

„dostawa komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przyszłość” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) oraz 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia,
że z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.272.10.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawa komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przyszłość” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy” został wykluczony Wykonawca
LINK Jakub Sobczak, 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. 69. Natomiast oferta tego Wykonawcy została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

 

Wykonawca powyższy został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu.  Zgodnie z art. 24. ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych jego oferta została odrzucona.

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

 

Dnia 08.06.2012 r.  Wykonawca - LINK Jakub Sobczak, 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. 69, złożył ofertę przetargową na „dostawę komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przyszłość” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych
w Słupcy”. Zamawiający żądał, aby Wykonawca w przedmiotowej ofercie złożył aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz
parafowany wzór umowy. Oferta niniejszego Wykonawcy nie zawierała wymaganych, powyższych dokumentów. W związku z tym, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) wezwał w dniu 29.06.2012 r. LINK Jakub Sobczak, 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. 69 do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca złożył brakujące dokumenty w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu. Jednakże zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach zostało wystawione na dzień 18.06.2012 r.,
a o niezaleganiu w opłaceniu składek na 11.06.2012 r.; więc dokumenty zostały wystawione
na dzień późniejszy niż dzień składania ofert. Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy  Prawo zamówień publicznych Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia nie później niż na dzień składania ofert. W związku z powyższym - Wykonawca
LINK Jakub Sobczak, 62-002 Suchy Las, ul. Powstańców Wlkp. 69 nie złożył dokumentów wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ;
nie spełnił warunku udziału w postępowaniu, dlatego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony z postępowania. Natomiast jego oferta - została odrzucona na podstawie art. 24 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

            Na podstawie art. 180 ust. 2 pkt. 3) oraz 4) ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje Państwu odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

 

                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                               STAROSTA

                                                                                                              /-/ Mariusz Roga