Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.13.2012 "Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy"

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy
w Słupcy”

 

§1

Informacje wstępne

 

1.Zamawiającym jest: Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (063) 275 86 00, Faks: (063) 275 86 69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

NIP: 667-15-41-878, Regon: 311060990

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR. 272.13.2012.   Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

4. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym
w postępowaniu.

5. Ilekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie "ustawa", bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

6. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom i będzie dla nich wiążąca.

 

§ 2

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą faksu
lub drogą elektroniczną musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

3. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:

1)  w kwestiach merytorycznych dot. przetargu – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy Mirosław Chudziński, telefon (63) 275 14 44, e-mail: pup@pup-slupca.pl;

2)  w kwestiach formalnych dot. przetargu – Piotr Mańkowski, Kamila Wapniarka,
telefon (63) 275 86 24, faks (63) 275 86 69, e-mail:
piotr.mankowski@powiat-slupca.pl. kamila.wapniarska@powiat-slupca.pl.

 

§ 3

Przedmiot zamówienia

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego w Słupcy przy Placu Szkolnym 14 przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy.   

Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.32.10.00-3 – usługi architektoniczne
w zakresie obiektów budowlanych.
Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia musi być zgodna z Załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ.

2. Zakres do zaprojektowania:

 

1)    Dział Organizacyjno Administracyjny:

 

- Pokój dla Dyrektora,

- Pokój dla Zastępcy Dyrektora,

- Pokój dla Radcy Prawnego i Samodzielnego Specjalisty ds. Kontroli,

- Pomieszczenie przeznaczone pod serwerownię  z drzwiami ognioodpornymi 3,5 m x 2 m,

- Pokój 2-osobowy + petent (kadry),

- Pokój  1-osobowy + petent (stanowisko do spraw ubezpieczeń bezrobotnych i pracowników),

- Pokój Informatyków 3 m x 6 m (dodatkowe pomieszczenie na materiały eksploatacyjne i sprzęt),

- Sala audiowizualna na minimum 16 osób,

- Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum z drzwiami ognioodpornymi 4,5 m x 2 m,

- Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum 6 m x 5,5 m,

- Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum 5,5 m x 3,5 m,

- Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum 3,5 m x 4,5 m,

- Pomieszczenie przeznaczone na Archiwum 5,5 m x 4,5 m,

- Pomieszczenie gospodarcze 2 m x 2 m.,

- Sekretariat .

Dostęp do pokoju Dyrektora i pokoju Zastępcy Dyrektora zarówno z sekretariatu, jak również przez dodatkowe wyjścia z przedmiotowych pokoi bezpośrednio (nie przez sekretariat) na holl/korytarz.

 

2)    Dział Księgowo-Finansowy:

 

- Pokój 2-osobowy,

- Pokój 2-osobowy.

3)    Centrum Aktywizacji Zawodowej:

 

- pokój  2-osobowy + 1 petent,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 3-osobowy + 2 petentów,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 2-osobowy,

- pokój 3-osobowy + 3 petentów,

- pokój 2-osobowy + 2 petentów,

- pokój 1-osobowy .

 

4)    Dział Ewidencji i Świadczeń:

 

- pokój 2-osobowy + 1 petent

- pokój 5-osobowy + 5 petentów (sala obsługi),

- pokój 4-osobowy + 2 petentów (sala obsługi),

- pomieszczenie na podręczne archiwum o pow. min 36 m2lub dwa o pow. 18 m2 każde

- hol z miejscem na punkt informacyjny,

 

Dopuszcza się zaprojektowanie wymienionych w podpunkcie 3) (Centrum Aktywizacji Zawodowej)
 i 4) (Dział Ewidencji i Świadczeń) pomieszczeń przy pomocy boksów.
Boksy mogą być łączone w szereg, ścianki boksów mogą być dzielone poziomo, a górna część oszklona.

Pomieszczenia przeznaczone na toalety proporcjonalnie do liczby pracowników (46 osób)
oraz petentów.

Łącznie w obecnej chwili urząd zajmuje powierzchnię ponad 600 m 2.

Budynek powinien być wyposażony w sieć informatyczną wyposażoną w dedykowaną instalację elektryczną przeznaczoną do zasilania urządzeń biurowych z wydzielonymi obwodami do zasilania stacji roboczych, możliwością podłączenia centralnego zasilania awaryjnego UPS oraz przyłączem na agregat prądotwórczy. Budynek winien być wyposażony w odpowiednią sieć umożliwiającą korzystanie z telefonii stacjonarnej. 

W zakres projektowania wchodzi winda, która winna znajdować się na zewnątrz budynku, być przystosowana dla osób niepełnosprawnych i obejmować wszystkie kondygnacje budynku.   

W celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma prawo dokonywać oględzin
i wykonywać stosowne pomiary w czasie i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

Dokumentacja powinna być zgodna z dokumentacją wykonaną w celu termomodernizacji niniejszego budynku. Elewacja budynku powinna pozostać bez zmian.

Budynek podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający dysponuję opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków wydaną na potrzeby prac projektowych związanych z termomodernizacja przedmiotowego budynku.

Prace stanowiące przedmiot zamówienia muszą zostać wykonane zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2004 r. „w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zm.).    

3. Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu w czterech spiętych egzemplarzach. Niezależnie należy załączyć kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną
i pozostałą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia zgodnie  z Załącznikiem nr 8 do niniejszej SIWZ wydrukowane oraz nagrane na płycie CD lub DVD; (format danych *.pdf lub *.doc).  

4. Rozwiązania techniczne muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego w trakcie               opracowywania.
5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy od daty ich odbioru.   Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 3 lat.

6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

7. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione
we wzorze umowy.

8. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach,
oraz na następujących warunkach:

   1) rozszerzenie zakresu rzeczowego zamówienia może nastąpić na podstawie  art. 67 ust.1 pkt. 5 ”ustawy” dopuszczającego udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej
do przewidzenia, jeżeli:

a) z  przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, oraz na podstawie podpisanych przez przedstawicieli obu stron protokołów konieczności,

c) rozliczenie ewentualnych usług dodatkowych nastąpi zgodnie z przepisami „ustawy”;

  2) zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku: działania siły wyższej; wstrzymania czasowego usług przez Zamawiającego lub wstrzymania usług wskutek decyzji administracyjnej;  wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej powodujących brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; wystąpienia usług dodatkowych jeśli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy; zajścia konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; wstrzymania prac objętych umową
przez właściwe organy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

4) w sytuacji zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena netto podana
przez Wykonawcę w ofercie pozostaje niezmienna, natomiast w cenie brutto Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć kwotę przedmiotowego podatku wyliczoną wg właściwych przepisów obowiązujących w momencie powstania
obowiązku podatkowego; Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej biorąc pod uwagę cenę brutto,  obliczając cenę oferty Wykonawca powinien przyjąć stawkę podatku VAT obowiązującą w czasie składania oferty.

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom
pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.            

 

§ 4

Terminy

 

1.  Oferty należy składać do dnia 19.10.2012 r.  do godz. 10.00  w siedzibie Zamawiającego –    Sekretariat.

2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie     Zamawiającego – Pokój nr 25.

3. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4.Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

 

 

 

§ 5

Wadium

 

1. Zasady wnoszenia wadium

1) każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości  2 900,00 zł,

2) wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert,

3) wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:

BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 2100 1047
z adnotacją: "Wadium – nr sprawy:
OR. 272.13.2012". Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium tylko wtedy, jeśli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania, zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

 

 

 

 

2. Zasady zwrotu wadium:

1) wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,

2) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie:

a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46. ust. 4 a ustawy,

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia żądano,         

c) Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, na jego wniosek,

3) zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium
przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku  rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

3. Utrata wadium:

      1) zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium  wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, w przypadku gdy:

a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych     w ofercie,

 b)nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ,

c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia:

    1) od Wykonawcy wymagane będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8,00% ceny ofertowej brutto; zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.),

2) należną całość zabezpieczenia Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

     3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:   BZ WBK S.A. 1 Oddział w Słupcy, numer konta: 03 1090 1216 0000 0000 21001047
z adnotacją: "Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy” – nr sprawy:
OR. 272.13.2012 ".

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia:

1) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady Zamawiający pozostawi kwotę 30% wysokości zabezpieczenia,

3) kwota, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu  rękojmi za wady.

 

§ 7

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny

 

1.O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

3) posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia;

4) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

6)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

7) wnieśli wadium;

8) wykażą się doświadczeniem zawodowym tzn. wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch prac obejmujących wykonanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót (lub kosztorysami ślepymi) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiotowe prace muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) dokumentacja dotyczyła budynku,

b) wartość kosztorysu inwestorskiego nie mniejsza niż 40 000 zł brutto.

Do wykazu (załącznik do SIWZ) należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót. 

9)       nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne chyba, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wobec Wykonawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne
w sprawie innych wierzytelności,

10)   dysponują:

a) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiednich wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego,

 b) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sanitarnym (wodno-kanalizacyjnym, wentylacyjnym, klimatyzacja) lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego.

 c) nie mniej niż 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych lub odpowiadające im wydane na podstawie wcześniejszych przepisów, należące do właściwej izby samorządu zawodowego; 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla Wykonawców będzie dokonywana zgodnie
z formułą „spełnia” / „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w 
§ 8 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

 

§ 8

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają obowiązek złożyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Wszystkie dokumenty w ofercie Wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kopii  

 poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wraz z ofertą muszą być złożone niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)       wypełniony formularzofertowy – załącznik do SIWZ;

2)       pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawcy 

       ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy (tylko, jeśli dotyczy);

3)       oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

ust. 1 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy – załączniki
do SIWZ;

4)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)       wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – załącznik
do SIWZ;  

6)       upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem
w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań  imieniu Wykonawcy;

UWAGA:Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

7)       parafowany wzór umowy;

8)       aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy;

9)       wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwóch prac obejmujących wykonanie dokumentacji projektowych wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót (lub kosztorysami ślepymi)
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przedmiotowe prace muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) dokumentacja dotyczyła budynku,

b) wartość kosztorysu inwestorskiego nie mniejsza niż 40 000 zł brutto,

Do wykazu (załącznik do SIWZ) należy dołączyć dokumenty, które jednoznacznie potwierdzają wykonanie przedmiotowych robót;

10)   oświadczenie o posiadaniu uprawnień określonych w § 7 ust. 1 pkt. 10) SIWZ  oraz
o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego;

11)   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt. 4) i 8) SIWZ składają  dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 1) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Dokumenty, o których mowa w  ust. 3  pkt. 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje je się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub  gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ustęp 4 stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 

§ 9

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 

1. Cena oferty jest ceną ryczałtową.

2. W związku z powyższym cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

3. Oferowaną cenę netto (bez VAT) oraz brutto (z VAT) Wykonawca zamieszcza w ofercie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich, niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

UWAGA: Ostateczna cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

 

§ 10

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

 

 

 

 

§ 11

Opis sposobu przygotowania oferty  

 

1. Wykonawcy przedstawiają ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ.

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1 ustawy.

3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum).  W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1)    do podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne stosuje się te same przepisy co do pojedynczego Wykonawcy,

2)    w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, iż posiada uprawnienia
do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 ustawy,

3)    przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców, ich łączne kwalifikacje
i doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa,

4)   oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

5)   Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego; umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

10.Wymaga się, by oferta była dostarczona w jednej zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być zaadresowana
wg poniższego wzoru:

 

 

 

 

 

 

Powiat Słupecki

ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

OFERTA

Przetarg nieograniczony nr OR. 272.13.2012 na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy przeznaczonego na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy”

Nie otwierać przed 19.10.2012  r. godz. 10.30

 

11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

12. Termin związania ofertą: 30 dni.

 

§ 12

Zmiany i wycofanie oferty  

 

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać,  pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3.Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób 
co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

 

§ 13

Zawartość oferty

 

Oświadczenia i dokumenty, których treść podano w § 8.

  

§ 14

Kryteria powodujące odrzucenie oferty

 

Zgodnie z art. 89 ustawy, oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) jest niezgodna z ustawą,

2)      jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

   3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3,

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 15

Otwarcie ofert

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2012 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego; Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój nr 25.

2.otwarciu ofert mogą brać udział przedstawiciele Wykonawców.

3.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na  sfinansowanie zamówienia.

4. Po otwarciu ofert podane będą: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, oferowanego okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

5. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek.   

 

§ 16

Kryteria oceny ofert

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

A/ Cena - 100 %

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.

Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:

(A1/A2*100pkt*100%)

Gdzie:

A1= najniższa zaoferowana cena,

A2= cena oferty badanej.

 

§ 17

Zawarcie umowy

 

1.Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. W związku z zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia. Wysokość oraz dopuszczalne formy wniesienia zabezpieczenia określone zostały w § 6.

3. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia.

 

§ 18

Środki ochrony prawnej

 

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone Dz. VI ustawy.

2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:

1)    wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,

2)    opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)    wykluczenia odwołującego z postępowanie o udzielenie zamówienia,

4)    odrzucenia oferty odwołującego.

3.       Umotywowane odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeśli informację przesłano faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni, jeśli informacja została przekazana w inny sposób.

4.       Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia, a także postanowień SIWZ wnosi się w terminie
5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 

§ 19

  Lista załączników

 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SIWZ:

1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1,

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22

    ust. 1 ustawy – Załącznik nr 2,

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

    Załącznik nr 3,

4.Wykaz osób przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia – Załącznik nr 4,

5. Wzór umowy – Załącznik nr 5,

6. Wykaz prac potwierdzających doświadczenie zawodowe – Załącznik nr 6,

7. Dokumentacja termomodernizacji – Załącznik nr 7,

8. Zakres dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia – Załącznik nr 8.

 

§ 20

Informację dotyczące sporządzenia i zatwierdzenia niniejszej SIWZ

 

1. Niniejszą specyfikację sporządzili: Kamila Wapniarska, Piotr Mańkowski.

2. Niniejszą specyfikację zatwierdził: Zarząd Powiatu Słupeckiego.